Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4428
Title: Роль підприємств у зміцненні прісноводної та екологічної безпеки
Other Titles: The role of enterprises in the device of the water and environmental security
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Стадник, М.Є.
Stadnyk, M.Ye.
ORCID ID: 0000-0002-5383-5648
Keywords: безпека
прісна вода
прісноводна безпека
екологічна безпека
галузі економіки
забруднення води
security
fresh water
freshwater security
environmental security
economic sectors
water pollution
Issue Date: 2021
Publisher: Вчені записки Університету «КРОК»
Series/Report no.: ;4
Abstract: У статті розглянуто суть прісноводної безпеки, враховуючи існуючі трактування та ключові її ознаки. Мета даного дослідження полягає у встановленні впливу господарської діяльності людини на стан прісноводної та екологічної безпеки. Зазначено, що основною загрозою прісноводній безпеці виступає забруднення водних ресурсів, зокрема прісної води, в результаті господарської діяльності підприємств. Охарактеризовано інтенсивність водоспоживання в залежності від рівня розвитку людства. Проаналізовано динаміку забрудненості водних ресурсів України, структуру використання прісної води підприємствами різних галузей економіки та галузеву структуру відведення забруднених без очищення зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. З’ясовано, що найбільшими споживачами води в Україні виступають такі галузі економіки як електроенергетика, сільське господарство та житлово-комунальне господарство, а основними забруднювачами водних ресурсів є сільськогосподарські та металургійні підприємства, і житлово-комунальне господарство. Результати проведеного статистичного групування підтвердили залежність росту рівня захворюваності та смертності від інтенсивності забруднення водних ресурсів. За допомогою кореляційнорегресійного аналізу підтверджено залежність смертності в результаті захворюваності органів травлення та від інфекційних і паразитарних хвороб від таких факторів як забезпеченість водними ресурсами та їх забрудненість. Рекомендовано з метою попередження та нейтралізації загроз прісноводній безпеці вжити заходи організаційного, техніко-технологічного, фінансового та правового характеру. Допомогти справі охорони вод від забруднення може введення нового порядку лімітування скидів, плати за використання вод та за скиди забруднюючих речовин. Зважаючи на існуюче економіко-екологічне протиріччя в діяльності галузей економіки (з одного боку – необхідність їх функціонування для забезпечення потреб суспільства, а з іншого – шкода, якої вони завдають довкіллю і тому ж таки суспільству) потрібно максимально знизити рівень загрози, який вони несуть прісноводній, а також екологічній, продовольчій та ресурсній безпеці. У зв’язку із чим, наведено комплекс заходів, що сприятиме зниженню негативного впливу галузей економіки на стан прісної води в Україні. The article considers the essence of freshwater safety, taking into account existing interpretations and its key features. The purpose of this study is to establish the impact of human economic activity on the state of freshwater and environmental safety. It is noted that the main threat to freshwater safety is the pollution of water resources, especially fresh water, as a result of economic activities of enterprises. The intensity of water consumption depending on the level of human development is characterized. The dynamics of pollution of water resources of Ukraine, the structure of fresh water use by enterprises of different sectors of the economy and the sectorial structure of diversion of contaminated water without purification of return water into surface water bodies are analyzed. It was found that the largest consumers of water in Ukraine are such sectors of the economy as electricity, agriculture, housing and communal services, and the main polluters of water resources are agricultural and metallurgical enterprises, and housing and communal services. The results of the statistical grouping confirmed the dependence of the increasing of morbidity and mortality on the intensity of water pollution. Due to correlation-regression analysis, the dependence of mortality as a result of digestive diseases and infectious and parasitic diseases on such factors as the availability of water resources and their pollution was confirmed. It is recommended to take organizational, technical, technological, financial and legal measures to prevent and neutralize threats to freshwater safety. The introduction of a new procedure for limiting discharges, fees for water use and pollutants discharges can help protect water from pollution. Taking into account the existing economic and environmental contradictions in the activities of economic sectors (on the one hand, the need for their functioning to meet the needs of society, and to society as a whole), it is necessary to minimize the level of threat they pose to freshwater, as well as environmental, food and resource security. In this regard, a set of measures is presented that will help reduce the negative impact of economic sectors on the state of fresh water in Ukraine.
Description: Живко З.Б. Роль підприємств у зміцненні прісноводної та екологічної безпеки / Живко З.Б., Стадник М.Є. // Вчені записки Університету «КРОК». - 2021. - №4 (64). - С. 164-172.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4428
ISSN: 2663-2209
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ У ЗМІЦНЕННІ живко.pdf519,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.