Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3471
Title: Повноваження антимонопольного комітету України у сфері господарських відносин: окремі аспекти
Other Titles: Authority of the antimonopoly committee of Ukraine in the field of commercial relations: individual aspects
Authors: Хомко, Л.В.
Khomko, L.V.
Keywords: суб’єкт господарювання
економічна конкуренція
недобросовісна конкуренція
публічні закупівлі
державна допомога
business entity
economic competition
unfair competition
public procurements
state aid
Issue Date: 2019
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Series/Report no.: ;6
Abstract: У статті здійснено аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання діяльності Антимонопольного комітету України як державного органу зі спеціальним статусом та функціями. Вказано на недоліки конкурентного законодавства України, яке регулює процедуру визначення розміру штрафів за порушення у сфері недобросовісної конкуренції. Запропоновано шляхи вирішення проблем, які виникають у процесі реалізації повноважень Антимонопольного комітету України. Протягом останніх років Україна доклала чимало зусиль для приведення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції у відповідність із найкращими міжнародними стандартами у цій площині. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе низку зобов’язань, що стосуються забезпечення вільної та добросовісної конкуренції у торговельних відносинах. У цих умовах особливого значення набуває діяльність Антимонопольного комітету України як державного органу, покликаного забезпечити захист конкуренції у підприємницькій діяльності, а також у сфері державних закупівель. Водночас постає питання про механізми практичного застосування поставлених завдань та цілей органу державної влади. У тому числі йдеться про запровадження співпраці із виконавчими органами державного та регіонального масштабу. Поряд із «традиційними» повноваженнями Антимонопольного комітету України, до яких можна віднести виявлення та припинення зловживань монопольним (домінуючим) становищем суб’єктами господарювання, контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, захист від недобросовісної конкуренції, існують й нові, запроваджені нещодавно функції Антимонопольного комітету України. Зокрема, відзначено моніторинг державної допомоги суб’єктам господарювання та прийняття рішення про визнання державної допомоги допустимою чи недопустимою для конкуренції. До нових векторів діяльності Антимонопольного комітету України варто віднести захист прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах публічних закупівель, а також функції органу оскарження у сфері публічних закупівель. Важливою частиною роботи конкурентного відомства поряд із адвокатуванням та розслідуванням справ є діяльність, пов’язана з наданням пропозицій до відповідних нормативно-правових актів. Водночас удосконалення потребує правове забезпечення необхідної компетенції Антимонопольного комітету України у сфері визначення розміру штрафів за порушення конкурентного законодавства. The article analyzes theoretical and practical problems of legal regulation of the activity of the Antimonopoly Committee (AMC) of Ukraine as a state body with special status. The disadvantages of the competition legislation of Ukraine, which regulates the procedure for determining the amount of fnes for infringements in the feld of unfair competition, are pointed out. The ways of solving the problems arising in the process of exercising the powers of the Antimonopoly Committee of Ukraine are proposed. In recent years, Ukraine has made considerable efforts to align its economic competition legislation with the best international standards in this feld. Having signed the Association Agreement with the European Union, Ukraine has made a number of commitments related to ensuring free and fair competition in trade relations. In these circumstances, the activity of the AMC of Ukraine as a state body, administered to protect competition in business and in public procurement, is of particular importance. At the same time, the question arises about the mechanisms of practical application of the tasks and goals of the state authority. Including cooperation with state and regional executive bodies. Along with the “traditional” powers of the AMC, which include the detection and cessation of abuse of a monopoly (dominant) position by commercial entities, control over the concentration of commercial entities, protection against unfair competition, there are also new, recently introduced functions. In particular, state aid monitoring of commercial entities and the decision to declare state aid admissible or ineligible for competition should be noted. The new vectors of activities of the AMC of Ukraine include the protection of the rights and legal interests of individuals involved in public procurement procedures, as well as the function of the body of public procurement appeals. An important part of the work of a competitor’s ofce, along with the advocacy and investigation of cases, is the activity related to the submission of proposals for relevant law regulations. At the same time, the improvement requires the legal provision of the necessary competence of the AMC of Ukraine in determining the amount of penalties for violation of competition legislation.
Description: Хомко Л.В. Повноваження антимонопольного комітету України у сфері господарських відносин: окремі аспекти / Хомко Л.В. // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 172-175.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3471
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
хомко.pdf362,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.