Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3097
Title: Іноземна мова та формування науково-дослідної компетентності у здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантури
Other Titles: Foreign language and forming scientific research competence of the students taking the master’s and post-graduate cources
Authors: Зеленська, О.П.
Zelenska, O.P.
Keywords: здобувач вищої освіти
магістр
аспірант
нелінгвістична магістратура та аспірантура
іноземна мова
професійна компетентність
науково-дослідна компетентність
науково-дослідна діяльність
student
master
post-graduate
non-linguistic master’s and post-graduate courses
foreign language
professional competence
scientific research competence
scientific research activity
Issue Date: 2019
Publisher: Педагогічний альманах
Series/Report no.: ;43
Abstract: Суть лінгвістичного освітнього процесу в немовній магістратурі та аспірантурі полягає в інтеграції цілей професійної освіти та цілей навчання іншомовного усного та писемного спілкування. Зміст дисципліни «Iноземна мова» має міждисциплінарний характер і містить мовний, професійний, психологічний, інформаційний, культурологічний та аксіологічний компоненти. Визначається мета навчання іноземної мови в нелінгвістичній магістратурі та аспірантурі, яка полягає в розвитку та поглибленні в здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» та здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти – доктора філософії професійно орієнтованої мовної компетентності для глибшого засвоєння фаху, практичного використання в професійній діяльності, науково-дослідній роботі, побутовому, діловому та особистісному спілкуванні. Зазначено, що специфіка магістратури та аспірантури полягає в тому, що здобувачі отримують глибоку теоретичну підготовку та набувають професійну компетентність, складовою якої є також науково-дослідна компетентність, вищого рівня. Наголошується, що в навчальному процесі в нелінгвістичній магістратурі та аспірантурі необхідно використовувати активні та ефективні методи, форми та засоби навчання іноземної мови, рольові ігри, дискусії, створювати проблемні ситуації, активно застосовувати читання та переклад, реферування та анотування професійно спрямованої оригінальної літератури, що, безперечно, сприяє розвиткові мовних і науково-дослідної компетентностей, умінь та навичок розумової діяльності та самостійної науково-дослідної роботи. Вона сприяє формуванню здатності творчо мислити, здатності до самоосвіти, самоаналізу та самооцінки, умінню досягати поставлених цілей, розумінню та використанню ідей та сучасних тенденції розвитку науки та суспільства, набуттю навичок презентувати власні ідеї та результати своєї роботи, вербальної та невербальної комунікації, спілкування іноземною мовою, умінь і навичок переконувати, відстоювати власну точку зору, усвідомленню та прийняттю соціальних та етичних норм спілкування. The essence of the linguistic educational process of the non-linguistic master’s and post-graduate courses is in integrating the aims of professional education and the goals of learning foreign language oral and written communication. The content of the discipline «Foreign language» has an interdisciplinary character and includes the language, professional, psychological, informational, culturological and axiological components. The aim of learning a foreign language by those taking the non-linguistic master’s and post-graduate courses which is developing and extending their professionally oriented language competence for better mastering their speciality, practical usage in the professional activity, scientific research work, everyday, business and personal communication is defined. It is stated that the specificity of the master’s and post-graduate courses is in that the students get an extended theoretical training and form the professional competence of a higher level, the scientific research competence being a component of it. It is underlined that during the educational process it is necessary to use the active and effective methods, forms and means of learning a foreign language, role games, discussions, create the problem situations, actively use reading and translation, writing reviews and summaries of the professionally oriented original literature, that undoubtedly assists to develop the language and scientific research competences, the skills and habits of the mental activity and the independent scientific research work. It helps to form the ability to think creatively, the ability to self-education, self-analysis and self-evaluation, the skills to achieve the set aims, to understand and use the ideas and the modern tendencies of science and society development, to acquire the habits of presenting one’s own ideas and the results of one’s own work, of the verbal and non-verbal communication, of foreign language communication, of the skills and habits of convincing, persisting in one’s own opinion, realizing and accepting the social and ethical norms of communication.
Description: Зеленська О.П. Іноземна мова та формування науково-дослідної компетентності у здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантури / Зеленська О.П. // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 43. - С. 104-109.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3097
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
зеленська.pdf607,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.