Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5245
Title: Адміністративно-правовий статус патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень: дисертація
Other Titles: Administrative and Legal Status of Patrol Police as a Subject of Crime Prevention: dissertation
Authors: Кройтор, О.М.
Kroitor, O.M.
Keywords: патрульна поліція
адміністративно-правовий статус
профілактика правопорушень
завдання
функції
компетенція
взаємодія
patrol police
administrative and legal status
crime prevention
task
functions
competence
interaction
Issue Date: 2022
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: У дисертації, з використанням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного законодавства України, досліджено адміністративно-правовий статус патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень Доведено, що підрозділи патрульної поліції відповідають ознакам, які характерні для суб’єктів соціальної профілактики правопорушень (цілеспрямовано здійснюють профілактику правопорушень; мають можливість вибору власної поведінки у межах, визначених законодавством; пов’язані з іншими суб’єктами профілактики зовнішніми та внутрішніми зв’язками), активно здійснюють попереджувальні заходи та у системі суб’єктів профілактики належать до тих, які здійснюють безпосередню реалізацію заходів профілактики правопорушень, виконуючи й окремі функції безпосереднього управління певними ділянками профілактичної діяльності. Запропоновано адміністративно-правовий статус патрульної поліції у сфері профілактики правопорушень розглядати як систему визначених нормативно-правовими актами цілей, завдань, функцій, структурно-організаційних і компетенційних елементів, які в сукупності дають змогу підрозділам патрульної поліції самостійно та у взаємодії з іншими суб’єктами виявляти й усувати причини і умов, що сприяють учиненню правопорушень та здійснювати профілактичний вплив щодо осіб, схильних до протиправної поведінки. Адміністративно-правовий статус патрульної поліції України як суб’єкта профілактики правопорушень складається із сукупності цільового, організаційно-структурного та компетенційного блоків норм адміністративного законодавства, що визначають мету, завдання, функції, організаційно-структурні особливості та компетенцію патрульної поліції у сфері профілактичної діяльності. При цьому компетенцією патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень слід вважати сукупність закріплених правовими актами предмету відання та повноважень (прав та обов’язків), необхідних для виконання завдань і функцій патрульної поліції щодо виявлення й усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень та здійснення профілактичного впливу щодо осіб, схильних до протиправної поведінки. Запропоновано закріпити на нормативно-правовому рівні за єдиною структурою функції, завдання і повноважень патрульної поліції. При цьому повноваження слід структурувати залежно від основних напрямів діяльності патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень. До цих напрямів варто віднести діяльність цього суб’єкта у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, під час організації і здійснення заходів щодо патрулювання та оперативного реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, а також адміністративно-юрисдикційну діяльність. Доведено, що завдання патрульної поліції як суб’єкта профілактичної діяльності, беручи до уваги загальні завдання профілактики правопорушень, слід поділити на дві групи ‒ завдання щодо виявлення та усунення причин і умов усієї сукупності правопорушень (чи окремих груп) та завдання здійснення профілактичного впливу на конкретну особу (коло осіб), яка схильна до вчинення делікту чи розпочала його вчинювати (вчинила). Відзначено, що важливість належного виконання патрульною поліцією завдань щодо профілактики кримінальних та адміністративних правопорушень зумовлює необхідність відповідного нормативно-правового забезпечення. Доцільним є закріплення на рівні підзаконного нормативно-правового акту ‒ Положення про Департамент патрульної поліції завдання профілактики правопорушень, доповнивши розділ ІІ «Основні завдання Департаменту» п. 5 такого змісту: «Організація та здійснення превентивної і профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, виявлення і вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню». Обґрунтовано, що функції передбачені у розділі ІІІ Положення про Департамент патрульної поліції не повною мірою відображають участь департаменту у формуванні державної політики у сфері охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також в організації профілактики правопорушень. У зв’язку з цим запропоновано: пп. 41 п. 1 розділу ІІІ Положення про Департамент патрульної поліції викласти у такій редакції: «узагальнює практику застосування законодавства України та вносить на розгляд Голові Національної поліції України пропозиції щодо його вдосконалення з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку», пп. 42 п. 1 розділу ІІІ цього Положення ‒ у такій редакції: «розробляє проекти нормативно-правових актів та визначає позицію щодо проектів, розробниками яких є інші структурні підрозділи Національної поліції з питань, що належать до його компетенції», а також доповнити п. 1 розділу ІІІ цього Положення підпунктом такого змісту: «ініціює та проводить деліктологічні дослідження спільно з закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання та науково-дослідними установами Міністерства внутрішніх справ України». Зважаючи на важливість роз’яснювальної роботи з питань безпеки дорожнього руху для профілактики правопорушень, доведено доцільність закріпити цю роботу на законодавчому рівні шляхом викладення п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону «Про Національну поліцію» у такій редакції: «11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, здійснює роз’яснювальну роботу з питань безпеки дорожнього руху;». Обґрунтовано необхідність доповнити розділ ІІ Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, п. 12 такого змісту: «Уповноважений поліцейський, який розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом тридцяти календарних днів з дня надходження пропозиції повідомляється орган (посадова особа), який вніс пропозицію». Доведено, що у діяльності патрульної поліції заходи профілактики правопорушень можуть бути передбачені у плані основних заходів підрозділу патрульної поліції або ж у плані проведенні профілактичних заходів. Наголошено, що обидва види планів повинні відповідати вимогам щодо наповнення та послідовності етапів планування, а також бути максимально уніфіковані за структурою. Розосередження заходів профілактики правопорушень у різних розділах плану основних заходів не