Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4863
Title: Безпека життєдіяльності та охорона праці: навчальний посібник
Other Titles: Leaf safety and labor protection: textbook
Authors: Мелех, Л.В.
Melekh, L.V.
Keywords: безпека
життєдіяльність
охорона праці
небезпека
надзвичайні ситуації
нещасний випадок
травматизм
допомога
гігієна праці
safety
life
labor protection
danger
emergencies
accidents
injuries
care
occupational health
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У пропонованому навчальному посібнику узагальнено коло питань, що вже були висвітлені в науковій та навчальній літературі з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Не претендуючи на новизну висвітлення тих чи інших питань, автор намагалася викласти власний узагальнений підхід щодо викладу вже існуючого на сьогоднішній день матеріалу з дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці». Даний навчальний посібник є результатом систематизації та упорядкування матеріалів наукових статей, монографій, підручників та посібників відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких як М.П.Гандзюк, Д.В. Зеркалов, Є.П.Желібо, С.Ф. Каштанов, О.М. Кухнюк, К. Н. Ткачук, Л. Д. Третякова, О.І. Полукаров, В.Л. Филипчук, О.С. Пєчніков, О.С. Шаталов, М.О.Халімовський, Б.Д.Халмурадов та ін. У даному навчальному посібнику докладно викладена теорію безпеки життєдіяльності та її конституційні засади в Україні, а також чинне національне законодавство. Курс містить теми, які охоплюють новітні правові питання організації різних видів національної безпеки: громадської, соціально-демографічної, економічної, екологічної, військової. Розглянуто основи теорії охорони праці та наведено сучасні державні гарантії забезпечення безпеки праці, проаналізовано умови праці, чинники, що впливають на скорочення кількості нещасних випадків і захворювань на виробництві. Наведено нормативно-правові основи організації праці та фактори, що впливають на умови й безпеку трудової діяльності суб’єктів господарювання. Кожна тема курсу супроводжується запитаннями, які можуть бути використані студентами для перевірки засвоєння матеріалу. Надано перелік нормативно-правових актів і літератури для поглибленого вивчення вказаних питань.Курс викладено з урахуванням сучасного категоріального апарату та чинного законодавства, що регулює відносини із забезпечення безпеки життєдіяльності. Навчальний посібник розрахований в першу чергу на здобувачів вищої освіти і слухачів усіх форм навчання. Використовуючи даний навчальний посібник при підготовці та здачі іспиту, заліку, студенти можуть в гранично стислі строки систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», зосередити свою увагу на основних поняттях курсу, їх ознаках та особливостях. The proposed textbook summarizes the range of issues that have already been covered in the scientific and educational literature on life safety and health. Without claiming the novelty of the coverage of certain issues, the author tried to present his own generalized approach to the presentation of existing material in the discipline of " Leaf safety and labor protection ". This textbook is the result of systematization and organization of materials of scientific articles, monographs, textbooks and manuals of famous domestic and foreign scientists, in particular such as M.P. Gandziuk, D.V. Zerkalov, E.P. Zhelibo, SF Каштанов, О.М. Kukhnyuk, K.N. Tkachuk, L.D. Tretyakova, OI Polukarov, V.L. Filipchuk, O.S. Pechnikov, O.S. Shatalov, M.O. Khalimovsky, B.D. Khalmuradov and others. This textbook details life safety theory and its constitutional principles in Ukraine, as well as current national legislation. The course contains topics that cover the latest legal issues of the organization of various types of national security: public, socio-demographic, economic, environmental, military. The basics of the theory of labor protection are considered and modern state guarantees of labor safety are given, the working conditions, the factors influencing the reduction of the number of accidents and diseases at work are analyzed. The normative and legal bases of labor organization and the factors influencing the conditions and safety of labor activity of economic entities are given. Each topic of the course is accompanied by questions that can be used by students to test the mastery of the material. The list of normative-legal acts and literature for in-depth study of the specified questions is given. The course is stated taking into account the modern categorical device and the current legislation regulating relations on safety of life. The textbook is designed primarily for applicants for higher education and students of all forms of education. Using this textbook in preparing for and passing the exam, test, students can in a short time to systematize and specify the knowledge acquired in the study of the discipline "Leaf safety and labor protection", focus on the basic concepts of the course, their features and characteristics.
Description: Мелех Л.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці: навчальний посібник / Мелех Любомира Володимирівна. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 219 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4863
ISBN: 978-617-7970-96-4
Appears in Collections:Підручники. Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мелех Л.В. БЖД та ОП навчальний посібник 2022_ (2).pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.