Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3589
Title: Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення
Other Titles: Administrative liability for corruption offenses
Authors: Лозинський, Ю.Р.
Lozynskyi, Yu.R.
Keywords: корупція
корупційні діяння
посадові особи
адміністративна відповідальність
адміністративні проступки
corruption
corruption action
ofcials
administrative responsibility
administrative misconduct
Issue Date: 2020
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Series/Report no.: ;1
Abstract: У статті досліджено теоретичні аспекти й процесуальні особливості адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Протидія корупції повинна містити широке коло соціальних і правових засобів захисту й насамперед ефективне антикорупційне законодавство, в якому ключова роль відводиться різним адміністративним і примусовим заходам. Складність дослідження феномена корупції обумовлюється її багатогранністю й проникненням в різноманітні сфери, які традиційно є об’єктами вивчення низки суспільних наук - соціології, політології, економіки тощо. Навіть у межах правознавства, користуючись прийнятою класифікацією інститутів права, можна з упевненістю сказати, що корупція - це міжгалузевий інститут, причому один з небагатьох чинних. Правова наука, а також вітчизняні й міжнародні правові акти містять величезну кількість поглядів щодо розуміння суті корупції, проте в середовищі учених-правознавців і практиків досі не вироблено чіткого визначення поняття корупції. Ряд фахівців визначають корупцію як прояв у сфері соціального управління, що виражається у зловживанні владними повноваженнями шляхом їх використання з особистою метою. Таке бачення існує й у більшості західних спеціалістів. Адміністративна відповідальність є специфічним реагуванням держави на адміністративне правопорушення, що складається з застосування уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта правопорушення й обов’язку цього суб’єкта відповідати за своє протиправне діяння й зазнати відповідного стягнення в межах, установлених законом. Застосування адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення дає можливість оперативно реагувати на факти корупційних діянь, застосовуючи до правопорушників передбачені законом заходи примусу з метою припинення й фіксації їхньої протиправної поведінки та створити умови для відшкодування збитків, завданих корупційним правопорушенням фізичним, юридичним особам і державі. Тому потреба в удосконаленні адміністративної відповідальності за корупційні діяння безпосередньо визначена в ряді нормативно-правових актів, що свідчить про розуміння важливості цього питання для підвищення ефективності протидії корупції керівництвом держави. This article explores the theoretical aspects and procedural features of administrative liability for administrative offenses related to corruption. The fght against corruption should include a wide range of social and legal remedies and, above all, effective anti-corruption legislation, in which various administrative and coercive measures play a key role. The complexity of research on the phenomenon of corruption is conditioned by its versatility and penetration into various spheres, which are traditionally the objects of study of a whole range of social sciences – sociology, political science, economics, etc. Even within the jurisprudence, using the accepted classifcation of the institutions of law, it is safe to say that corruption is an inter-sectoral institute, one of not many existing ones. Legal science, as well as domestic and international legal acts, contain a great number of views on the understanding of the essence of corruption, but no clear defnition of the concept of corruption has been made yet among legal scholars and practitioners. A number of experts defne corruption as a manifestation in the feld of social governance, which is expressed in the abuse of power by using it for personal purpose. Most Western specialists also have this vision. Administrative responsibility is a specifc response of the state to an administrative offense, consisting in the application by the authorized body or ofcial of the punishment imposed by the law to the subject of the offense and the obligation of that subject to be responsible for his unlawful act and to be punished within the limits established by law. The application of administrative liability for corruption offenses allows: to promptly respond to the facts of corruption acts by applying to the offenders the measures of coercion prescribed by law in order to stop and fx their unlawful behavior and to create conditions for compensation of damages caused by corruption offenses, criminal offenses, the state. Therefore, the need to improve administrative accountability for corruption is directly identifed in a number of regulations, which demonstrates an understanding of the importance of this issue in improving the effectiveness of corruption by the government.
Description: Лозинський Ю.Р. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення / Лозинський Ю.Р. // Порівняльно-аналітичне право. - 2020. - № 1. - С. 357-359.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3589
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лозинський.pdf401,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.