Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2639
Title: Державне регулювання інвестиційної діяльності як фактор інвестиційної безпеки
Other Titles: State regulation of investment activity as the factor of investment security
Authors: Мойсеєнко, І.П.
Moiseienko, I.P.
Keywords: державне регулювання
інвестиційна діяльність
кризи і цикли
інвестиційна безпека
макроекономічні індикатори
state regulation
investment activity
crises and cycles
investment security
macroeconomic indicators
Issue Date: 2015
Publisher: Економічний вісник університету
Series/Report no.: ;26/1
Abstract: В статті висвітлені особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в умовах кризи. Метою дослідження є обґрунтування необхідності використання параметрів інвестиційної безпеки для визначення пріоритетів державного регулювання інвестиційною діяльністю в умовах кризи. Теоретичною основою дослідження є теорія циклів та теорія безпеки. Формування механізмів виходу з кризи полягає не просто в зміні методології керування соціально-економічними процесами державного регулювання, а в застосуванні для цього керування інновацій типу міждисциплінарних когнітивних технологій, принципів коеволюції, прийняття управлінських рішень з врахуванням закономірностей взаємодії циклів та криз, параметрів інвестиційної безпеки. Ефективна послідовність вибору параметрів державного регулювання інвестиційної діяльності в умовах кризи полягає у такій зміні темпу зростання основних макроекономічних категорій, щоб при відчутному поліпшенні рівня інвестиційної безпеки створювались умови економічного зростання інноваційного типу. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності державного регулювання інвестиційною діяльністю на макрорівні. The article describes the features of state regulation of investment activity in the crisis. The aim of this study is the rationale for the use of indicators of investment security for the priorities of state regulation. The theoretical basis of the research is the theory of cycles and the theory of security. Formation mechanisms of recovery from the crisis is not just a change in the methodology of socio-economic processes of state regulation, and the application of innovation management for this type of interdisciplinary cognitive technologies, principles of co-evolution, management decision-making, taking into account the laws of interaction cycles and crises, the parameters of investment security. Effective selection sequence parameters for state regulation of investment activity in the crisis is that change the rate of growth of the main macroeconomic categories to tangible improvements at the level of investment security created the conditions for economic growth of innovative type. The results can be used to improve the efficiency of state regulation of investment activity at the macro level.
Description: Мойсеєнко І. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності як фактор інвестиційної безпеки / Мойсеєнко І.П., Бабець І.Г. // Економічний вісник університету. - 2015. - № 26/1. - С. 150-155.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2639
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecvu_2015_26(1)__28.pdf359,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.