Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5529
Title: Оцінка фінансових утрат України від війни
Other Titles: Estimating Ukraine’s fnancial losses from the war
Authors: Висоцька, І.Б.
Vysotska, I.B.
ORCID ID: 0000-0003-4252-987X
Миськів, Г.В.
Myskiv, H.V.
ORCID ID: 0000-0001-9315-8859
Чапляк, Н.І.
Chapliak, N.I.
ORCID ID: 0000-0003-0926-6035
Keywords: втрати від війни
падіння ВВП
знецінення грошової одиниці
золотовалютні резерви
державний борг
war losses
GDP decline
currency depreciation
foreign exchange reserves
public debt
Issue Date: 2022
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;4
Abstract: Військова агресія спричинила багато негативних наслідків у різних сферах життєдіяльності українського суспільства, зокрема суттєвих збитків зазнала економіка. За таких умов актуально порахувати фінансові втрати, для того щоб визначити необхідні обсяги допомоги та інвестицій для повоєнного відновлення економіки. Мета статті – оцінити вплив війни на динаміку основних економічних показників та розрахувати фінансові втрати держави. Для досягнення мети в роботі здійснено прогнозну оцінку макроекономічних показників. Для визначення рівня падіння ВВП розглянуто прогнози Міжнародного валютного фонду, Світового банку та українського уряду. В оцінці очікуваного рівня зниження показників враховано регіональну структуру виробництва ВВП. Утрати оцінювались як різниця між «довоєнним» рівнем показника та прогнозними значеннями показників, отриманими з урахуванням впливу війни. Установлено, що військова агресія є причиною скорочення обсягів виготовленого ВВП, що в майбутньому значно скоротить податкові надходження, доходи зведеного бюджету, суми фінансових ресурсів, що перерозподіляються державою. Зауважено, що серед наслідків війни є прямі втрати (ті, які можна оцінити в грошових одиницях) та непрямі (втрачені можливості, які не можна виразити в грошовому еквіваленті). Окреслено наслідки, до яких призведе війна в майбутньому. Визначено, що причиною тривалих негативних наслідків є збільшення рівня державної заборгованості, знецінення національної грошової одиниці, скорочення золотовалютних запасів, відтік прямих іноземних інвестицій. Результати дослідження орієнтовані на те, аби їх могли використати органи державної влади, що формують фінансову політику, науковці, потенційні інвестори. Також вони можуть стати основою для визначення суми репарацій, яку Україна заявить після завершення війни. Military aggression has caused many adverse consequences in various spheres of Ukrainian society, including signifcant losses in the economy. In such circumstances, it is relevant to calculate fnancial losses to determine the necessary amount of aid and investment for post-war economic recovery. The purpose of the research is to assess the impact of the war on the dynamics of key economic indicators and to calculate the fnancial losses of the state. To achieve this purpose, the research makes a forecast assessment of macroeconomic indicators. To determine the level of GDP decline, the forecasts of the International Monetary Fund, the World Bank, and the Ukrainian government were considered. The assessment of the expected level of decline is based on the regional structure of GDP production. The losses were estimated as the difference between the “pre-war” level of the indicator and the projected values of the indicators obtained after considering the impact of the war. It is established that military aggression is the reason for the reduction in the volume of GDP produced, which in the future will signifcantly reduce tax revenues, consolidated budget revenues, and the number of fnancial resources redistributed by the state. The author notes that among the consequences of war are direct losses (those that can be estimated in monetary terms) and indirect losses (lost opportunities that cannot be expressed in monetary terms). The author outlines the consequences of the war in the future. It is determined that the cause of long-term adverse effects is an increase in the level of public debt, depreciation of the national currency, reduction of gold and foreign exchange reserves, and outflow of foreign direct investment. The results of the study are intended to be used by public authorities, fnancial policymakers, academics, and potential investors. In addition, they can serve as a foundation for determining the number of reparations that Ukraine will claim after the war is over.
Description: Vysotska I.B. Estimating Ukraine’s fnancial losses from the war / Inna B. Vysotska, Galyna V. Myskiv, Nataliia I. Chapliak // Соціально-правові студії. - 2022. - Т. 5. - № 4. - С. 70-78.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5529
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social and Legal Studios_Vol. 5. No. 4_70-78.pdf968,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.