Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5416
Title: Лексико-граматичні варіації правової концептосфери
Other Titles: Lexical and grammatical variations of law conceptosphere
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Юськів, Б.М.
Yuskiv, B.M.
Keywords: концептосфера
розуміння права
правова мова
мова у праві
conceptual sphere
understanding rights
legal language
language in law
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки»
Series/Report no.: Юридичні науки;837
Abstract: Розглянуто деякі фрагменти лексико-граматичних варіацій правової концептосфери, що відтворюють мовну концептуальну картину світу. Концептосфера права містить, відповідно, концепти зі сфери правознавства, до яких передусім зарахуємо концепти право, закон, правосуддя, судочинство. Уся складна і багатогранна система духовних цінностей, спосіб мислення, процес породження думки, світогляд, поведінка знаходять своє відображення у мові. Саме мова визначає спосіб членування світу в тій чи іншій культурі, спосіб його опису, інтерпретації. За допомогою мови людина описує категорії права, інтерпретує закон. Мова у праві – це не тільки питання юридичної техніки та стилістики, це конструктивна основа існування самого права як своєрідного соціального феномену. Юридичні норми закріплені словесно, тому поглиблені знання про властивості слова дають змогу осягнути логіку юридичного мислення, глибше розібратися у системній побудові права і механізмах її дії на свідомість і поведінку людей. Ключові слова мови права – це завжди “сигнали” певного юридичного світогляду, що виражають духовно-етичні ідеали суспільства та моральні принципи, усвідомлені людським розумом, сприйняті правовою системою і вербалізовані у мові. У мові відображено і деформації правосвідомості, що виникають у суспільстві. Зі зміною принципів, що конституюють розуміння права, змінюється й правова мова, а також спостерігається поява певних лексико-граматичних варіацій, оскільки нові ключові слова мають своє специфічне значення, інші можливості синтаксичної сполучуваності. Сучасна дійсність, як відомо, знову активізує проблему трансформації юридичної мови. Чинне законодавство, юридична наука та практика застосування права оперують поняттями “пріоритет прав та свобод людини і громадянина”, “розподіл влади”, “підприємницька діяльність” тощо. Водночас юридична мова здатна здійснювати і зворотний вплив на правову систему суспільства. The article examines lexical and grammatical variations of law conceptosphere that reflect the linguistic conceptual picture of the world. The law conceptosphere includes, respectively, concepts from the field of law such as the concept of law, justice, judiciary, etc.. Language is rightly called one of the means that explain spirituality of a man, its system of values, mentality, the way of thinking, the process of generating ideas, outlook, behavior. It is the language that defines the way of the division of the world into one culture or another, the way of its description, interpretation. It is through the language that a man describes categories of law, interprets the law. Language in law is not just a matter of legal technique and stylistics, it is a constructive basis for the existence of law as a kind of social phenomenon. Legal norms are fixed verbally, so in-depth knowledge about the properties of a word allows you to grasp the logic of legal thinking, more deeply understand the systematic construction of law and the mechanisms of its action on the consciousness and behavior. The key words of law are always considered to be “signals” of certain legal philosophy expressing spiritual and ethical ideals of the society and moral principles recognized by human mentality, perceived by legal system and verbalized in language. The language reflects the sense of justice and deformations occurring in the society. The change of principles that constitute the understanding of law is followed by the change of legal language and there is the appearance of certain lexical and grammatical variations, since new keywords gain their specific meanings and other possibilities of syntactic building. Nowadays reality is known to activate again the problem of transformation of legal language. Current legislation, jurisprudence and the practice of application of law operate the terms “priority rights and freedoms of an individual and a citizen”, “power sharing” “business activities", etc. At the same time legal language is able to carry out an opposite effect on the legal system of the society.
Description: Сковронська І. Ю. Лексико-граматичні варіації правової концептосфери / І. Ю. Сковронська, Б. М. Юськів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - Серія: Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 326-331.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5416
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сковронська vnulpurn201683755.pdf186,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.