Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4792
Title: Administrative and legal protection of public morality
Other Titles: Адміністративно-правовий захист суспільної моралі
Authors: Булачек, В.Р.
Bulachek, V.R.
Keywords: соціальне регулювання
адміністративно-правовий захист
система захисту
суспільні відносини
адміністративна відповідальність
social regulation
administrative and legal protection
protection system
public relations
administrative responsibility
Issue Date: 2022
Publisher: Соціально-правові студії
Abstract: У статті на підставі комплексного системного аналізу з використанням формально-юридичного, порівняльно-правового та факторного методів, розглянуто адміністративно-правовий захист суспільної моралі. Особливість методики цього дослідження обумовлена багатоплановістю категорії «суспільна мораль» та наявною потребою її вивчення з урахуванням підходів і напрацювань інших правових наук. Недостатня ефективність діяльності органів публічної влади щодо захисту суспільної моралі можуть призвести до зниження рівня духовного добробуту суспільства. Метою статті є аналіз адміністративно-правового регулювання у сфері захисту суспільної моральності. Вказано, що суспільна мораль є історично обумовленим станом суспільних відносин, що сформувалися унаслідок свідомої діяльності людей. Суспільна мораль співвідноситься з громадським порядком і публічною безпекою як частина та ціле, де суспільна мораль є складовою. Розглянуто законодавство щодо визначення цільової належності та функцій адміністративно-правових норм, спрямованих на захист суспільної моралі. У процесі наукової розвідки проведено структурно-функціональний аналіз механізму взаємодії права та моралі, виявлено його елементи як взаємодіючі частини системи (правові норми, мораль), встановлені та теоретично обґрунтовані функціональні зв’язки та відносини між ними. Розглянуто суб’єктивні та об’єктивні чинники, що детермінують заходи адміністративно-правового захисту. Запропоновано виділити суспільну мораль як самостійний об’єкт адміністративно-правового захисту. Захист суспільної моральності розглянуто як діяльність, спрямовану на забезпечення умов морального добробуту суспільства та конкретної особи. Сформульовано поняття механізму адміністративно-правового захисту суспільної моралі та його зміст. Адміністративно-правовий захист суспільної моральності забезпечує нейтралізацію загроз у сфері, що досліджують. In the article on the basis of complex system analysis with the use of formal-legal, comparative-legal and factorial methods, the administrative-legal protection of public morality is considered. The peculiarity of the methodology of this study is explained by the multifaceted nature of the category of “public morality” and the existing need to study it, considering the approaches and developments of other legal sciences. Insufficient efficiency of public authorities in protecting public morals can lead to a decrease in the level of spiritual well-being of society. The aim of the article is to analyse the administrative and legal regulation in the field of protection of public morality. It is pointed out that public morality is a historically determined state of social relations that have formed as a result of conscious human activity. Public morality is correlated with public order and public safety as part and whole, where public morality is a component. Legislation on determining the purpose and functions of administrative and legal norms aimed at protecting public morals is considered. In the process of research the structural-functional analysis of the mechanism of interaction of law and morality is carried out, its elements as interacting parts of the system (legal norms, morality) are identified, functional connections and relations between them are established and theoretically substantiated. Subjective and objective factors that determine the measures of administrative and legal protection are considered. It is proposed to single out public morality as an independent object of administrative and legal protection. Protection of public morality is considered as an activity aimed at ensuring the conditions of moral well-being of society and the individual. The concept of the mechanism of administrative and legal protection of public morality and its content is formulated. Administrative and legal protection of public morality ensures the neutralisation of threats in the field of research.
Description: Bulachek V.R. Administrative and legal protection of public morality / Volodymyr R. Bulachek // Social and Legal Studios. - 2022. - Vol. 5. - No. 1. - С. 41-45.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4792
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social and Legal Studios_Vol. 5, № 1-41-46.pdf412,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.