Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3375
Title: The importance of the language and country study competence in foreign language learning of the students taking the non-linguistic master’s course
Other Titles: Значення лінгвокраїнознавчої компетенції у навчанні іноземної мови здобувачів вищої освіти в нелінгвістичній магістратурі
Authors: Зеленська, О.П.
Zelenska, O.P.
ORCID ID: 0000-0002-7128-8262
Keywords: іноземна мова
лінгвокраїнознавчий підхід
лінгвокраїнознавча компетенція
здобувач вищої освіти
нелінгвістична магістратура
foreign language
language and country study approach
language and country study competence
student
non-linguistic master’s course
Issue Date: 2019
Publisher: Актуальнi питання гуманiтарних наук
Series/Report no.: ;26-1
Abstract: Однією з обов’язкових вимог до підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» у нелінгвістичній магістратурі є володіння ними іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. У статті визначається мета навчання іноземної мови в нелінгвістичній магістратурі, що полягає у формуванні іншомовної професійної компетенції, здатності до професійної міжкультурної комунікації на рівні, що забезпечує досягнення цілей професійної взаємодії, комплексу професійних умінь і моральних характеристик, необхідних для подальшого особистісного та професійного зростання і діяльної участі в житті суспільства. Зазначено, що серед загальнопрофесійних компетенцій, якими повинні володіти майбутні магістри, є їхня готовність до комунікації в усній та писемній формах іноземною мовою для вирішення завдань професійної діяльності, для здійснення міжкультурної комунікації, що є процесом вербального та невербального спілкування між комунікантами, адекватного розуміння учасників комунікативного акту, які належать до різних культур і мов, їх взаємодії. Наголошується, що мова розглядається як невід’ємна частина культури, як найважливіший засіб міжкультурного спілкування, що акумулює всі надбання конкретної мовної спільноти. Після закінчення магістратури у магістра повинна бути сформована іншомовна комунікативна компетенція, що дозволяє інтегруватися в мультимовне і мультикультурне професійне середовище. Доведено, що лінгвокраїнознавчий підхід передбачає поєднання лінгвістики з країнознавством. Лінгвокраїнознавча компетенція представлена як компонент комунікативної компетенції, що містить знання лексичних одиниць з національно-культурною семантикою та певні вміння застосовувати їх у мовленнєвій діяльності в різних ситуаціях міжкультурного спілкування. Визначено низку компонентів, що входять до складу цієї компетенції. Розкрито основні характеристики лінгвокраїнознавчої компетенції як важливого аспекту навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» у немовній магістратурі. One of the necessary demands to training students taking the non-linguistic Master’s course is their having the command of a foreign language as a means of intercultural communication. The aim of learning the foreign language by the students which is in forming foreign language professional competence, the ability for the professional intercultural communication at the level that guarantees achieving the goals of the professional interaction, the complex of the professional skills and moral characteristics, which are necessary for the further personal and professional advance and active participation in the life of the society is defned. It is stated that among the general professional competences which the future masters must have is their readiness to communication in the foreign language oral and written forms for solving the tasks of the professional activity, for conducting intercultural communication, which is the process of verbal and non-verbal communication between the communicants, adequate understanding the participants of the communicative act who belong to various cultures and languages, their interaction. It is underlined that the language is regarded as an inseparable part of culture, as an important means of intercultural communication that accumulates all the achievements of the particular linguistic community. The future master must have the foreign language communicative competence that makes it possible to integrate into the multi-language and multi-cultural professional environment. The language and country study competence is presented as a component of the communicative competence that embraces the knowledge of the lexical units having the national and cultural semantics and certain abilities to use them in the speech activity in the different situations of intercultural communication. A number of the components that constitute this competence is defned. The main features of the language and country study competence as an important aspect of learning the foreign language by the students taking the non-linguistic Master’s course are revealed.
Description: Zelenska O. The importance of the language and country study competence in foreign language learning of the students taking the non-linguistic master’s course / Olena Zelenska // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2019. - Вип 26. - Том 1. - С. 143-147.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3375
ISSN: 2308-4863
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
зеленська2.pdf319,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.