Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3526
Title: Монетарна політика держави в системі забезпечення економічної безпеки України: дисертація
Other Titles: State monetary policy in the system of Ukraine’s economic security providing: dissertation
Authors: Нароган, В.В.
Narohan, V.V.
Keywords: монетарна політика
система забезпечення економічної безпеки держави
модель манделла-флемінга
криптовалюта
країни єс
monetary policy
the system of economic security of the state
the mandel-fleming model
cryptocurrency
countries of european union
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія внутрішніх справ, ЛьвДУВС
Abstract: Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми, пов’язаної з розробкою теоретичних, методологічних та практичних рекомендацій щодо ефективного застосування монетарної політики для забезпечення економічної безпеки держави. Узагальнено, в дисертації: (1) проаналізовано теоретико-методичні засади дослідження монетарної політики як інструмента зміцнення національної економічної безпеки (зокрема, теоретичні підходи до аналізу монетарної політики у взаємозв’язку з економічною безпекою держави; монетарна політика як засіб забезпечення національної економічної безпеки; застосовано методи теоретичного моделювання монетарної політики у системі зміцнення економічної безпеки держави); (2) окреслено роль монетарної політики у забезпеченні економічної безпеки України (а саме, наведена характеристика монетарної політики у глобальній економіці; проаналізовано етапи розвитку монетарної політики в Україні; здійснено критичну оцінку особливостей механізмів зміцнення економічної безпеки України з використанням інструментарію монетарної політики); (3) розроблено стратегічні напрями застосування монетарної політики в системі забезпечення економічної безпеки України (насамперед, використано стратегічне програмування впливу монетарної політики на економічну безпеку держави з використанням інструментарію теорії ігор; розглянуто можливість використання криптовалюти як механізму протидії загрозам безпеці розвитку національної економіки; окреслено напрями адаптації європейського досвіду проведення монетарної політики у забезпеченні економічної безпеки України). На основі критичного аналізу наукових джерел розглядаються теоретичні підходи до вивчення монетарної політики стосовно економічної безпеки держави. Проаналізовано монетарну політику як засіб забезпечення національної економічної безпеки. Проведено теоретичне моделювання монетарної політики в контексті посилення економічної безпеки держави. Вивчені основні аспекти монетарної політики у світовій економіці та в Україні. Розкрито особливості механізмів посилення економічної безпеки України із застосуванням інструментів монетарної політики. Запропоновано підходи до стратегічного програмування впливу монетарної політики на економічну безпеку держави з використанням інструментів теорії ігор. Розглядається можливість використання криптовалюти як механізму протидії загрозам безпеці розвитку національної економіки. Окреслено можливості адаптації європейського досвіду проведення монетарної політики щодо забезпечення економічної безпеки України. У дисертації розроблені методичні підходи до визначення головного завдання монетарної політики, які відрізняються від діючих механізмів державного макроекономічного регулювання шляхом вирівнювання економічних циклів за наявності стабільної динаміки цін та відносно низького рівня безробіття, що створить передумови для макроекономічного балансу, економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки, а також алгоритм впровадження грошових механізмів, який, на відміну від діючої у вітчизняній грошовій системі, містить такі елементи: грошове таргетування; валютне таргетування; інфляційне таргетування (згідно за правилом Тейлора); орієнтація на реальний ВВП, що підвищить ефективність монетарної політики та забезпечить поліпшення економічної безпеки держави. Подальший розвиток отримали методологічні підходи до моделювання монетарної політики, які відрізняються використанням моделі управління Баумоля-Тобіна та додаванням змінних, що характеризують рівень економічної безпеки держави з урахуванням трансакційних витрат домогосподарств, що дозволило враховувати взаємозв’язок між монетарною політикою та економічною безпекою на різних рівнях ієрархії управління соціально-економічною системою. Окреслено методологічні підходи до аналізу взаємозв’язку між монетарними чинниками та рівнем економічної безпеки держави з інституціональної точки зору, де, на відміну від усталеного твердження обґрунтовано, що не лише дохід, відсоткова ставка, а й трансакційні мотиви є факторами, які слід враховувати під час стратегічного планування розвитку монетарної сфери та забезпечення національної економічної безпеки держави, особливо її фінансової компоненти. Проаналізовано методичні підходи до використання механізмів криптовалюти як методу протидії загрозам фінансовій безпеці національних економік у глобальному середовищі, які, на відміну від існуючих теоретичних розробок, ґрунтуються на застосуванні теорії ігор, що дозволяє мінімізувати загрози та запропонувати підходи до прогнозування впливу на економічну безпеку в коротко- та довгостроковій перспективі. На основі здійсненого дослідження зроблено наступні висновки. Доведено, що в ефективному функціонуванні усіх державних механізмів провідну роль відіграє монетарна політика. Зауважено, що у чинному законодавстві відсутнє закріплення змісту монетарної політики та в доктринальному тлумаченні − її узагальнене розуміння. Виявлено непоодинокі випадки ототожнення монетарної та грошово-кредитної політики, навіть у нормативно-правових актах, необхідність чого є сумнівною. Підтверджено, що монетарна політика ґрунтується як на економічних законах грошового обігу, так і на законах соціального розвитку, а в її основі лежать кредитні та валютні операції, які відбуваються на фінансовому ринку. Наголошено, що головною ціллю монетарної політики держави повинна бути розробка концептуальних основ для стійкого економічного зростання у довгостроковій перспективі. Обґрунтовано, що становлення монетарної політики незалежної України пройшло