Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4139
Title: Economization of political processes in Indonesia
Other Titles: Економізація політичних процесів в Індонезії
Authors: Muhammad, Uhaib As'ad
ORCID ID: 0000-0003-3645-2706
Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Бойко, О.Т.
Boiko, O.T.
ORCID ID: 0000-0002-3163-5004
Руда, І.І.
Ruda, I.I.
ORCID ID: 0000-0002-7873-6742
Keywords: капіталізм
демократія
місцеві вибори
експлуатація природних ресурсів
мережі політичного патронажу
місцеві діячі
capitalism democracy
local election
natural resorces exploitation
political patronage networks
local actors
Issue Date: 2021
Publisher: Economics, Finance and Management Review
Series/Report no.: ;2
Abstract: У цій статті розкривається сутність економізації політичних процесів, вплив державного регулювання на економічні ресурси та відносини між політичною елітою та бізнесменами, пояснюється змова та участь шефа шахти (вугілля) у кількох провінційних виборах (регентів і губернаторів) на Півдні. Калімантан. Досліджено політичні процеси, пов'язані з фінансуванням виборів, особливості місцевого бюджетування та регулювання впливу на економічні ресурси. Використання джерел фінансування публікацій діяльності органів місцевого самоврядування, що висвітлюються в діяльності різних відомств, особливо зв'язків з громадськістю, шляхом встановлення рекламних або новинних засобів оплати майбутніх посадових осіб у друкованих ЗМІ, електроніки в Інтернеті, оплачуваних за розрахунком за новину або за місяць, холдинги ЗМІ, що забезпечують простір або тривалість для зображення або підвищують популярність та виборність. Як відомо, політичний ландшафт уряду після Суехарто нового порядку, який породив демократію та радикальні зміни в інститутах влади, а саме від централізованої владно-авторитарної системи до демократичної системи правління, породив демократичний перехід, який тривав до сьогодні. У розпал тривалого переходу до демократії в цей час арена демократії була захоплена, а стадія політичної та економічної влади контролювалася підприємцями або місцевою та національною капіталістичною владою, виконуючи розподіл між кандидатами на владу або місцевими органами влади, що один з них через процес місцевих виборів. Бізнесмени залучаються як постачальники коштів кандидату місцевої влади на перемогу, тобто як форма грошової політики та трансакційної політики. У деяких випадках на місцевих виборах у Південному Калімантані, таких як вибори регента та губернатора, політична практика використовується чітко і вже стала політичною культурою, яка структурована в рамках масового уряду після Нового порядку. Тому в Індонезії після Нового порядку прокидається демократія. This article reveals the essence of the economization of political processes, the impact of government regulation on economic resources and relations between the political elite and businessmen, explains the conspiracy and involvement boss mine (coal) in several provincial elections (regents and governors) in South Kalimantan. The political processes related to election financing, features of local budgeting and regulation of the impact on economic resources are studied. Eighth, using funding sources of publications of local government activities covered in the activities of various agencies, especially public relations by installing advetorial or news paying the prospective incunbents in print media, electronics to online, paid at the rate per news or per month, with holding a mass media that provides space or duration for imaging or raises the popularity and electability. As is known, the political landscape of post Soeharto New Order government that gave birth to democracy and radical change in the institutions of power, namely from the centralized power-authoritarian system to a democratic system of government has spawned a democratic transition which was prolonged until today. In the midst of a prolonged transition to democracy at this time, the arena of democracy has been hijacked and the stage of political and economic power has been controlled by entrepreneurs or local and national capitalist power by doing pesekongkolan between candidates authorities or local authorities that one of them through the local election process. The businessmen are involved as a supplier of funds to the local authorities candidate to win as a form of money politics and transactional politics. In some cases the local elections in South Kalimantan, such as the election of the regent and the governor, political practice is utilized with clarity and has already become a political culture that is structured within massive post-New Order government. Therefore, democracy is being woken up in Indonesia after the New Order.
Description: Muhammad Uhaib As’ad Economization of political processes in Indonesia / Muhammad Uhaib As’ad, Zinaida Zhyvko, Olesya Boyko, Iryna Ruda // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - Issue 2 (6). - Pp. 33-42.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4139
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 efmr-2021-2-33-42.pdf284,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.