Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3050
Title: The need of the balance of risks and protection of stakeholders interests in strategic management of financial and economic security of business entities (Web of Science)
Other Titles: Необхідність балансу протидії ризикам і забезпечення інтересів стейкхолдерів у стратегічному управлінні фінансово-економічною безпекою субʼєктів господарювання (Web of Science)
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
Балинська, О.М.
Balynska, O.M.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
ORCID ID: 0000-0002-0168-143X
Keywords: фінансово-економічна безпека
стейкхолдер
інтерес
загроза
ризик
стратегічне управління
управління фінансово-економічною безпекою
financial and economic security
stakeholder
interest
threat
risk
strategic management
financial and economic security management
Issue Date: 2019
Publisher: Financial and credit activity: problems of theory and practice
Series/Report no.: ;4-31
Abstract: Обґрунтовано необхідність дотримання балансу у процесах забезпечення максимального рівня задоволення інтересів стейкхолдерів суб’єктів господарювання та ризикменеджменту під час реалізації завдань стратегічного управління фінансово-економічною безпекою. Запропоновано дефініцію стратегічного управління фінансово-економічною безпекою, відповідно до якої досліджуване поняття трактується як процес використання підприємницьких можливостей суб’єкта господарювання для забезпечення стабільності його функціонування і досягнення довгострокових цілей в умовах сталої потреби захисту корпоративних ресурсів від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз і ризиків. Установлено роль інтересів стейкхолдерів у процесах стратегічного управління, ризик-менеджменту та управління фінансово-економічною безпекою. Критично оцінено та узагальнено інтереси стейкхолдерів суб’єктів господарювання і ризики для фінансово-економічної безпеки, що виникають у процесі їх задоволення. За результатами анкетування експертів — представників власників бізнесу та топ-менеджерів низки компаній, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на українському ринку, встановлено кількісні показники управлінців, які б ухвалили рішення про прийняття господарського ризику для задоволення інтересів стейкхолдерів у стратегічній перспективі. Складено карту стейкхолдерів суб’єктів господарювання для потреб стратегічного управління фінансово-економічною безпекою підприємницьких структур. Запропоновано започаткування процесу формування каталогів ризиків із урахуванням імовірності їх настання залежно від рівня задоволення інтересів і потреб стейкхолдерів. Доведено необхідність поєднання механізмів управління зацікавленими сторонами, стратегічного менеджменту, ризик-менеджменту та управління фінансово-економічною безпекою у комплексну систему безпекоорієнтованого управління суб’єктами господарської діяльності в умовах фінансової нестабільності, характерної для посткризового періоду відновлення та розвитку української економіки. The necessity of balancing the processes of ensuring the maximum level of satisfaction of interests of stakeholders of business entities and risk management during the realization of the tasks of strategic management of financial and economic security is substantiated. The definition of strategic management of financial and economic security is proposed, according to which its concept is interpreted as a process of using the entrepreneurial capabilities of a business entity to ensure the stability of its operation and to achieve long-term goals in the conditions of the constant need to protect corporate resources from the negative impact of external and internal threats and risks. The role of the stakeholders interests have been established in the processes of strategic management, risk management and financial and economic security management. The interests of stakeholders of business entities and the risks to financial and economic security that arise during their satisfaction are critically assessed and summarized. According to the results of the questionnaire of experts — representatives of business owners and top managers of a number of companies that carry out financial and business activities in the Ukrainian market, quantitative indicators of managers that would decide on the adoption of economic risk to meet the interests of stakeholders in the strategic perspective were made. A map of stakeholders of business entities for the needs of strategic management of financial and economic security of business structures is offered. It is proposed to initiate the process of forming risk catalogs taking into account the probability of their occurrence, depending on the level of stakeholders interests and needs satisfaction. The necessity of combining mechanisms of stakeholder management, strategic management, risk management and financial and economic security management in the integrated system of security-oriented management of economic entities in the conditions of financial instability characteristic of the post-crisis period of recovery and development of the Ukrainian economy is proved.
Description: Zhyvko Z. B. The need of the balance of risks and protection of stakeholders interests in strategic management of financial and economic security of business entities / Zhyvko Z.B., Cherevko O.V., Zachosova N.V., Balynska O.M. // Financial and credit activity: problems of theory and practice (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики). - 2019. - Vol. 4. - No 31. - Р. 136-144.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3050
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
балинська.pdf358,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.