Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4958
Title: Аналіз загроз прісноводній безпеці
Other Titles: Threats analysis for freshwater safety
Authors: Живко, З.Б.
Zhyvko, Z.B.
ORCID ID: 0000-0002-4045-669X
Стадник, М.Є.
Stadnyk, M.Ye.
ORCID ID: 0000-0002-5383-5648
Keywords: безпека
прісна вода
прісноводна безпека
екологічна безпека
продовольча безпека
ресурсна безпека
загрози
security
fresh water
freshwater security
environmental security
food security
resource security
threats
Issue Date: 2022
Publisher: Вчені записки Університету «КРОК»
Series/Report no.: ;2
Abstract: Метою статті є уточнення суті поняття «прісноводна безпека», визначення, класифікація та аналіз її загроз. Розглянуто суть та сформульовано авторське трактування поняття «прісноводна безпека». Пропонується розглядати її як «здатність держави незалежно від внутрішніх та зовнішніх умов і загроз забезпечувати населення країни прісною водою необхідної кількості та належної якості на рівні науково обґрунтованих норм споживання з метою зміцнення здоров’я та підтримання нормальної життєдіяльності кожного громадянина, сприяння розширеному відтворенню населення, соціально-політичній стабільності в країні, її стійкому економічному розвитку, зміцненню позицій країни на міжнародному рівні». Визначено місце прісноводної безпеки в системі національної безпеки та охарактеризовано її зв’язки із продовольчою, екологічною, ресурсною та економічною безпекою. Зазначено, що вода у війнах за неї може виконувати різні ролі: основної причини військових дій, предмету бойових дій (коли об’єкти водопостачання як елементи критичної інфраструктури стають предметом збройних конфліктів) чи зброї (у випадку зараження питної води на території ворога або викликання повеней тощо). Охарактеризовано основні загрози прісноводній безпеці, наведено їх класифікацію. Визначено причини дисбалансу між наявністю та потребою в питній воді, а також виявлено дестабілізуючі фактори, що порушують даний баланс. Усіх їх запропоновано розподіляти на чотири характерних групи: природні, економічні, соціальні та політичні загрози. Проаналізовано зміну чисельності населення та наявність обсягів доступної якісної питної води як основних факторів, що формують баланс попиту та потреби у прісній воді. Визначено рівень та структуру використання свіжої води за витратами на певні потреби і загального водовідведення за рівнем забруднення, а також їх зміни в часі. Оцінено забезпеченість областей України водними ресурсами у середньо водний та дуже маловодний рік, відповідність мінімальній та достатній нормі, а також коефіцієнт територіальної диференціації розподілу водних ресурсів. За результатами проведеного аналізу встановлено, що у середньо водний рік практично усі області України забезпечені водними ресурсами за мінімальною і достатньою нормою. Лише Донецька і Харківська області відчувають дефіцит води за достатньою нормою. Тому причиною дефіциту води може бути лише її забруднення, на що мають бути скеровані усі зусилля держави та громадськості. The purpose of the article is to clarify the essence of the concept of "freshwater safety", definition, classification and analysis of its threats. The essence and the author's interpretation of the concept of "freshwater security" is considered. It is proposed to consider it as "the ability of the state, regardless of internal and external conditions and threats, to provide the population of the country with freshwater of the necessary quantity and adequate quality at the level of scientifically justified standards of consumption in order to promote health and maintain normal life activities of each citizen, to promote expanded reproduction of the population, sociopolitical stability in the country, its sustainable economic development, and the strengthening of the country's position at the international level. The place of freshwater security of the national security system is defined and its links with food, environmental, resource and economic security are characterized. It has been noted that water in wars for it can play different roles: the main cause of hostilities, the subject of hostilities (when water facilities as elements of critical infrastructure become the subject of armed conflicts) or weapons (in the case of contamination of drinking water in the enemy's territory or flooding of the like). The main threats to freshwater security are characterized and their classification is given. Causes of imbalance between water availability and water demand are determined and destabilizing factors disturbing this balance are identified. All of them are proposed to be divided into four characteristic groups: natural, economic, social and political threats. Changes in the population and the availability of available quality drinking water as the main factors forming the balance of demand and demand for freshwater were analyzed. The level and structure of fresh water use by expenditures for certain needs and total drainage by the level of pollution, as well as their changes over time, were determined. The availability of water resources in Ukrainian provinces in average water year and low water year, compliance with minimum and sufficient norm, as well as the coefficient of territorial differentiation of water resources distribution is assessed. According to the results of the analysis, it was established that practically all provinces of Ukraine are provided with water resources according to the minimum and sufficient norms in the average water year. Only Donetsk and Kharkiv regions experience water deficit by sufficient norm. Therefore, the cause of water shortage can only be pollution, which should be the focus of all efforts of the state and the public.
Description: Живко З.Б. Аналіз загроз прісноводній безпеці / Живко З.Б., Стадник М.Є. // Вчені записки Університету «КРОК». - 2022. - № 2 (66). - С. 25-32. - URL https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/500/530
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4958
ISSN: 2663-2209
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
живко.pdf481,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.