Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4598
Title: Показники самореалізації курсантів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія»
Other Titles: Indicators of self-realization of cadets: Qualification work for the degree of bachelor
Authors: Кравецька, В.Р.
Kravetska, V.R.
Keywords: професійне самовизнання курсанта
самоактуалізація
потенціал
реалізація
самооцінка
особистісна реалізованість
перспектива
професійний вектор
методика
аналіз
профорієнтація
консультація
адаптація
cadet's professional self-recognition
self-actualization
potential
realization
self-assessment
personal realization
perspective
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У першому розділі роботи розкриваються загальні поняття про самореалізацію особистості курсанта. Розглядається особистісна самореалізація та ставлення курсантів до себе у професійній сфері. Проаналізовано особливості та вектори розвитку професійного самовизначення курсантів. У другому розділі описується про емпіричне дослідження показників самореалізації курсантів. Використовувався теоретичний аналіз наукових робіт, тестування, статистичні методи обробки даних; методика «Визначення рівня самоактуалізації особистості» (опитувальник САМОАЛ), методика «Шкали психологічного благополуччя», методика визначення загальної самооцінки особистості. The first section of the work reveals the general concepts of self-realization of the cadet's personality. Personal self-realization and attitude of cadets to themselves in the professional sphere are considered. Features and vectors of development of professional self-determination of cadets are analyzed. The second section describes the empirical study of self-realization of cadets. Theoretical analysis of scientific works, testing, statistical methods of data processing were used; method "Determination of the level of self-actualization of the individual" (questionnaire SAMOAL), method "Scales of psychological well-being", method of determining the overall self-esteem of the individual.
Description: Кравецька В. Показники самореалізації курсантів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» / Вікторія Кравецька. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2022. - 72 с.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4598
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи (бакалавр)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карвецька В.Р. Кваліфікаційна робота.pdf980,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.