Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3577
Title: Адміністративна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
Other Titles: Administrative liability for failure competition
Authors: Дмитрик, А.Б.
Dmytryk, A.B.
Keywords: антимонопольне законодавство
недобросовісна конкуренція
адміністративна відповідальність
реклама
інтелектуальна власність
antitrust law
unfair competition
administrative liability
advertising
intellectual property
Issue Date: 2020
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Series/Report no.: ;1
Abstract: У статті розглянуто питання адміністративної відповідальності за недобросовісну конкуренцію відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та чинного Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Перераховано й схарактеризовано дії, що розглядаються як недобросовісна конкуренція. Зазначено погляд науковців щодо недоліків законодавства у сфері недобросовісної конкуренції та їхній вплив на кваліфікацію адміністративного правопорушення. Представлено аналіз порушень у сфері інтелектуальної власності. Наведено напрями вдосконалення адміністративного законодавства щодо відповідальності за недобросовісну конкуренцію в Україні. Конкуренція є невіддільним атрибутом ринкової економічної системи. Позитивний вплив конкуренції на економічний розвиток і необхідність підтримки високого рівня конкуренції практично на всіх товарних ринках не викликає сумніву. Конкуренція є найбільш прийнятним засобом регулювання основних економічних процесів, розподілу матеріальних благ, задоволення інтересів споживачів. Разом із тим, конкуренція не здатна до саморегуляції в необхідній мірі. Тому для забезпечення оптимального функціонування ринку потрібне спеціальне законодавче регулювання відносин, що існують в умовах конкуренції. Однак, попри це, захист від недобросовісної конкуренції є не досить теоретично розробленим інститутом. Опубліковано ряд наукових робіт, присвячених проблемам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства. Проте адаптація національного законодавства до вимог Європейського Союзу вимагає пошуку ефективних шляхів удосконалення законодавства. Правова сутність недобросовісної конкуренції полягає в тому, що, бувши об’єктом правової заборони, є дії, від яких зобов’язані утримуватися всі учасники конкурентних відносин під час здійснення діяльності на товарному ринку. Дотримання заборони недобросовісної конкуренції, як будь-якого іншого правового припису, не ставиться в залежність від ставлення суб’єкта конкурентних відносин до своїх дій. Відповідно, для визнання дій господарчого суб’єкта недобросовісною конкуренцією, не потрібно встановлювати наявність в особи умислу й провини. Недобросовісна конкуренція стає поширеною формою суспільно-шкідливої поведінки в умовах ринкової форми господарювання. The article deals with the issue of administrative liability for unfair competition in accordance with the provisions of the Code of Administrative Offenses and the current Law of Ukraine “On Protection against Unfair Competition”. Listed and characterized actions that are considered unfair competition. The opinion of the scientists about the shortcomings of the legislation in the feld of unfair competition and their influence on the qualifcation of an administrative offense is stated. Listed below are actions related to advertising and intellectual property. It is noted that the problems related to unfair competition are mostly in the market of intellectual products. The analysis of infringements in the feld of intellectual property is presented. The directions of improvement of the administrative legislation on responsibility for unfair competition in Ukraine are given. Competition is an integral attribute of a market economic system. Positive competitive competition at the economic level and the reliability of high competitiveness of competitors in all commodity markets are not in doubt. The competition is that it is necessary to use strict regulation of economic processes, expanding among themselves, meeting the needs of consumers. However, competition is not capable of self-regulation to the necessary extent. Therefore, to ensure the optimal functioning of the market requires special legislative regulation of relations that exist in conditions of competition. However, protection against unfair competition is not a sufciently theoretically developed institution. A number of scientifc papers have been published on the problems of administrative liability for antitrust violations. However, the adaptation of national legislation to the requirements of the European Union requires the search for effective ways to improve legislation. The legal essence of unfair competition is that, being the object of legal prohibition, there are actions from which all participants of competitive relations are obliged to refrain when carrying out activity in the commodity market. Compliance with the prohibition of unfair competition, like any other legal requirement, does not depend on the attitude of the subject of competition to its actions. Accordingly, in order to recognize the actions of an economic entity as unfair competition, it is not necessary to establish the presence of intent and guilt in the person. Unfair competition is becoming a common form of socially harmful behaviour in a market economy.
Description: Дмитрик А.Б. Адміністративна відповідальність за недобросовісну конкуренцію / Дмитрик А.Б. // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 308-311.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3577
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дмитрик.pdf425,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.