Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5192
Title: Баланс мети та засобів у кримінальному провадженні або про «нове обличчя» старих практик катувань та тортур
Other Titles: The balance of ends and means in criminal proceedings or about the «new face» of the old practices of torture and torture
Authors: Дуфенюк, О.М.
Dufeniuk, O.M.
ORCID ID: 0000-0001-6529-4036
Keywords: кримінальне провадження
спеціальні техніки допиту
катування
тортури
оперативні підрозділи
органи досудового розслідування
criminal proceedings
special interrogation techniques
torture
operative units
pre-trial investigation bodies
Issue Date: 2022
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;11
Abstract: У цьому дослідженні постає «вічне» питання не тільки для наукової доктрини, але й для практичної діяльності правоохоронних органів: чи може добра мета (встановлення істини, відновлення порушених прав, порятунок життя людей, протидія злочинності і т.д.) бути виправданою «дозованим» насильством зі сторони правоохоронних органів? Йдеться про те, чи допустимий у кримінальному провадженні макіавеллізм, в основі якого лежить постулат: мета виправдовує будь-які засоби. Більшість правників скажуть, що ні, однак мета статті полягає в з’ясуванні питання: чи є дієвою у ХХІ ст. в діяльності правоохоронних органів абсолютна заборона катувань та тортур, спрямованих на реалізацію мети кримінального провадження? Офіційно катування та тортури у стінах оперативних підрозділів та органів досудового розслідування багатьох демократичних країн сьогодні категорично засуджуються. Існує багато міжнародних документів, які забороняють катування та тортури без жодних винятків та виправдань. Однак результати дослідження показали, що в практичній площині проблема насильства та агресії у діяльності правоохоронців продовжує існувати, має глобалізований характер (стосується як недемократичних, так і багатьох демократичних країн) та ховається за маскою «спеціальних технік допиту», «рятівних катувань» і таке інше. На противагу формально існуючій консолідації навколо позиції недопустимості тортур та катувань у статті описуються альтернативні погляди щодо таких заходів, частково розкривається їх зміст, згадуються «тортурні перельоти» та «сурогатні катівні». У підсумку зроблено висновок, що попри існуючі дебати щодо балансу «мета-засоби» сам факт збереження традиції та/або маскування таких технік впливу викликає стурбованість, адже тягне за собою ризики, наприклад, під гаслом боротьби з терористичними загрозами значного розширення сфери допустимих репресій зі сторони органів державної влади. The study presents an "eternal" question not only for scientific doctrine, but also for the practical activity of law enforcement agencies: can a good goal (finding out the truth, restoring violated rights, saving people's lives, combating crime, etc.) be justified by "dosed" violence law enforcement agencies? Is Machiavelli's postulate admissible in criminal proceedings: the goal justifies any means? Most lawyers will say no, but the purpose of this article is to clarify the question: is there really an absolute prohibition of torture in the activities of law enforcement agencies even for the good goal of criminal proceedings in the 21st century? Officially, torture behind the walls of operative units and pre-trial investigation bodies of many democratic countries is categorically condemned today. There are many international documents that prohibit torture without any exceptions or justifications. However, the results of the study showed that the problem of violence and aggression in the activities of law enforcement officers still exists, has a globalized character (applies to both non-democratic and many democratic countries) and is hidden behind the mask of "special interrogation techniques", "lifesaving torture" and so on. In contrast to the formally existing consolidation around the position of the inadmissibility of torture, the article describes alternative views on such measures, partially shows their content, mentions "torture flights" and "surrogate places of torture". As a result, it was concluded that despite the existing discussions about the balance of "goals - means", the fact of preserving tradition and/or masking such techniques causes alarming signals, because it provokes risks, for example, under the slogan of fighting terrorist threats, a significant expansion of the sphere of permissible repression by state authorities.
Description: Дуфенюк О.М. Баланс мети та засобів у кримінальному провадженні або про «нове обличчя» старих практик катувань та тортур / Дуфенюк О.М. // Юридичний електронний журнал. - 2022. - № 11. - С. 369-374. - DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/88
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5192
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Дуфенюк стаття (ЮЕЖ).pdf390,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.