Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3585
Title: Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу
Other Titles: Eculiarities of the company's digital strategy depending on the business size
Authors: Кіржецький, Ю.І.
Kirzhetskyi, Yu.I.
Кіржецька, М.С.
Kirzhetska, M.S.
Keywords: стратегії
цифрова стратегія
малий бізнес
інформаційно-комунікаційні технології
strategies
digital strategy
small business
information and communication technologies
Issue Date: 2020
Publisher: Галицький економічний вісник
Series/Report no.: ;5
Abstract: Дослідження полягає в ініціюванні обговорення цифрової стратегії та її відмінностей для підприємств залежно від розміру бізнесу. Метою дослідження було визначення сутності та особливості цифрової стратегії підприємств залежно від розміру бізнесу підприємства. Для досягнення поставленої мети визначено такі наукові завдання: розкрити сутність поняття цифрова стратегія підприємства; визначити складові цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу. Проведено аналіз показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України (в т. ч. й малого бізнесу) та у країнах ЄС у 2019 р. Аналіз статистичної інформації дав змогу зробити висновок, що впровадження цифрових стратегій або їх елементів на підприємствах України стало можливим завдяки щорічному зростанню частки цифрових даних, що створюються, зберігаються та опрацьовуються. Здійснено узагальнення результатів наукових напрацювань щодо сутності поняття «цифрова стратегія» підприємства. Комплексний підхід до визначення місця та ролі цифрової стратегії визначає, що цифрова стратегія підприємства підпорядковується корпоративній стратегії, а її застосування передбачає впровадження стратегічних завдань підприємства через використання можливостей цифрової економіки за рахунок використання цифрових ресурсів. У великому та середньому бізнесі експлуатація та інтеграція цифрових технологій часто стосується значної частини компанії й може виходити за їх межі, впливаючи на продукти, бізнес-процеси, канали збуту і ланцюги постачання. Потенційні переваги інтеграції цифрових технологій впливають на збільшення продажів чи зростання продуктивності, створення нової вартості чи нових форм взаємодій із контрагентами. Щодо цифрової стратегії малого бізнесу, то вона є бізнес-стратегію підприємства, яка формується інтуїтивно, виходячи з потреб ринку, та базується на можливостях цифрової економіки за рахунок використання цифрових ресурсів у різних бізнес-функціях. Основні складові цифрової стратегії малого бізнесу є більш гнучкими та базуються на персоналізованих способах залучення клієнтів і формують нову ціннісну пропозицію підприємства через інтеграцію ІКТ у продукти та послуги. Зокрема, цілі цифрової стратегії підприємства малого бізнесу досягатимуться через такі інструменти: цифрового маркетингу; діджиталізації бізнес-процесів; присутності в Інтернеті; e-commerce; управління бізнес-гнучкістю. The purpose of this investigation is to initiate the discussion of the digital strategy and its differences for the enterprises depending on the business size. The objective of this investigation is to define the essence of digital strategy for enterprises depending on the enterprise business size. In order to achieve this goal the following scientific tasks are defined: to reveal the essence of the concept of the enterprise digital strategy; to determine the components of the enterprise digital strategy depending on the s business. In order to achieve these objectives, analysis of indicators of information and communication technologies application at the enterprises of Ukraine (including small businesses) and EU countries in 2019 is carried out. Analysis of statistical information makes it possible to conclude that implementation of digital strategies or their elements at Ukraine enterprises is due to the annual growth of the digital data share which is created, stored and processed. The authors summarized the results of scientific developments concerning the essence of the enterprise «digital strategy» concept. An integrated approach for the determination of the digital strategy place and role defines that the enterprise digital strategy is subordinate to the enterprise corporate strategy, and its application provides the implementation of enterprise strategic objectives due to the digital resources use. In large and medium-sized businesses, the operation and integration of digital technology deals with a large part of the company and can go beyond its limits affecting products, business-processes, sales channels and supply chains. The potential benefits of digitalization have the impact on sales or productivity growth, creation of new value or new forms of interaction with contractors. As for small business digital strategy, it is the basis for the enterprise business strategy formed intuitively taking into account the market needs and it is based on the capabilities of the digital economy due to the application of digital resources in various business functions. The main components of the small business digital strategy are more flexible and are based on personalized ways of attracting customers and form a new value proposition of the enterprise by integration of information and communication technologies in products and services. Particularly, the objectives of small business digital strategy will be achieved by means of the following tools: digital marketing; business process digitization; Internet presence; e-commerce; business flexibility management.
Description: Кіржецька М. Особливості цифрової стратегії підприємства залежно від розміру бізнесу / Марія Кіржецька, Юрій Кіржецький // Галицький економічний вісник. - 2020. - № 5 (66). - С. 7-15.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3585
ISSN: 2409-8892
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кіржецький.pdf3,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.