Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4000
Title: Навчання правників англійської мови в контексті формування соціокультурної компетентності (на прикладі закладів зі специфічними умовами навчання)
Other Titles: English language training of lawyers in the socio-cultural context (based on the institutions with specific conditions of study)
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Keywords: правова освіта
професіоналізм
іншомовна комунікація
міжкультурна комунікація
англійська мова
методика
навчальна діяльність
пізнавальна діяльність
самоосвіта
legal education
professionalism
intercultural communication
foreign language communication
english language
methods
educational activity
cognitive activity
self-education
Issue Date: 2021
Publisher: Юридичний бюлетень
Series/Report no.: ;18
Abstract: Статтю присвячено одній із соціальних підструктур сучасного суспільства – правовій освіті загалом і якісному навчанню майбутніх правників англійської мови зокрема. Акцентовано увагу на тому, що освіта забезпечує зв’язок поколінь і є засобом передачі світової культури від соціуму до соціуму, однак перебуває в прямій залежності від соціального, економічного й політичного розвитку країни. Тому навчання буде успішним, якщо будуть ураховані психологічні аспекти формування та виховання особистості. У зв’язку з цим актуальними є поняття соціального попиту ф соціального замовлення. Їх дослідженню присвятили праці В. Краєвський, О. Зеленська, А. Вербицький, Б. Лихачов, В. Сластенін, А. Шаталов, Л. Кузьо, М. Кащук, Т. Головач та інші. На формування іншомовної компетентності особистості суттєвий вплив здійснює науково-технічний прогрес. Він сприяє появі інтенсивних методик навчання усного спілкування, а отже, інтенсивному засвоєнню лексичного матеріалу. Методики оптимізації формування іншомовної компетентності досліджували О. Кун, Б. Лапідус, І. Проніна, Л. Смирнова й інші. Однією з характерних ознак ХХІ століття є зростання кількості осіб, які вільно володіють англійською мовою як другою мовою спілкування. Тобто спостерігається білінгвізм у світовому масштабі. Тому з урахуванням цих світових тенденцій у нашій державі у 2019 році була розроблена Міністерством освіти і науки і схвалена на засіданні Колегії МОН Концепція розвитку англійської мови в університетах. Документ передбачає організацію мовних курсів та інтенсивів володіння англійською мовою на рівні не менш як В1, що стане обов’язковою умовою для вступу, і В2 – для випуску. Зокрема, частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними [1]. Окреслюючи цей соціально-лінгвістичний феномен зростання навчання англійської мови майбутніми правниками у закладах зі специфічними умовами навчання, мусимо зазначити, що підґрунтям для нього слугує соціокультурний контекст вивчення іноземних мов загалом, що склався у ХХІ столітті. Education is considered in the articleas one of the social substructures of modern society. It is emphasized that education provides a link between generations and is a means of transmitting world culture from one society to the other. However it is directly dependent on the social, economic and political development of the country. At the same time, it should be remembered that learning will be successful if the psychological aspects of personality formation, as well as his training and education are taken into account. In this regard, there are concepts of social demand and social order. V. Kraievskyi, O. Zelenska, A. Verbytskyi, B. Lykhachov, V. Slastenin, A. Shatalov, L. Kuzyo, M. Kashchuk, T. Holovach and other scholars devoted their works to this research. Scientifc and technological progress has a signifcant impact on the formation of foreign language competence of the individual. It promotes the emergence of intensive methods of teaching oral communication skills, and intensive learning of lexical units. Methods of optimizing the formation of foreign language competence were studied by O. Kuhn, B. Lapidus, I. Pronina, L. Smirnova. One of the key characteristics of the XXI century, however, is the growing number of people who are fluent in English as a second language of communication. In fact, the majority of the world's population is bilingual or multilingual. Therefore, in 2019 the Concept of English language development in universities was developed by the Ministry of Education and Science of Ukraine and approved at a meeting of the Board of the Ministry of Education and Science. The document provides for the organization of language courses and English language profciency at a level of at least B1, which will be a prerequisite for admission, and B2 – for graduation. In particular, basic disciplinesin speciality are proposed to be taught in English. Outlining socio-linguistic phenomenon of the growth of English language learning by future lawyers in institutions with specifc learning conditions, it should be noted that it is based on the socio-cultural context of foreign language learning in general, which has developed in the XXI century.
Description: Сковронська І.Ю. Навчання правників англійської мови в контексті формування соціокультурної компетентності (на прикладі закладів зі специфічними умовами навчання) / Сковронська Ірина Юріївна // Юридичний бюлетень. - 2021. - №18. - С. 218-226.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4000
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сковронська.pdf145,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.