сприяє системності та комплексності профілактичної роботи поліції загалом та підрозділів патрульної поліції зокрема. Тому запропоновано у планах основних заходів підрозділу (органу) поліції передбачити розділ «Профілактика правопорушень» із відповідним внесенням змін до Інструкції з організації планування в системі Національної поліції України. Також слід доповнити структуру плану проведення профілактичних заходів критерієм «індикатори виконання», виклавши абз. 2 пп. 2 п. 5 розділу ІІ Порядку організації проведення профілактичних заходів у такій редакції: «конкретизовані завдання виконавцям на кожному окремому етапі проведення профілактичних заходів зі строками та індикаторами їх виконання;». Обґрунтовано, що взаємодію підрозділів патрульної поліції з іншими суб’єктами профілактики правопорушень слід розуміти як їх узгоджену в межах компетенції діяльність, спрямовану на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень, а також на здійснення профілактичного впливу щодо осіб, схильних до протиправної поведінки. Зазначено, що нормативно-правове забезпечення взаємодії патрульної поліції з іншими суб’єктами профілактики правопорушень відіграє важливу роль у діяльності цього підрозділу Національної поліції, зокрема під час реалізації концепції «Community Policing». Воно складається з трьох груп норм. До першої групи слід віднести норми, які спрямовані на закріплення та регулювання профілактичної роботи патрульної поліції, друга група норм визначає загальні засади та механізми взаємодії патрульної поліції під час виконання усієї сукупності поліцейських завдань, а до третьої ‒ відносяться норми, що безпосередньо регламентують взаємодію патрульної поліції з іншими суб’єктами профілактики правопорушень. Доведено, що форми взаємодії патрульної поліції з іншими суб’єктами профілактики правопорушень варто поділити на правові та організаційні. Основними правовими формами є участь представників патрульної поліції у нормотворчому процесі іншого суб’єкта (нормотворення), укладення адміністративних договорів, видання індивідуальних актів управління (правозастосування), а до основних організаційних доцільно віднести участь у діяльності координаційних органів, проведення координаційних нарад та інших спільних організаційних заходів з метою прийняття та забезпечення виконання узгодженого управлінського рішення, реалізація узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень. З метою унормування процесу підготовки, виконання та контролю за виконанням місцевих і регіональних програм профілактики правопорушень, ініціаторами розроблення та співвиконавцями яких є підрозділи патрульної поліції, доведено доцільність затвердження на рівні постанови Кабінету Міністрів України Порядку підготовки, реалізації та проведення моніторингу виконання регіональних і місцевих правоохоронних програм. It has been proven that the patrol police units correspond to the features that are characteristic of subjects of social crime prevention (purposefully carry out crime prevention; have the opportunity to choose their own behavior within the limits defined by legislation; are connected with other prevention subjects by external and internal connections ), actively carry out preventive measures and in the system of prevention subjects belong to those that carry out the direct implementation of crime prevention measures, performing separate functions of direct management of certain areas of preventive activities. It is suggested that the administrative and legal status of the patrol police in the field of crime prevention should be considered as a system of goals, tasks, functions, structural and organizational and competence elements defined by normative and legal acts, which collectively enable patrol police units independently and in cooperation with other subjects to identify and eliminate the causes and conditions that contribute to the commission of offenses and exercise preventive influence on persons prone to illegal behavior. The administrative and legal status of the patrol police of Ukraine as a subject of crime prevention consists of a set of target, organizational and structural and competence blocks of norms of administrative legislation that determine the purpose, tasks, functions, organizationaland structural features and competence of the patrol police in the field of preventive activities. At the same time, the competence of the patrol police as a subject of crime prevention should be considered to be the subject of knowledge and powers (rights and duties) established by legal acts, necessary for the performance of the tasks and functions of the patrol police to identify and eliminate the causes and conditions that contribute to the commission of offenses and implementation of preventive influence on persons prone to illegal behavior. It is proposed to consolidate the functions, tasks and powers of the patrol police at the regulatory and legal level according to a unified structure. At the same time, the powers should be structured depending on the main areas of activity of the patrol police as a subject of crime prevention. These areas should include the activities of this subject in the field of ensuring road traffic safety, during the organization and implementation of patrolling measures and prompt response to statements and reports of criminal, administrative offenses or events, as well as administrative and jurisdictional activities. It has been proven that the task of the patrol police as a subject of preventive activity, taking into account the general tasks of crime prevention, should be divided into two groups - the task of identifying and eliminating the causes and conditions of the entire set of offenses (or individual groups) and the task of exerting a preventive influence on a specific person (group of persons) who is prone to commit a tort or has started to commit it (has committed it). It was noted that the importance of the patrol police's proper performance of tasks related to the prevention of criminal and administrative offenses necessitates the need for appropriate regulatory and legal support. It is expedient to enshrine at the level of a subordinate regulatory legal act - the Regulations on the Department of the Patrol Police the task of crime prevention by supplementing Section II "The main tasks of the Department" paragraph 5 with the following content: "Organization and implementation of pre-emptive and preventive activities aimed at preventing the commission of criminal and administrative offenses, identifying and taking measures to eliminate the causes and conditions that contribute to their commission". It is substantiated that the functions provided