довгий та складний шлях, змінюючись під впливом тієї чи іншої економічної теорії та в ході постійної полеміки представників різних теорій. При цьому спостерігаються як позитивні моменти, так і негативні. До позитивних віднесено відмову використання прямих кредитів Національного банку України для фінансування бюджетного дефіциту. До негативних – спрямованість монетарної політики на створення фінансового капіталу поруч з виробництвом, а не в якості його підґрунтя, що обумовило формування примітивного ринку. Виявлено, що на сучасному етапі інфляція в Україні носить переважно немонетарний характер, оскільки причиною інфляції є – зростання витрат виробництва (насамперед, цін і тарифів природних монополій, відсоткової ставки, транспортних послуг). Перерозподіл грошових потоків на користь природних монополій, диспаритет цін на енергоносії та сировинні товари відносно цін готової продукції призводять до збитковості та не конкурентоспроможності вагомої частки підприємств сільського господарства та обробної промисловості. У підсумку, вітчизняна економіка втрачає конкурентні переваги на глобальних ринках. Наголошено, що на початку ХХІ ст. багато розвинених країн цікавилися трансмісійним механізмом та його впливом на економіку. Особливий інтерес до трансмісійного механізму в Європі був викликаний пошуком схожих структур країн Єврозони для проведення єдиної грошово-кредитної політики. Актуальність дослідження трансмісійного механізму в Україні визначається наслідками світової кризи та її впливом на фінансову безпеку, яка вимагає перегляду тактики грошово-кредитної політики, виходячи із завдань підтримки постійних темпів економічного зростання та стабільного курсу гривні. Зауважено, що проведення ефективної монетарної політики залежить від досягнення тактичних, проміжних, кінцевих цілей. Основні цільові орієнтири й параметри аналізованої політики представляють собою глобальне завдання, що є прерогативою не лише НБУ, але й інших державних регуляторів. Серед основних напрямів монетарної політики виокремлюють такі: зростання реального обсягу ВВП; помірні темпи інфляції; рівновагу платіжного балансу; максимальна зайнятість. Виявлено, що на сучасному етапі, під впливом агресивної інвестиційної діяльності провідних країн та активної політики найбільших ІТ-компаній лавиноподібно розвивається глобальний цифровий простір. Проте в Україні цифрова економіка залишається сферою з нерозкритим потенціалом. Очевидно, що світова паперово-грошова система знаходиться в кризі, а значить замість неї мають прийти нові структуровані фінансові продукти. У світових фінансово-платіжних системах такими продуктами стали криптовалюти, серед яких одним із найбільш розповсюджених є біткоїн. Обґрунтовано, що для того, щоб криптовалюту можна було сприймати як гроші, у неї має бути як мінімум п’ять властивостей, якими наділені традиційні гроші, а саме: портативність, довговічність, подільність, пізнаваність, передбачуваність вартості грошей. Водночас глобальне поширення таких платежів перетворює цю категорію послуг на привабливу для протизаконних дій, у тому числі у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму тощо. В даний час спостерігається тенденція до використання криптовалют зловмисниками для анонімізації своїх дій, а громадяни все частіше стають жертвами шахраїв. In general, in the dissertation: (1) the theoretical and methodological principles of monetary policy research as a tool for strengthening national economic security (in particular, theoretical approaches to the analysis of monetary policy in relation to economic security; monetary policy as a means of national economic security; applied methods of monetary policy theoretical modeling in the system of strengthening the economic security of the state) are analyzed; (2) the role of monetary policy in ensuring Ukraine's economic security (in particular, the characteristics of monetary policy in the global economy; the stages of monetary policy development in Ukraine; critically assesses the mechanisms of strengthening Ukraine's economic security using monetary policy tools) is outlined; (3) strategic directions of monetary policy application in the system of economic security of Ukraine (first of all, used strategic programming of monetary policy influence on economic security of the state using game theory tools; considered the possibility of using cryptocurrency as a mechanism to counter security threats to the national economy; European experience in conducting monetary policy in ensuring the economic security of Ukraine) is developed. Based on a critical analysis of scientific sources, theoretical approaches to the study of monetary policy in relation to the economic security of the state are considered. Monetary policy as a means of ensuring national economic security is analyzed. Theoretical modeling of monetary policy in the context of strengthening the economic security of the state is carried out. The main aspects of monetary policy in the world economy and in Ukraine are studied. The peculiarities of the mechanisms of strengthening the Ukraine’s economic security using the monetary policy instruments are revealed. Approaches to strategic programming of the impact of monetary policy on the economic security of the state using the tools of game theory are proposed. The possibility of cryptocurrency using as a mechanism to counter security threats to the development of the national economy is considered. The possibilities of adapting the European experience of monetary policy conducting to ensure the economic security of Ukraine are outlined. The dissertation develops methodological approaches to defining the main task of monetary policy, which differ from the current mechanisms of state macroeconomic regulation by equalizing economic cycles in the presence of stable price dynamics and relatively low unemployment, which will create preconditions for macroeconomic balance, economic development and economic security. Also an algorithm for the introduction of monetary mechanisms, which, in contrast to the current in the domestic monetary system, contains the following elements: monetary targeting; currency