Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1641
Title: Інтелектуальна власність: конспект лекцій
Other Titles: Intellectual property
Authors: Мойсеєнко, І.П.
Moiseienko, I.P.
Keywords: поняття і структура інтелектуальної власності
технологічні уклади
тенденції розвитку інтелектуальної власності
види забезпечення
правова охорона об’єктів
охорона прав
порушення прав
ефективність інтелектуальних ресурсів
інтелектуальний капітал
комерціоналізація інтелектуальної власності
concept and structure of intellectual property
technological modes
trends in intellectual property
types of security
legal protection of objects
protection rights
violation of rights
the effectiveness of intellectual resources
intellectual capital
intellectual property commercialization
Issue Date: 2013
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: В навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні основи дослідження проблем розвитку інтелектуальної складової економіки. Розглянуто інституціональне забезпечення регулювання сфери інтелектуальної власності на міжнародному та національному рівнях. Висвітлено основні засади охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні. Окреслено методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства та визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Розглянуто основні засади патентно-ліцензійної торгівлі та способи комерціоналізації об’єктів інтелектуальної власності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та керівників підприємства. The textbook outlines the theoretical and methodological foundations for studying the problems of the development of the intellectual component of the economy. The institutional provision of regulation of the intellectual property domain at the international and national levels is considered. The basic principles of security and protection of rights to immovable Intellectual Property in Ukraine. Outlined methodical approaches to the estimation of intellectual capital and determining the value of rights to immovable intellectual property. The basic principles of patent-licensed trade and ways of commercialization of intellectual property objects are considered. For students of higher educational institutions of economic specialties, postgraduate students, teachers and managers of the enterprise.
Description: Мойсеєнко І.П. Інтелектуальна власність: конспект лекцій для магістрів / І.Г. Бабець, І.П. Мойсеєнко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 154 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1641
Appears in Collections:Інші видання (курси лекцій, методичні рекомендації, словники)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інтелектуальна власність.2013.pdf1,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.