Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4076
Title: Місце фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів
Other Titles: Place of financial intelligence in the system of anticorruption measures
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Головач, Т.М.
Holovach, T.M.
ORCID ID: 0000-0002-6665-4416
Гончаров, Ю.В.
Honcharov, Yu.V.
ORCID ID: 0000-0002-3800-8038
Мартин, О.М.
Martyn, O.M.
ORCID ID: 0000-0002-1947-8982
Боруцька, Ю.З.
Borutska, Yu.Z.
ORCID ID: 0000-0002-5040-8624
Keywords: підрозділ фінансової розвідки
корупційні дії
корупція
доходи отримані злочинним шляхом
легалізація (відмивання) корупційних доходів
антикорупційні заходи
financial intelligence unit
corruption actions
corruption
proceeds of crime
legalization (laundering) of corrupt income
anti-corruption measures
Issue Date: 2021
Publisher: Вчені записки Університету «КРОК»
Series/Report no.: ;2
Abstract: В сучасному світі між корупцією та легалізацією злочинних доходів існує тісний взаємозв’язок, який обумовлений необхідністю приховування джерел незаконно отриманих доходів, реалізації схем для подальшого їх легального використання. З огляду на зростання кількості злочинів, пов’язаних із відмиванням злочинних доходів та сум легалізованих коштів, зростає роль підрозділу фінансової розвідки. У статті розкрито взаємозв’язок між корупцією та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, який обумовлений необхідністю приховування джерел незаконно отриманих доходів, використанням схем для подальшого їх легального використання. Метою дослідження є визначення місця фінансової розвідки в боротьбі з відмиванням грошей та корупційних доходів вивчення теоретичних та прикладних аспектів діяльності та розкриття місця та ролі підрозділу фінансової розвідки у реалізації антикорупційної стратегії. Розглянуто підходи науковців до визначення сутності корупції, теоретичних та прикладних аспектів протидії корупції і тіньовій економіці. Досліджено показники діяльності правоохоронних структур за 2016-2020 роки, відмічено покращення роботи, проте скорочення суми відшкодованих збитків свідчить по розкриття дрібних корупційних правопорушень. Зазначено необхідність здійснювати системні заходи для подолання корупції, при цьому відмічено важливу роль у антикорупційній боротьбі правоохоронних органів України та підрозділу фінансової розвідки. Встановлено, що Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) є центральним національним органом, який відповідає за збір, аналіз та передачу даних про підозрілі фінансові операції компетентним органам. Визначено основні способи відмивання корупційних доходів в Україні. Доведено, що боротьба із відмиванням корупційних доходів є підґрунтям для здійснення ефективної антикорупційної політики та боротьби із економічною злочинністю. In today's world, there is a close relationship between corruption and money laundering, which is due to the need to hide the sources of illicit income, the implementation of schemes for their further legal use. Due to the growing number of crimes related to money laundering and the amount of money laundered, the role of the financial intelligence unit is growing. The article reveals the relationship between corruption and money laundering, which is due to the need to hide sources of illicit income, the use of schemes for their further legal use. The purpose of the study is to determine the place of financial intelligence in the fight against money laundering and corrupt income, to study the theoretical and applied aspects of activities and to reveal the place and role of the financial intelligence unit in the implementation of anti-corruption strategy. The approaches of scientists to determining the essence of corruption, theoretical and applied aspects of combating corruption and the shadow economy are considered. The performance indicators of law enforcement agencies for 2016-2020 have been studied, work has been improved, but the reduction in the amount of compensated damages indicates the disclosure of minor corruption offenses. The need to take systematic measures to combat corruption was noted, while an important role in the anti-corruption fight of law enforcement agencies of Ukraine and the financial intelligence unit was noted. It has been established that the State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMSU) is the central national body responsible for collecting, analyzing and transmitting data on suspicious financial transactions to the competent authorities. The main methods of money laundering in Ukraine have been identified. It has been proven that the fight against money laundering is the basis for the implementation of effective anti-corruption policy and the fight against economic crime.
Description: Живко З.Б. Місце фінансової розвідки в системі антикорупційних заходів / Живко З.Б., Головач Т.М., Гончаров Ю.В., Мартин О.М., Боруцька Ю.З. // Вчені записки Університету «КРОК». - 2021. - №2 (62). - С. 44-52.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4076
ISSN: 2663-2209
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ.pdf901,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.