for in Chapter III of the Regulation on the Patrol Police Department do not fully reflect the department's participation in the formation of state policy in the sphere of protection of human rights and freedoms, the interests of society and the state, combating crime, ensuring public safety and order, as well as in the organization of offences prevention. In this regard, the following is proposed: subparagraph 41, item 1 of Chapter III of the Regulations on the Patrol Police Department shall be amended as follows: "summarizes the practice of applying the legislation of Ukraine and submits to the Head of the National Police of Ukraine proposals for its improvement on issues within the competence of the Department, as well as proposals for ensuring the formation of state policy in the field of protection of human rights and freedoms, interests of society and the state, combating crime , ensuring public safety and order", subparagraph 42, item 1 of chapter III of this Regulation - in the following wording: "develops projects of normative and legal acts and determines the position regarding to the projects, the developers of which are other structural subdivisions of the National Police on issues that belong to its competence", and also add the item 1 of Chapter III of this Regulation with the following subsection: "initiates and conducts tortological research together with institutions of higher education with specific learning conditions and research institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine." Taking into account the importance of explanatory work on the road safety issues for the prevention of offenses, the expediency to consolidate this work at the legislative level is justified by setting out in paragraph 11, Part 1 of Art. 23 of the Law "On the National Police" is proved in the following wording: "11) regulates road traffic and monitors compliance with the Road Traffic Rules by its participants and according to the legality of the operation of vehicles on the street and road network, carries out explanatory work on road safety issues". The need to supplement Section II of the Instructions for police officers to prepare materials on administrative offenses in the field of road safety, recorded in the automatic mode, is justified in paragraph 12 with the following content: “The police officer, who is in charge of an offence, makes proposals to the relevant state body or local self-government body, public organization or the official to take measures to eliminate these causes and conditions. The official who submits the proposal shall notify about the measures taken within thirty calendar days from the date of receipt of the proposal". It is proved that in the activities of the patrol police crime prevention measures can be provided in the plan of the main activities of the patrol police unit or in the plan of preventive measures. It is emphasized that both types of plans must meet the requirements regarding the content and sequence of planning stages, as well as to be as unified as possible in terms of structure. Dispersion of crime prevention measures in different sections of the plan of main measures does not contribute to the systematic and comprehensiveness of the preventive work of the police in general and patrol police units in particular. Therefore, it is proposed to include the "Crime Prevention" section in the plans of the main activities of the police unit with appropriate amendments to the Instruction on the organization of planning in the system of the National Police of Ukraine. It is also necessary to supplement the structure of the plan for carrying out preventive measures with the "performance indicators" criterion, setting out in paragraph 2, part 5 of Section II of the Procedure for Organizing Preventive Measures in the following wording: "specified tasks for performers at each individual stage of carrying out preventive measures with the terms and indicators of their implementation". It is substantiated that the interaction of patrol police units with other subjects of crime prevention should be understood as their coordinated activity within the scope of competence, aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that contribute to the commission of offenses, as well as the implementation of preventive influence on persons prone to illegal behavior. It is noted that the regulatory and legal provision of the interaction of the patrol police with other subjects of crime prevention plays an important role in the activities of this unit of the National Police, in particular, during the implementation of the "Community Policing" concept. It consists of three groups of norms. The first group should include norms that aim to consolidate and regulate the preventive work of the patrol police, the second group of norms defines the general principles and mechanisms of interaction of the patrol police during the performance of the entire set of police tasks, and the third group includes norms that directly regulate the interaction of the patrol police with other subjects of crime prevention. It is proved that the forms of interaction of the patrol police with other subjects of crime prevention should be divided into legal and organizational forms. The main legal forms are the participation of patrol police representatives in the rule-making process of another subject (rule-making), the conclusion of administrative contracts, the issuance of individual management acts (law enforcement). The main organizational forms include participation in the activities of coordinating bodies, holding coordination meetings and other joint organizational measures to adopt and ensure the implementation of the agreed management decision, implementation of specified measures for the prevention of offenses. In order to normalize the process of preparation, implementation and monitoring of the realization of local and regional crime prevention programs, the initiators of the development and co-executors of which are patrol units of the police, the expediency of approving at the level of the Cabinet of Ministers of Ukraine the procedure for preparing, implementing and monitoring the realization of regional and local law enforcement programs has been proved.
Description: Кройтор О. М. Адміністративно-правовий статус патрульної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» / Кройтор Олександр Миколайович. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 208 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5245
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kroytora_d.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.