Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5170
Title: Дотримання правових вимог в аудиторській діяльності при протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
Other Titles: Compliance with legal requirements in the audit activity when combating legalization (laundering) of income obtained in criminal way
Authors: Марушко, Н.С.
Marushko, N.S.
ORCID ID: 0000-0001-7214-4394
Горбан, І.М.
Horban, I.M.
ORCID ID: 0000-0002-0627-258Х
Keywords: аудит
докази
ризики
аудиторська перевірка
протидія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
фінансування тероризму
audit
evidence
risks
audit
combating money laundering
terrorist financing
Issue Date: 2022
Publisher: Наукові перспективи
Series/Report no.: ;10
Abstract: Усвідомлюючи загрозу національній безпеці та економічній системі вцілому, а також складність процесу виявлення «відмивання грошей» в міжнародній фінансовій системі, провідні західні країни прийшли до необхідності здійснення колективних заходів боротьби з даним видом злочинної діяльності. Україна, протягом останніх двох десятків років впроваджує правовий та фінансових механізм у системі боротьби з легалізацією (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі і в аудиторській діяльності. В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання дотримання правових вимог в системі протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Тому, аудитори, аудиторські фірми, як суб’єкти фінансового моніторингу, є інструментом державного регулювання фінансових відносин. Саме вони у своїй професійній діяльності зобов’язані здійснюють розробку особистих критеріїв оцінки ступеня ризику та методології управління ризиками у сфері протидії легалізації злочинних доходів, а саме оцінювати та виявляти ризики, встановлювати критерії сумнівів щодо фінансових операцій та їх класифікації, тобто провести аналіз їхніх клієнтів з урахуванням ризиків в системі відмивання нелегальних доходів. Відомо, що на сьогодні при проведенні аудиторських процедур з перевірки дотримання вимог протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, заходи повинні бути направлені на виявлення фактів порушень іллегалізаційного законодавства, які істотно впливають на фінансову звітність. В процесі планування і проведення аудиту, аудитор повинен враховувати фактори ризику того, що будь-які спотворення фінансової звітності, викликані недотриманням аудитором вимог нормативноправових актів, не будуть виявлені. Також, аудитором необхідно сформувати всі докази з питань протидії легалізації злочинних доходів та врахувати чинники можливих фінансових наслідків, наслідків недотримання об’єктом аудиту вимог нормативних правових актів та дати оцінку достовірності всієї фінансової звітності у випадку, якщо наслідки недотримання об’єктом перевірки вимог нормативних актів є суттєвими. Запропоновано проводити аудиторську перевірку на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідності до основних етапів: виявлення підозр недотримання законодавства, аналіз інформації, визначення впливу відсутності достатніх належних аудиторських доказів, вплив доказів про недотримання законодавства на аудиторський висновок та повідомлення про це вищий орган керівництва, планування аудиту на предмет дотримання законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів. Being aware of the threat to national security and the economic system as a whole, as well as the complexity of the process of detecting "money laundering" in the international financial system, leading Western countries have come to the need to implement collective measures to combat this type of criminal activity. Over the past two dozen years, Ukraine has been implementing a legal and financial mechanism in the system of combating the legalization (laundering) of incomes obtained by commiting a crime, including auditing sphere. In this context, the most important task for the state is the issue of compliance with legal requirements in the anti-money laundering system. Therefore, auditors and audit firms, as subjects of financial monitoring, are an instrument of state regulation of financial relations. It is they who, in their professional activities, are required to develop personal criteria for assessing the degree of risk and risk management methodology in the field of combating the legalization of criminal incomes, namely to assess and identify risks, to establish criteria for doubts regarding financial transactions and their classification, i.e. to conduct an analysis of their clients taking into account the risks in the system of laundering illegal income. It is known that today, when conducting audit procedures for verifying compliance with the requirements of combating the legalization of incomes obtained by commiting crimes and the financing of terrorism, measures should be aimed at identifying facts of violations of illegalization laws that significantly affect financial reporting. In the process of planning and conducting the audit, the auditor must take into account the risk factors that any distortions of financial statements caused by the auditor's failure to comply with the requirements of regulatory and legal acts will not be detected. Also, the auditor must form all the evidence on countering the legalization of criminal incomes and take into account the factors of possible financial consequences, the consequences of the audit object's non-compliance with the requirements of regulatory legal acts and give an assessment of the reliability of all financial reporting in the event that the consequences of the audit object's noncompliance with the requirements of regulatory acts are essential. It is proposed to conduct an audit on the subject of compliance with legislation in the field of prevention and countermeasures against legalization (laundering) of incomes obtained by commiting crimes, in accordance with the main stages: detection of suspicions of non-compliance with legislation, analysis of information, determination of the impact of the lack of sufficient proper audit evidence, the impact of evidence of non-compliance with legislation on the audit opinion and notification of this of the highest management body, planning of the audit on the subject of compliance with the legislation in the field of combating the legalization of criminal income.
Description: Марушко Н. С. Дотримання правових вимог в аудиторській діяльності при протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом / Марушко Надія Семенівна, Горбан Ірина Михайлівна // Наукові перспективи. - 2022. - № 10(28). - С. 169-180.
URI: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5170
ISSN: 2708-7530
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марушко, Горбан.pdf266,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.