Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3358
Title: Електронний підпис та електронна печатка як цивільно-правові засоби електронної ідентифікації суб’єктів підприємництва
Other Titles: Electronic signature and electronic seal as civil means of electronic identifcation of enterprise enteties
Authors: Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
Keywords: electronic signature
electronic seal
electronic identifcation
means of individualization
enterprise entity
електронний підпис
електронна печатка
електронна ідентифікація
засоби індивідуалізації
суб’єкт підприємництва
Issue Date: 2020
Publisher: Право та державне управління
Series/Report no.: ;2
Abstract: Із розвитком інформаційного суспільства в Україні збільшується кількість правочинів, що вчиняються суб’єктами підприємництва в сфері електронної комерції. Завдяки належній ідентифікації виробників товарів, робіт і послуг забезпечується охорона та захист прав споживачів. Тому виникає необхідність в дослідженні цивільно-правових засобів електронної ідентифікації суб’єктів підприємництва в сфері електронної комерції. Стаття присвячена аналізу електронного підпису та електронної печатки як цивільно-правових засобів електронної ідентифікації суб’єктів підприємництва. У статті досліджено поняття електронного підпису та електронної печатки, проаналізовані їх види: удосконалений електронний підпис та електронна печатка, кваліфікований електронний підпис та електронна печатка. Окрему увагу приділено питанню щодо вимог, яким повинні відповідати кваліфікований електронний підпис чи електронна печатка. На підставі аналізу законодавства та судової практики визначено правові наслідки відсутності електронного підпису та електронної печатки на документі суб’єкта підприємництва. Зокрема, відсутність електронного підпису на документі суб’єкта підприємництва унеможливлює ідентифікацію відправника повідомлення, зміст такого документа не захищений від внесення правок та виправлення. Тому електронний документ без електронного підпису не може розглядатись судом як доказ. Обґрунтовано позицію про те, що електронна печатка не є обов’язковим реквізитом електронного документа, тому її відсутність не створює юридичних наслідків для суб’єкта підприємництва. Зроблено висновок, що законодавче положення про те, що створювачем електронної печатки може бути лише юридична особа обмежує права фізичних осіб – підприємців. За результатами дослідження обґрунтовано авторську позицію щодо перспектив врегулювання досліджуваних відносин. The number of transactions concluded by enterprise entities in the feld of electronic commerce is increasing with the development of the information society in Ukraine. Consumer’s rights protection is ensured due to the proper identifcation of producers of goods, works and services. Therefore, there is a need to study the civil means of electronic identifcation of enterprise entities in the feld of electronic commerce. The article deals with the analysis of electronic signatures and electronic seals as civil means of electronic identifcation of enterprise entities. The concept of electronic signatures and electronic seals is investigated; their types such as improved electronic signatures and electronic seals, qualifed electronic signatures and electronic seals are analyzed. Special attention is paid to the requirements that a qualifed electronic signature or electronic seal should meet. Based on the analysis of the legislation and judicial practice, the legal consequences of the lack of electronic signatures and electronic seals on the documents of the enterprise entity are determined. In particular, the lack of an electronic signature on the document of the enterprise entity makes it impossible to identify the sender of the message; the content of such a document is not protected from making corrections and emendations. Therefore, an electronic document without an electronic signature cannot be considered as evidence by the court. The statement that an electronic seal is not obligatory means of an electronic document is proved, so its lack does not create legal consequences for the enterprise entity. It is concluded that the legislative provision stating that the creator of the electronic seal can only be a legal entity restricts the rights of individuals – entrepreneurs. According to the research results, the author’s attitude to the prospects of settlement of the investigated relations is substantiated.
Description: Вовк М.З. Електронний підпис та електронна печатка як цивільно-правові засоби електронної ідентифікації суб’єктів підприємництва / М. З. Вовк // Право та державне управління. - 2020. - № 2. - С. 28-33.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3358
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вовк.pdf224,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.