targeting; inflation targeting (according to the Taylor rule); focus on real GDP, which will increase the effectiveness of monetary policy and improve the economic security of the state. Methodological approaches to monetary policy modeling have been further developed, differing in the use of the Baumol-Tobin governance model and the addition of variables that characterize the level of economic security of households, taking into account the transaction costs of households, management of the socioeconomic system. Methodological approaches to the analysis of the relationship between monetary factors and the level of economic security of the state from the institutional point of view are outlined, where, in contrast to the established statement, it is substantiated that not only income, interest rate, but also transactional motives are factors within strategic planning for the development of the monetary sphere and ensuring the national economic security of the state, especially its financial component. Methodological approaches to cryptocurrency mechanisms using as a method of counteracting threats to the financial security of national economies in the global environment are analyzed, which, unlike existing theoretical developments, are based on the application of game theory, which minimizes threats and offers approaches to forecasting economic security in long-term perspective . Based on the study, the following conclusions are made. It is proved that monetary policy plays a leading role in the effective functioning of all state mechanisms. It is noted that in the current legislation there is no consolidation of the content of monetary policy and in the doctrinal interpretation − its generalized understanding. There are many cases of identification of monetary and monetary policy, even in regulations, the need for which is questionable. It is confirmed that monetary policy is based on both the economic laws of money circulation and the laws of social development, and is based on credit and currency transactions that take place in the financial market. It is emphasized that the main goal of the monetary policy of the state should be to develop a conceptual framework for sustainable economic growth in the long run. It is substantiated that the formation of the monetary policy of independent Ukraine has come a long and difficult way, changing under the influence of one or another economic theory and in the course of constant controversy between representatives of various theories. At the same time, both positive and negative moments are observed. The refusal to use direct loans of the National Bank of Ukraine to finance the budget deficit was considered positive. The negative are the following − the focus of monetary policy on the creation of financial capital along with production, rather than as its basis, which led to the formation of a primitive market. It was found that at the present stage inflation in Ukraine is mainly nonmonetary, as the cause of inflation is − rising production costs (primarily, prices and tariffs of natural monopolies, interest rates, transport services). The redistribution of cash flows in favor of natural monopolies, the disparity in prices for energy and raw materials relative to the prices of finished products lead to unprofitability and noncompetitiveness of a significant share of agricultural and manufacturing enterprises. As a result, the domestic economy is losing competitive advantage in global markets. It is emphasized that at the beginning of the XXI century many developed countries were interested in the transmission mechanism and its impact on the economy. Particular interest in the transmission mechanism in Europe was caused by the search for similar structures of the Eurozone countries to conduct a single monetary policy. The relevance of the study of the transmission mechanism in Ukraine is determined by the effects of the global crisis and its impact on financial security, which requires a review of monetary policy, based on the task of maintaining constant economic growth and a stable hryvnia exchange rate. It is noted that the conduct of effective monetary policy depends on the achievement of tactical, intermediate, ultimate goals. The main targets and parameters of the analyzed policy are a global task, which is the prerogative not only of the NBU, but also of other state regulators. Among the main directions of monetary policy are the following: real GDP growth; moderate inflation; balance of payments; maximum employment. It is revealed that at the present stage, under the influence of aggressive investment activities of leading countries and active policy of the largest IT companies, the global digital space is developing avalanche-like. However, in Ukraine, the digital economy remains an area of untapped potential. It is obvious that the world paper and money system is in crisis, which means that new structured financial products should come instead. In the world's financial and payment systems, such products are cryptocurrencies, among which one of the most common is bitcoin. It is argued that in order for a cryptocurrency to be perceived as money, it must have at least five properties that are endowed with traditional money, first of all: portability, durability, divisibility, recognizability, predictability of the money value. At the same time, the global proliferation of such payments makes this category of services attractive for illegal actions, including in the field of money laundering, terrorist financing, etc. Currently, there is a tendency for criminals to use cryptocurrencies to anonymize their actions, and citizens are increasingly falling victim to fraud.
Description: Нароган В. В. Монетарна політика держави в системі забезпечення економічної безпеки України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави / Нароган Вадим Валентинович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2020. - 240 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3526
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
narogan_d.pdf11,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.