Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3388
Title: Особистісно-орієнтований підхід до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти
Other Titles: Personality-oriented approach to the implementation of the individual educational trajectory of a higher school applicant
Authors: Скотна, Н.В.
Skotna, N.V.
Лялюк, Г.М.
Lialiuk, H.M.
ORCID ID: 0000-0002-2929-8926
ORCID ID: 0000-0002-4819-6247
Keywords: індивідуальна освітня траєкторія
освіта
особистість
особистісно-орієнтований підхід
особистісна парадигма освіти
самоактуалізація
суб’єкт-суб’єктна взаємодія
individual educational trajectory
education
personality
personalityoriented approach
self-actualization
subject-subject interaction
Issue Date: 2020
Publisher: Педагогічна освіта: теорія і практика
Series/Report no.: ;28/1
Abstract: У статті актуалізовано проблему особистісно-орієнтованого підходу до реалізації̈ індивідуальної̈ освітньої̈ траєкторії̈ здобувача вищої̈ освіти. Наголошується, що особистісна парадигма вищої̈ освіти стала однією з домінуючих у сучасний період розвитку украї̈нського суспільства системою методолого-теоретичних норм і стандартів та аксіологічних критерії̈в, що розкривають характерологічну цілісність освітньо-виховного процесу ЗВО та регулюють науково-дослідну та практичну інноваційну педагогічну діяльність викладачів та студентів. Головною цінністю в навчально-виховному процесі ЗВО є особистість, її моральна позиція, культура та професійна компетентність. Визнання студентом себе суб’єктом особистісного і професійного становлення посилює його відповідальність за результати своєї професійної підготовки, стимулює пізнання всіх можливостей до саморозвитку, які надає освітній простір закладу вищої освіти, що детермінує потребу в проектуванні власної освітньої програми. Метою статті є обґрунтування особистісно-орієнтованого підходу до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Проаналізовано сутнісні характеристики індивідуальних освітніх траєкторій (далі ІОТ). Розглянуто загальні положення, що стосуються побудови ІОТ. Визначено критерії та оптимальні умови реалізації ІОТ у контексті особистісно-орієнтованого підходу в закладі вищої освіти. Виокремлено шляхи реалізації особистісноорієнтованого підходу до ІОТ здобувачів вищої освіти. Впровадження психологопедагогічного супроводу особистісного розвитку студента є одним з ефективних шляхів реалізації особистісно-орієнтованого підходу до ІОТ здобувачів вищої освіти. The article deals with the problem of the personality-oriented approach to the implementation of the individual educational trajectory (IET) of a higher education applicant. It is noted that in the modern period of the development of Ukrainian society, the personal paradigm of higher education has become one of the dominant system of methodological and theoretical norms and standards and axiological criteria that reveal the characterological integrity of the educational process at a higher school and regulate the research and practical innovative pedagogical activity of teachers and students. The main value in the educational process of higher schools is the personality, its moral position, culture and professional competence. The recognition by a student of himself/herself as a subject of personal and professional development strengthens his/her responsibility for the results of the professional training, stimulates the knowledge of all the opportunities for self-development that exist in the educational space of a higher school; and all this determines the need for designing his/her own educational program. The aim of the article is to substantiate the personality-oriented approach to the implementation of the individual educational trajectory of a higher school applicant. The essential characteristics of IET are analyzed. The general provisions regarding the construction of individual educational trajectories are considered. The criteria and optimal conditions for the implementation of IET in the context of a personalityoriented approach in higher education are determined. The ways of implementing a personality-oriented approach to IET of higher school applicants are highlighted. The introduction of psychological and pedagogical support for the student’s personal development is one of the effective ways to implement a personality-oriented approach to IET of higher school applicants.
Description: Скотна Н.В. Особистісно-орієнтований підхід до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти / Скотна Надія Володимирівна, Лялюк Галина Миколаївна // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2020. - Випуск 28. - №1. - С. 393-403.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3388
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лялюк (6).pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.