Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3354
Title: Визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій
Other Titles: Determining the origin of a child born to a wife as a result of the use of assisted reproductive technologies
Authors: Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
ORCID ID: 0000-0002-8740-8222
Keywords: народження дитини
походження дитини
допоміжні репродуктивні технології
child birth
child origin
assisted reproductive technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Форум Права
Series/Report no.: ;1
Abstract: Допоміжні репродуктивні технології дозволяють людині реалізувати своє репродуктивне право на материнство, батьківство. Однак сьогодні в цій сфері наявними є певні правові прогалини. Метою статті є визначення порядку надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та її відкликання. Використано такі методи дослідження: формально-догматичний під час аналізу законодавства України, яке регулює відносини у досліджуваній сфері; формально-логічний дозволив виявити недоліки у побудові ч.1 та ч.3 ст.123 Сімейного кодексу України та запропонувати власні пропозиції щодо її удосконалення; системний використовувався для встановлення взаємозв’язку між визначенням походження дитини та згодою чоловіка на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини. Результати. Загальна характеристика Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні дозволила змоделювати ситуації, за яких наявна або відсутня біологічна спорідненість дитини, народженої дружиною за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, з батьками. Автором встановлено, що відповідні ситуації не впливають на правові наслідки визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Використання статевих клітин донора або ембріона, що генетично походить від донора, не породжує для останнього батьківських обов’язків щодо майбутньої дитини. Проаналізовано порядок надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та порядок відкликання такої згоди. Висновки. Констатовано, що дитина, народжена дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, завжди походить від матері. Новонароджена дитина походить від чоловіка жінки щодо якої були застосовані допоміжні репродуктивні технології, якщо він надав письмову згоду на їх застосування. На підставі аналізу рішень національних судів вважаємо, що згода чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій має бути письмовою та нотаріально засвідченою. Звертається увага, що один із членів подружжя має право на відкликання своєї згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій шляхом подання заяви в простій письмовій формі до закладів охорони здоров’я. Таке право можна реалізувати до проведення медичних маніпуляцій. Assisted reproductive technologies allow a person to exercise his/her reproductive right to maternity and paternity. At present, there is no proper legal regulation on the issue of determining the origin of a child born of a wife using assisted reproductive technologies. The purpose of the article is to determine the procedure of the husband’s consent on the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent. The following research methods are applied: formal and dogmatic method is used for the analysis of the Ukrainian legislation regulating relations in the research field; formal and logical method allows revealing the shortcomings in the construction of Part 1 and Part 3 of Article 123 of the Family Code of Ukraine and proposing the author’s suggestions for its improvement; system method is used to establish the relationship between the determination of the child's origin and the husband's consent on the use of assisted reproductive technologies by the wife. Results. The general characteristics of the Procedure for the use of assisted reproductive technologies in Ukraine made it possible to represent situations in which the biological affinity of a child born by the wife as a result of the assisted reproductive technologies with parents is present or absent. The author finds that the relevant situations do not affect the legal consequences of determining the origin of the child born by the wife as a result of the use of assisted reproductive technologies. The use of donor or embryonic germ cells, genetically derived from the donor, does not give rise to the last parental responsibilities for the unborn child. The procedure of the husband’s consent to the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent is analyzed. Conclusions. It is stated that the child born of the wife as a result of the use of assisted reproductive technologies is always descending from the mother. A newborn child is descended from the husband of a woman to whom assisted reproductive technologies have been applied if he gave written consent for their use. Based on the analysis of the decisions of the national courts, it is concluded that the husband's consent to the use of assisted reproductive technologies in relation to his wife should be written and notarized. Attention is drawn to the fact that one of the spouses has the right to withdraw his/her consent on the use of assisted reproductive technologies by submitting a written application to the healthcare institutions. Such a right can be exercised prior to medical manipulations.
Description: Вовк М.З. Визначення походження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій / Вовк М.З. // Форум Права. - 2020. - № 1. - С. 13-20.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3354
ISSN: 1995-6134
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вовк (2).pdf489,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.