Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1633
Title: Математична модель міграції забруднення в екології з розглядом адсорбційних процесів
Other Titles: Mathematical model of migration of pollution in the environment with consideation of adsorption processes
Authors: Леськів, Г.З.
Leskiv, H.Z.
ORCID ID: 0000-0002-4900-9466
Keywords: важкі метали
міграція
адсорбція
грунт
математична модель
heavy metals
migration
adsorption
soil
mathematical model
Issue Date: 2018
Publisher: ЛьвДУВС
Series/Report no.: ;1
Abstract: Моделювання процесів міграції токсичних речовин у ґрунтах має величезне значення для забезпечення екологічної безпеки довкілля. У літературі представлено безліч моделей опису процесів міграції, але вони переважно мають теоретичний характер і не піддаються реалізації на практиці. Інший клас моделей базується на припущенні, що процес акумуляції забруднень у ґрунтах можна описати рівняннями для опису хімічних процесів першого, другого, псевдо другого та вищих порядків. У таких моделях процес взаємодії полютанта з ґрунтовим середовищем враховується з точки зору хімічної взаємодії, але зовсім не враховуються дифузійні процеси, що мають місце під час процесів міграції. У роботі проаналізовано проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами, мінеральними добривами як джерелами важких металів, оцінено ступінь забруднення важкими металами та антропогенне забруднення ґрунтового покриву, описані механізми накопичення рослинами важких металів, нормування токсичних речовин у ґрунті. Розроблено математичну модель для прогнозування міграції важких металів у ґрунтовому середовищі з урахуванням адсорбції. Запропонована модель дозволяє прогнозувати розподіл компоненту на межі розділу фаз тверде тіло- рідина у безрозмірній висоті шару сорбенту з урахуванням процесу адсорбції. Розроблена модель адекватна для зовнішньодифузійної області. Враховуючи, що встановлення рівноваги адсорбційної системи супроводжується процесами адсорбції та десорбції компоненту в шарі сорбента, у динамічних умовах адсорбційний процес буде ускладнюватися гідродинамікою рухомого матеріального потоку в шарі сорбента. Експериментальні дослідження процесу адсорбції катіонів важких металів у апараті колонного типу показали, що процес відбувається у зовнішньо дифузійній області. Критерій Біо в умовах експерименту становив Bi=900, коефіцієнт дифузії D=2,3∙10-10 м 2/с, коефіцієнт масовіддачі β=3∙10-5 м/с. Порівняння експериментальних та теоретичних даних показало хорошу збіжність результатів та адекватність математичної моделі для її застосування для базового алгоритму у програмах для моделювання стану довкілля. Simulation of the processes of migration of toxic substances in soils is of great importance for the environmental safety of the environment. The literature presents many models of description of migration processes, but they are predominantly theoretical and can not be implemented in practice. Another class of models is based on the assumption that the process of accumulation of soil contamination can be described by equations for the description of chemical processes of the first, second, pseudo second and higher orders. In such models, the process of interaction of the pollutant with the soil environment is taken into account from the point of view of chemical interaction, but does not take into account the diffusion processes taking place during the migration processes at all. The problem of environmental pollution with heavy metals, mineral fertilizers as sources of heavy metals, the degree of contamination by heavy metals and anthropogenic contamination of soil cover, the mechanisms of accumulation of heavy metals by plants, and the valuation of toxic substances in the soil are described. A mathematical model was developed for predicting the migration of heavy metals in the soil environment, taking into account adsorption. The proposed model allows to predict the distribution of the component at the interface between the solids and the liquid in the dimensionless height of the sorbent layer, taking into account the adsorption process. The developed model is adequate for the external diffusion region. Taking into account that the establishment of the equilibrium of the adsorption system is accompanied by adsorption and desorption processes of the component in the sorbent layer, under dynamic conditions the adsorption process will be complicated by the hydrodynamics of the moving material flow in the sorbent layer. Experimental studies of the process of adsorption of heavy metal cations in a column type device showed that the process takes place in the exterior diffusion region. Bio criterion in the experimental conditions was Bi = 900, diffusion coefficient D=2,3∙10-10 m2/s, coefficient of mass tansfer β=3∙10-5 m/s. The comparison of experimental and theoretical data showed good convergence of results and the adequacy of the mathematical model for its application for the basic algorithm in environmental modeling programs.
Description: Леськів Г.З. Математична модель міграції забруднення в екології з розглядом адсорбційних процесів / Гумницький Ярослав Михайлович, Сабадаш Віра Василівна, Леськів Галина Зіновіївна // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 1. - С. 172-180.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1633
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26леськів---.pdf983,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.