Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4030
Title: Використання офшорних зон як спосіб ухилення від оподаткування
Other Titles: Use of offshore zones as a way of avoidance from taxation
Authors: Копитко, М.І.
Kopytko, M.I.
ORCID ID: 0000-0001-6598-3798
Вінічук, М.В.
Vinichuk, M.V.
ORCID ID: 0000-0002-6588-1254
Keywords: офшорні зони
ухилення від оподаткування
способи ухилення від сплати податків
офшоризація економіки
протидія ухиленню від оподаткування
offshore zones
tax evasion
ways of tax evasion
offshorization of the economy
counteraction to tax evasion
Issue Date: 2021
Publisher: Вчені записки Університету «КРОК»
Series/Report no.: ;1
Abstract: Формування податкової системи України відбувається під впливом цілої низки кризових явищ економічного, політичного та соціального характеру, які заклали у свідомості населення і суб’єктів господарювання стереотипи про примусове запровадження податкових платежів, що спричинює бажання у платників податків зменшити розмір податкових зобов’язань або ухилитися від сплати, тобто формується антифіскальна поведінка. Часті зміни податкового законодавства, його суперечливість, недосконалість, безсистемність та неоднозначність становить значні перешкоди у здійсненні фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та спонукає їх до зловживань у сфері оподаткування. Крім того, значне податкове навантаження на суб’єктів господарської діяльності також зумовлене заплутаністю та нестабільністю податкового законодавства. Суттєве розширення кордонів фінансових ринків, яке спричинене процесами глобалізації, створило сприятливі умови для здійснення тіньової економічної діяльності та поширення явища ухилення від сплати податків, яке починає своє існування в легальному секторі економіки і поступово переходить у тіньовий. Мета статті полягає в дослідження проблемних аспектів ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон та розробці рекомендацій щодо його мінімізаціїта протидії ухиленню від сплати податків. Проблема ухилення від оподаткування, безумовно, взаємопов’язана із тінізацією економіки та, сьогодні, набуває масового й масштабного характеру, тому, актуалізується проблема ефективної протидії ухиленню від сплати податків. Ефективним інструментом ухилення від оподаткування, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни, є використання офшорних. У статті визначено сутність офшорних зон, причини їх виникнення та особливості функціонування. Окреслено взаємозв’язок офшорних зон із механізмом ухилення від оподаткування. Проаналізовано основні напрямки, способи та методи ухилення від сплати податків через офшорні зони. Досліджено основні схеми ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон. Обґрунтовано та запропоновано заходи протидії ухиленню від оподаткування з використанням офшорних зон; систематизовано та запропоновано основні заходи протидії офшоризації економіки України. The formation of the tax system of Ukraine is influenced by a number of crisis phenomena of economic, political and social nature, which have instilled in the minds of the population and businesses stereotypes about the forced introduction of tax payments, which causes taxpayers to reduce tax liabilities or evade payment, ie anti-fiscal behavior is formed. Frequent changes in tax legislation, its inconsistency, imperfection, inconsistency and ambiguity are significant obstacles to the financial and economic activities of economic entities and encourage them to abuse in the field of taxation. In addition, the significant tax burden on businesses is also due to the complexity and instability of tax legislation. The significant expansion of the borders of financial markets, caused by globalization, has created favorable conditions for the implementation of shadow economic activity and the spread of tax evasion, which begins its existence in the legal sector of the economy and gradually turns into the shadow. The purpose of the article is to study the problematic aspects of tax evasion using offshore zones and to develop recommendations for its minimization and counteraction to tax evasion. The problem of tax evasion, of course, is interrelated with the shadowing of the economy and, today, is becoming widespread and large-scale, therefore, the problem of effective combating tax evasion is relevant. An effective tool of tax evasion at the current stage of socio-economic development of the country is the use of offshore. The article identifies the essence of offshore zones, the reasons for their occurrence and features of functioning. The relationship between offshore zones and the mechanism of tax evasion is outlined. The main directions, ways and methods of tax evasion through offshore zones are analyzed. The basic schemes of tax evasion with the use of offshore zones are investigated. Measures to counteract tax evasion using offshore zones are substantiated and proposed; systematized and proposed the main measures to combat the offshoring of Ukraine's economy.
Description: Копитко М.І. Використання офшорних зон як спосіб ухилення від оподаткування / Копитко М.І., Вінічук М.В. // Вчені записки Університету «КРОК». - 2021. - Вип. №1 (61). - С. 79-88.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4030
ISSN: 2307-6968
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
копитко.pdf702,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.