Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3601
Title: Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія
Other Titles: Expertise in criminal proceedings under the law in Ukraine and Poland: a comparative study
Authors: Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
Keywords: кримінальне провадження
судова експертиза
судова експертологія
вимоги до експерта
польське процесуальне право
висновок експерта
кримінальне провадження
criminal proceedings
forensic examination
forensic expertise
requirements for an expert
polish procedural law
expert opinion
criminal proceedings
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Видання присвячено комплексному компаративному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних із функціонуванням інституту судових експертиз в Україні та Польщі. На підставі аналізу наукових джерел, судово-слідчої практики та законодавства розглянуто концептуальні засади використання спеціальних знань для реалізації завдань кримінального провадження, акцентовано на проблемних питаннях залучення судових експертів, проведення експертиз та оцінки висновку експерта як джерела доказів. Визначено спільні елементи та відмінності у нормативно-правовому, методичному, науково-теоретичному, кадровому, організаційно-управлінському забезпеченні судово-експертної діяльності. Під час роботи над науковим проектом набуто позитивний досвід, який став основою для формулювання положень de lege ferenda, пропозицій оптимізації практичної діяльності правоохоронних органів та експертних служб, новелізації освітнього процесу в частині підготовки майбутніх юристів до роботи з науковими доказами, новелізації наукової доктрини. Для здобувачів вищої освіти, науковців, аспірантів, працівників органів поліції, прокуратури, суду та інших юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями судової експертології. The publication is devoted to a comprehensive comparative study of theoretical and practical issues of the legal institute of forensic science in Ukraine and Poland. Scientific sources, practice of criminal proceedings and legislation were analyzed. On this basis, the key principles of using special knowledge in criminal proceedings were considered. Their significance for the implementation of the tasks of criminal proceedings has been determined. Particular attention was paid to the problematic issues of participation of forensic experts in procedural actions, conducting examinations in criminal proceedings and evaluating the expert's opinion as a source of evidence. Common elements and differences of Ukrainian and Polish normative-legal, methodical, scientific-theoretical, personnel, organizational-managerial support of expert activity were determined. The results of the study became the basis for the formulation of ideas de lege ferenda; proposals for optimizing the practical activities of law enforcement agencies and expert services; novelization of the educational process in the field of preparation of future lawyers, investigators, detectives, prosecutors and judges to work with scientific evidence, novelization of scientific doctrine.
Description: Дуфенюк О. М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія / Оксана Дуфенюк. - Львів: ЛьвДУВС, 2018. - 272 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3601
ISBN: 978-617-511-264-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Дуфенюк макет В5-28.10.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.