Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/432
Title: Соціальна держава: проблеми загальної теорії: монографія
Other Titles: Social state: problems of the general theory
Authors: Панкевич, О.З.
Pankevych, O.Z.
Keywords: соціальна держава
правова держава
соціальні та економічні права
соціальне право
соціальне партнерство
social state
legal state
social and economic rights
social law
social partnership
Issue Date: 2004
Publisher: ЛЮІ МВСУ
Abstract: Монографія присвячена дослідженню сутності, завдань, ознак та різновидів соціальної держави. Проведений аналіз сучасної наукової літератури (в першу чергу – української та російської) з проблематики такої держави та відповідної державно-юридичної практики дозволив виділити три основні, системно взаємопов’язані між собою „блоки” завдань, вирішувати які покликана соціальна держава. Перший із них – це створення юридичних та фактичних умов для самостійного забезпечення працездатним індивідом гідного життя для себе та для своїх близьких, а також здійснення державою заходів щодо підтримки непрацездатних верств населення принаймні на рівні прожиткового мінімуму. Другий „блок” завдань – забезпечення реальних гарантій здійснення економічних, соціальних і культурних прав усіх громадян. Третій „блок” включає вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію невиправданих соціально-економічних відмінностей між членами суспільства, на стримування надмірного майнового розшарування населення, на зміцнення соціального миру та єдності народу. В результаті аналізу вказаних „блоків” завдань соціальної держави обґрунтовується теза про те, що основним в їх системі є забезпечення дійових гарантій реалізації прав людини „другого покоління”. Без вирішення цього завдання неможливо виконати й інші. Тому здійсненність саме таких прав можна вважати найважливішою рисою соціальної держави. Розкриваються ознаки та функції соціальної держави. Пропонується дефініція загального поняття соціальної держави як держави, яка, маючи за економічну основу соціально орієнтоване ринкове господарство, створює всі можливі умови для реалізації економічних, соціальних і культурних прав людини, для самостійного забезпечення ініціативною та соціально відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту собі та членам своєї сім’ї; гарантує кожному прожитковий мінімум задля гідного людини існування й сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві. У монографії досліджено співвідношення понять „правова держава” і „соціальна держава”. Робиться висновок про те, що соціальна держава є новим, прогресивним етапом розвитку правової держави. Підкреслюється, що і між поняттями „правова держава” і „соціальна держава”, і між принципами свободи і соціально-економічної рівності, і, нарешті, між двома „поколіннями” прав людини існують як діалектична єдність, так і – в її рамках – певні колізії, суперечності. В Україні (як і в інших постсоціалістичних країнах) розбудова соціальної держави, порівняно із розвинутими індустріальними державами Заходу, має своєю особливістю те, що відбувається вона водночас із формуванням в ній держави правової. А це, в свою чергу, вимагає ще більшої уваги до проблеми підтримання рівноваги між складовими соціальної правової держави – зокрема, між її соціально-інтервенціоністськими і правовими засадами. Проведено порівняльне дослідження основних моделей соціальної держави. Робиться висновок про те, що обов’язковим елементом формування науково-теоретичної концепції такої держави в Україні є конструювання власної моделі соціальної держави з урахуванням національних історико-політичних, соціально-економічних та ментально-психологічних особливостей. Дається характеристика предмета, метода регулювання та системно-структурного статусу соціального права як самостійної галузі права в демократичній державі соціальної орієнтації. Пропонується визначення соціального права як комплексної інтегрованої галузі об’єктивного юридичного права, котра являє собою систему юридичних норм, спрямованих на регулювання таких суспільних відносин, якими опосередковується соціальний захист людини, здійснюваний соціально-аліментарним методом. Значна увага приділена сучасним тенденціям розвитку та діяльності соціальної держави, зокрема, розширенню участі приватного бізнесу та недержавних неприбуткових організацій „третього сектору” у виконанні її функцій у гуманітарній сфері й активізації діяльності такої держави щодо забезпечення соціального партнерства. Monography deals with the research of the essence, tasks, features and varieties of a social state. The author perform the analysis of modern scientific literature (especially Ukrainian and Russian) concerning the problem of such a state and legal practice. This analysis allows to distinguish systimatical “blocks” of tasks, which must be solved by a social state. The first task is creating legal and tactical conditions for selfprovision by able – bodied individual of proper life to himself and to the relatives. Also the state must provide a support for disabled groups of population at least on the minimum living level. The second “block” of tasks – is the provision of real garantees for accomplishment of economical, social and cultural rights of all citizens. The third “block” includes the measures aimed at minimization of unjustified social and economic differences between society members, the restraint of an excessive property stratification of the population and strengthening of social world and rallying of the people. As a result of the analysis of the given blocks the conclusion is made that the main task is the ensuring of garantees in realization of the human rights of “the second generation”. It is impossible to solve other tasks without deciding of this assignment. That’s why the realization of these rights is supposed to be one of the main pecularities of social state. Features and functions of social state are revealed here. The definition of general conception of social state as the state having social – oriented market economy as an economical basis is suggested. This definition creates all possible conditions for realization of economical, social and cultural human rights for the possibility of socially responsible personality to provide necessary material level of well – being to himself and family members; garantees to everybody minimum living level for proper human existance and promotes the strengthening of social harmony in a society. The correlation of such notions as “legal state” and “social state” is investigated in the monography. The conclusion is made that social state is a new, progressive stage of the development of legal state. It is underlined that between such notions as “legal state” and “social state”, between freedom and social and economical equality principles and among two “generations” of human rights the dialectical unity and definite collisions and contradictions exist. In Ukraine (like in other post socialist countries) the formation of social state comparing with the other developed industrial western states, has its own peculiarity – simultanious formation of social and legal state. And this, in its term demands to draw more attention to the problem of supporting the balance among social legal state components, particularly among its socio - interventional and legal principles. The comparative investigation of the main models of social state is carried out. The conclusion is made that the most important element of the formation of scientific – theoretical conception of such a state in Ukraine is the construction of its own model of social state taking into consideration national, historical and political, social and economical, mental and phsycological pecularities. The characteristics of the subject, the method of regulation and the systematic structural status of social law as an independent branch in democratic state of social orientation are given. The definition of social law as a complex integrative branch of objective legal law is given aimed at regulation of such social relations as human protection realized by social and elimentary method. Considerable attention is paid to the modern tendencies of the development and the activity of a social state, particularly to the extension of the participation of private business and non-state unprofitable organizations in fulfilling its functions in the humanitarian sphere and developing its activity of ensuring social partnership.
Description: Панкевич О.З. Соціальна держава: проблеми загальної теорії: монографія / О.З. Панкевич; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. П.М. Рабіновича. - Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2004. – 183 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/432
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панкевич О..pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.