Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3028
Title: Реагування на кризові ситуації, що загрожую національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду: монографія
Other Titles: Responding to crisis situations that threaten the national security of Ukraine: administrative and legal framework for the implementation of theory and experience
Authors: Хитра, О.Л.
Khytra, O.L.
Keywords: кризова ситуація
національна безпека
реагування на кризові ситуації що загрожують національній безпеці україни
суб’єкти реагування на кризові ситуації що загрожують національній безпеці україни
інформаційна безпека
міжнародно-правові механізми реагування на кризові ситуації що загрожують національній безпеці україни
crisis situation
national security
response to crisis situations threatening national security of ukraine
subjects of crisis response threatening national security of ukraine
information security
international legal mechanisms of crisis response threatening national security of ukraine
Issue Date: 2019
Publisher: Растр-7
Abstract: У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду України та країн Європейського Союзу, комплексних наукових досліджень в сфері діяльності правоохоронних органів та військових формувань розкрито сучасну юридичну природу адміністративно-правових засад реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Приділено значну увагу дослідженню організаційно-правових засад адміністративних, інформаційних, інноваційних, економічних та інших аспектів забезпечення національної безпеки держави, правовим механізмам адміністративно-правового регулювання у цій сфері та напрямкам удосконалення адміністративно-правових засад реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Призначається для широкого кола читачів: для вчених у галузі правових наук, докторантів, аспірантів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою, що досить актуальна в світлі адміністративних процесів, що відбуваються в Україні. The monograph based on the analysis of current legislation, the experience of Ukraine and the European Union, comprehensive research in law enforcement and military formations reveals the modern legal nature of administrative and legal framework for responding to crises threatening Ukraine's national security. Considerable attention is paid to the study of organizational and legal principles of administrative, informational, innovative, economic and other aspects of national security, legal mechanisms of administrative and legal regulation in this area and areas for improving the administrative and legal framework for responding to crises threatening Ukraine's national security. It is intended for a wide range of readers: for scholars in the field of law, doctoral students, graduate students, cadets, university students, public administration officials, as well as for all who are interested in this issue, which is quite relevant in light of administrative processes in Ukraine.
Description: Хитра О. Л. Реагування на кризові ситуації, що загрожую національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду: монографія / О.Л. Хитра // Львів: Растр-7, 2019. – 398 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3028
ISBN: 978-617-7726-57-8
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФІЯ - 1.pdf16,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.