Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4918
Title: Членство в Європейському Союзі як перспектива розвитку української державності / The formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy: Scientifc monograph
Other Titles: Membership in the European Union as a prospect for the development of the ukrainian statehood / The formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy: Scientifc monograph
Authors: Федіна, Н.В.
Fedina, N.V.
Keywords: Україна
Європейський Союз
євроінтеграція
міжнародні відносини
Ukraine
European Union
european integration
international relations
Issue Date: 2022
Publisher: Baltija Publishing
Abstract: Дослідження питання євроінтеграційного процесу в нашій державі є досить актуальним, оскільки сьогодні, у час війни з Російською Федерацією, Україна гостро потребує співробітництва з розвиненими країнами континенту, що є важливим етапом зовнішньої політики нашої держави, а отже, пошуку свого місця в новій системі міжнародної спільноти, побудові нових відносин із європейськими структурами. Дуже суттєвим є те, що серед пріоритетів України в системі зовнішньополітичних відносин особливе місце впродовж багатьох років, а особливо після Революції гідності, російської агресії на сході та анексії Криму, посідає співробітництво з Європейським Союзом, що, відповідно, зміцнить позиції України у світовій системі міжнародних відносин, а отже, допоможе зміцнити нашу економіку та відбудувати Українську державу, зруйновану війною. Варто зауважити, що євроінтеграція дасть можливість поглибити й розбудувати відносини між Україною та Європейським Союзом, засновані на засадах політичної асоціації та економічної інтеграції, і тим самим сприятиме розвитку української державності. The study of the issue of the European integration process in our country is quite relevant, because today, during the war with the Russian Federation, Ukraine urgently needs cooperation with the developed countries of the continent, which is an important stage of our country’s foreign policy, and therefore, finding its place in the new system of the international community, building new relations with European structures. It is very important that among the priorities of Ukraine in the system of foreign relations a special place, for many years, after the revolution of dignity, Russian aggression in the east and the annexation of Crimea, is cooperation with the European Union, which will acordlly strengthen Ukraine’s position in the world system of international relations, and thus help strengthen our economy and rebuild the Ukrainian state, destroyed by war. It is worth noting that European integration will provide an opportunity deepen and build relations between Ukraine and the European Union, based on political principles association and economic integration, and thus contribute to development of Ukrainian statehood.
Description: Федіна Н. Членство в Європейському Союзі як перспектива розвитку української державності / Наталія Федіна // The formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy: Scientifc monograph / science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn. - Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. - 328 p. - Pp. 274-289.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4918
ISBN: 978-9934-26-224-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія форум 20.05.2022.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.