Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3731
Title: Правове забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України
Other Titles: Legal Support of Cybersecurity of Critical Information Infrastructure of Ukraine
Authors: Ковалів, М.В.
Kovaliv, M.V.
Скриньковський, Р.М.
Skrynkovskyi, R.M.
Назар, Ю.С.
Nazar, Yu.S.
Єсімов, С.С.
Yesimov, S.S.
Красницький, І.В.
Krasnytskyi, I.V.
Кайдрович, Х.І.
Kaidrovych, Kh.I.
Князь, С.В.
Kniaz, S.V.
Кемська, Ю.
Kemska, Yu.
Keywords: кібербезпека
критична інфраструктура
інформаційна інфраструктура
правове регулювання
комп’ютерні інциденти
cybersecurity
critical infrastructure
information infrastructure
legal regulation
computer incidents
Issue Date: 2021
Publisher: Traektoriâ Nauki = Path of Science
Series/Report no.: ;7/4
Abstract: У статті на основі методології системного підходу представлено дослідження теоретико-правових засад правового забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України. Розглянуто чинне законодавство та проаналізовано підзаконні нормативно-правові акти України у галузі кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури. Зазначено, що сьогодні в Україні важливо забезпечити ефективне управління регіональними системами захисту інформації, а також безперебійне і ефективне функціонування об’єктів інформаційної інфраструктури, особливо критичної інфраструктури. Для того, щоб домогтися цих результатів на практиці, необхідно на перший план поставити реалізацію таких основних завдань, як розвиток кадрового потенціалу в галузі забезпечення кібербезпеки і розвиток національної галузі інформаційних технологій. Обґрунтовано, що проблема забезпечення кібербезпеки вимагає вдосконалення правових, організаційних і технічних механізмів регулювання суспільних відносин, що виникають в інформаційній сфері. Зроблено висновок про те, що забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України можливе шляхом: визначення об’єктів даної структури, вирішення проблем кібербезпеки об’єктів з дуже довгим життєвим циклом, розробки методики модернізації критичної інформаційної інфраструктури для кожної організації, технології та інформаційної структури, які є об’єктами критичної інформаційної інфраструктури. The article presents a study of the theoretical and legal foundations of the legal support of cybersecurity of the critical information infrastructure of Ukraine based on the system approach methodology. The current legislation is considered, and the bylaws of Ukraine in the field of cybersecurity of critical information infrastructure are analyzed. It is noted that today in Ukraine, it is important to ensure effective management of regional information security systems and the smooth and efficient operation of information infrastructure, especially critical infrastructure. To achieve these results in practice, it is necessary to prioritize implementing such critical tasks as the development of human resources in cybersecurity and the development of the national field of information technology. It is substantiated that cybersecurity is required to improve legal, organizational,and technical mechanisms for regulating public relations that arise in the information sphere. It is concluded that cybersecurity of critical information infrastructure of Ukraine is possible by identifying objects of this structure, solving problems of cybersecurity of objects with a very long life cy cle, developing methods of modernization of critical information infrastructure for each organization, technology and information structure, which are the objects of critical information infrastructure.
Description: Ковалів М. Правове забезпечення кібербезпеки критичної інформаційної інфраструктури України / Мирослав Ковалів, Руслан Скриньковський, Юрій Назар, Сергій Єсімов, Іван Красницький, Христина Кайдрович, Святослав Князь, Юлія Кемська // Traektoriâ Nauki = Path of Science. - 2021. - Vol. 7. - № 4. - S. 2011-2018.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/3731
ISSN: 2413-9009
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ковалів стаття..pdf285,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.