Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4427
Title: Managing the personnel evaluation system as a direction for ensuring the competitive advantage of an innovative enterprise in a knowledge economy and change management
Other Titles: Управління системою оцінки персоналу як напрям забезпечення конкурентних переваг інноваційного підприємства в умовах економіки знань та управління змінами
Authors: Левків, Г.Я.
Levkiv, H.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-5909-3390
Снітко, Є.О.
Snitko, Ye.O.
ORCID ID: 0000-0003-3583-6900
Клименчукова, Н.С.
Klymenchukova, N.S.
ORCID ID: 0000-0003-0611-4343
Рій, М.М.
Rii, M.M.
ORCID ID: 0000-0001-5755-4598
Keywords: управління
система
оцінка персоналу
забезпечення конкурентних переваг
інноваційне підприємство
економіка знань
управління змінами
management
system
personnel evaluation
competitive advantage
innovation enterprise
knowledge economy
change management
Issue Date: 2022
Publisher: Держава та регіони. Серія економіка та підприємництво
Series/Report no.: ;1
Abstract: В основу системи оцінки повинні бути закладені такі моменти, як аналіз роботи, навчання та розвиток персоналу, мотивація праці, формування кадрового резерву, кадрове планування, чітке формування вимог до праці персоналу та повноцінне використання наявного людського потенціалу в умовах економіки знань та управління змінами, що актуалізує тему дослідження. Методи. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод інституціонального аналізу; метод системного аналізу; метод логічного аналізу і синтезу; метод графічного аналізу. Результати. Розглянуто концептуальні засади орієнтування методик оцінки персоналу в інноваційному підприємстві як напрям забезпечення конкурентних переваг, який направлений на пошук та оцінку відповідних знань, вмінь, навичок та інших якісних характеристик персоналу підприємства вимогам посади. Сформульовано систему оцінки персоналу для інноваційного підприємства, що засновано на оцінці професійної підготовки працівника, оцінці відповідності особистих якостей формальному посадовому «портрету» вимог, визначенні корисності праці та діяльності конкретного працівника в умовах економіки знань та управління змінами. Перспективи. Визначено періодичність оцінки менеджерів інноваційного підприємства, методику оцінювання трудової поведінки працівника, оцінювання рівня досягнення працівником позитивного кінцевого результату в економії ресурсів, дотриманні та вдосконаленні технології, отримання якісної продукції, отриманні продукції у встановлені терміни, швидкості прийняття рішення. Методика «Assesment Center» у інноваційному підприємстві повинна бути спрямована на не менш важливе завдання, таке як вивчення потреб працівників в розвитку навиків та вмінь з врахуванням стратегічних цілей у інноваційному підприємстві, а також прогнозування їх розвитку та впливу на результати фінансової його діяльності. The assessment system should be based on such aspects as job analysis, personnel training and development, work motivation, formation of a personnel reserve, personnel planning, clear formation of requirements for personnel work and full use of available human potential in the conditions of the knowledge economy and change management, which actualises the research topic. Methods. The historical-logical method is used in the article; method of systematization, classifcation and theoretical generalization; method of institutional analysis; method of system analysis; method of logical analysis and synthesis; method of graphical analysis. Results. The article considers the conceptual basis of orienting of methods of personnel assessment in the innovative enterprise as a direction of providing a competitive advantage, aimed at fnding and evaluating the relevant knowledge, skills, abilities and other qualitative characteristics of the enterprise personnel to the requirements of the position. The system of personnel assessment for innovative enterprise is formulated, based on the assessment of professional preparation of the employee, assessment of the compliance of personal qualities to the formal job "portrait" requirements, the defnition of the usefulness of the work and activity of a particular employee in terms of the knowledge economy and change management. Discussion. The authors determines the periodicity of assessment of innovative enterprise managers, methodology for assessing the labour behaviour of an employee, assessment of the level of achievement by an employee of a positive end result in saving resources, observing and improving technology, producing quality products, getting products within the established deadlines, speed of decision-making. “Assessment Center” methodology in the innovative enterprise should be aimed at an equally important task, such as studying the needs of employees in the development of skills and abilities, taking into account strategic goals in the innovative enterprise, as well as forecasting their development and impact on the results of its fnancial activity.
Description: Levkiv H. Managing the personnel evaluation system as a direction for ensuring the competitive advantage of an innovative enterprise in a knowledge economy and change management / Levkiv Halyna, Snitko Yelyzaveta, Klymenchukova Nataliia, Riy Myroslava // Держава та регіони. - Серія: Економіка та підприємництво. - 2022. - № 1 (124). - С. 83-88.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4427
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
рій.pdf297,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.