Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2783
Title: Правові проблеми поділу робочого дня на частини
Other Titles: Legal problems of working day division into parts
Authors: Долинська, М.С.
Dolynska, M.S.
Мокрицька, Н.П.
Mokrytska, N.P.
ORCID ID: 0000-0003-0352-5470
ORCID ID: 0000-0003-0318-5285
Keywords: трудовий договір
колективний договір
поділ робочого дня на частини
режим роботи
employment contract
collective agreement
working day division into parts
working time schedules
Issue Date: 2019
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;4
Abstract: У більшості країн однією з найважливіших проблем робочого часу працівника є раціональний розподіл норми робочого часу та відпочинку. В Україні правове регулювання робочого часу здійснюється передусім нормами Кодексу законів про працю України. Режим роботи законодавцем визначено як встановлення робочого часу та часу відпочинку, графіків змінності, введення підсумованого обліку робочого часу, часу початку та закінчення робочого дня, тривалості перерви для відпочинку та харчування, поділу робочого дня на частини. У випадку, якщо поділ робочого дня на частини передбачено законодавством України, то воно застосовується тільки у тому випадку, коли є відповідне погодження. Ні працівник, ні роботодавець в односторонньому порядку не вправі змінювати норму тривалості робочого часу та порядок її розподілу, оскільки це суперечить засадам договірної практики трудових відносин на основі трудового договору. З’ясовано, що є лише поодинокі законодавчі акти застосування поділу робочого дня на частини, що характеризує обмеженість сфери правового регулювання. На основі дослідження актів соціального партнерства, законодавства України, досвіду зарубіжних країн та матеріалів судової практики визначено підставу та порядок встановлення роздробленого робочого часу працівника. Роботодавцям на рівні окремого локального акту (або як додаток до колективного договору) доцільно визначати перелік працівників, яким може бути встановлено, за їх згодою, поділ робочого часу на частини у відповідності до орієнтованого переліку відповідних посад працівників, який рекомендовано закріпити як додаток до Галузевої угоди. Існує об’єктивна необхідність систематизації та упорядкування змісту нормативно-правових актів, які регламентують поділ робочого дня на частини. Розроблений новий кодифікаційний акт трудового законодавства встановлює новий підхід до правове регулювання відносин щодо розподілу робочого часу на частини, в основі якого є взаємна домовленість між працівником та роботодавцем. In most countries, one of the most important problems of the worker’s time is the rational distribution of working hours and rest periods. In Ukraine, the legal regulation of working time is carried out with the norms of the Labor Code of Ukraine. The legislator defnes working time schedules as the establishment of working time and rest periods, shift of labor, the introduction of accountability of working time, the period between the start and end of the working day, the duration of the break for rest and food, the division of the working day into parts. If the division of the working day into parts is provided by the legislation of Ukraine, then it applies only when there is an appropriate agreement. Neither the employee nor the employer can unilaterally change the duration and scheduling of working hours and the procedure for their distribution, as this contradicts the principles of contractual practice of labor relationships based on the employment contract. It is revealed that there are only rare legislative acts of the working day division into parts, and it characterizes the limited scope of legal regulation. The grounds and procedure for establishing a divided working time of the employee have been determined on the basis of the study of the acts of social partnership, the legislation of Ukraine, the experience of foreign countries and the materials of the judicial practice. For employers, at the level of a separate local act (or as an annex to a collective agreement), it is expedient to determine the list of employees that agree to the working time division into parts in accordance with the target list of relevant posts of employees, which is recommended to be affxed as an annex to the Branch Agreement. There is an objective need to systematize and arrange the content of normative and legal acts regulating the division of working day into parts. The new codifcation act of the labor legislation establishes a new approach to the legal regulation of relationships concerning the division of working time into parts based on a mutual agreement between the employee and the employer.
Description: Долинська М. С. Правові проблеми поділу робочого дня на частини / Долинська Марія Степанівна, Мокрицька Наталія Петрівна // Соціально-правові студії. - 2019. - Випуск 4 (6). - С. 8-17.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2783
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.