Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4106
Title: Application of Information and Communication Technologies in Training of Criminal Analysts for the Units of the National Police of Ukraine
Other Titles: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців З кримінального аналізу для підрозділів Національної поліції України
Authors: Мовчан, А.В.
Movchan, A.V.
Мовчан, М.А.
Movchan, M.A.
ORCID ID: 0000-0002-6997-6517
ORCID ID: 0000-0002-2099-3981
Keywords: модель поліцейської діяльності керованої аналітикою
кримінальний аналіз
професійна підготовка
інформаційно-комунікаційні технології
електронний посібник
віртуальне освітнє середовище
intelligence-led policing
criminal analysis
training
information and communication technologies
e-manual
virtual learning environment
Issue Date: 2021
Publisher: Advances in Economics, Business and Management Research
Series/Report no.: ;170
Abstract: У статті проаналізовано систему професійної підготовки фахівців з кримінального аналізу для аналітичних підрозділів Національної поліції України. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення професійної підготовки, зокрема: проведення тренінгів для кримінальних аналітиків, використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з кримінального аналізу, покращення організації самостійної підготовки фахівців. Наголошується, що вагомим чинником професійної підготовки фахівців з кримінального аналізу виступають інформаційні технології навчання – інноваційні технології, які передбачають використання програмних та технічних засобів роботи з інформацією в освітньому процесі. Охарактеризовано особливості використання інформаційних технологій у професійній підготовці кримінальних аналітиків, зокрема електронного посібника та впровадження електронного навчального курсу. Акцентовано увагу на використанні програмних засобів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з кримінального аналізу за такими напрямами: педагог-консультант, гіпермедіанавчальна система, квазівикладач, віртуальна реальність / віртуальне освітнє середовище. Зазначено, що створення віртуального освітнього середовища є можливим лише в умовах закладу вищої освіти, де є розширена мережа інформаційного забезпечення, що відображає специфіку та враховує особливості професійної підготовки фахівців з кримінального аналізу. Підкреслено, що пріоритетами в організації професійної підготовки фахівців з кримінального аналізу в центрах первинної професійної підготовки «Академія поліції» та закладах вищої освіти МВС України мають бути: широке використання в освітньому процесі комп’ютерно-орієнтованих засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, практичне впровадження технологій дистанційного навчання. Paper analyzes the system of training of criminal analysts for analytical units of the National Police of Ukraine. The priority directions of an improvement of training are determined, namely: conduction of trainings for criminal analysts, application of information technologies in training of specialists in criminal analysis, improvement of organization of an independent training of specialists. It is noted, that the information technology of teaching – innovative one, which involves the use of software and technical tools in work with information in the educational process, is a significant factor in the training of criminal analysts. The peculiarities of use of information technologies in training of criminal analysts, in particular the e-manuals and implementation of the electronic training course are considered. The emphasis is done on the use of programmable learning tools in the process of training of future criminal analysts in the following areas: teacher-consultant, hypermedia training system, quasi-teacher, virtual reality / virtual learning environment. It is emphasized that the creation of a virtual learning environment is possible only under conditions of a higher education institution, where there is an extended network of information that reflects the specificity and takes into account the peculiarities of training of specialists in criminal analysis. It was under lined that the priorities in the organization of training of specialists in criminal analysis in the centers of primary training “Police Academy” and higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be: extensive use in the educational process of computer oriented tools along with information and communication technologies, practical application of distance learning technologies etc.
Description: Movchan A. Application of Information and Communication Technologies in Training of Criminal Analysts for the Units of the National Police of Ukraine / Anatolii Movchan, Maksym Movchan // Proceedings of the International Scientific Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) (Kyiv, march 10, 2021). - 2021. - P. 122-128.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4106
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125954379.pdf334,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.