Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5605
Title: Legal management and regulation of the activities of professional participants in the stock market of Ukraine (Scopus)
Other Titles: Правове управління та регулювання діяльності професійних учасників на фондовому ринку України (Scopus)
Authors: Бліхар, М.М.
Blikhar, M.M.
ORCID ID: 0000­-0003-­2974­-0419
Шевченко, Н.В.
Shevchenko, N.V.
ORCID ID: 0000­-0002-­1815-­7554
Комарницька, І.І.
Komarnytska, I.I.
ORCID ID: 0000-­0003-­4314­-877X
Заяць, О.С.
Zaiats, O.S.
ORCID ID: 0000-­0003-­2872-­5567
Keywords: фондовий ринок
правове управління
правове регулювання
професійні учасники
регулятор
закони
stock market
legal management
legal regulation
professional participants
regulator
laws
Issue Date: 2022
Publisher: Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu
Series/Report no.: ;6
Abstract: Мета. Полягає в оцінці ефективності правового управління та регулювання діяльності професійних учасників на основі аналізу законодавчих, нормативних і правових документів, що забезпечують утворення, регулювання й запобігання протиправним діям на українському фондовому ринку, а також визначення напрямів співпраці з державними органами у сфері розвитку фондового ринку й посередництва. Методика. Застосовані загальні методи та прийоми дослідження, зокрема: аналізу та узагальнення – для виокремлення нормативно­-правових актів, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку; аналітичний – під час порівняння ефективності співпраці Національної комісії цінних паперів і фондового ринку з антикорупційними організаціями; синтезу – задля оцінки повноти та ефективності наявних законодавчих актів, що регулюють діяльність професійних учасників. Результати. Визначена особливість правового управління й регулювання діяльності професійних учасників; сформована класифікаційна ознака професійних учасників фондового ринку та їхньої діяльності (видів послуг) відповідно до функцій Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а саме: інвестиційні фірми, організатори торгівлі (фондові біржі), клірингові установи, управляючі іпотечним покриттям, депозитарні установи, компанії з управління активами. Здійснено аналіз ефективності застосування окремих законів, зокрема: Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що забезпечив зменшення кількості корупційних справ і запроваджених санкцій упродовж 2017–2020 років, і Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що є важелем у сфері регулювання й підтримання прозорості діяльності професійних учасників ринку, запобігання протиправним діям. Розроблено механізм співпраці професійних учасників із державними органами як складову правового управління на основі діяльності АРІФРУ. Наукова новизна. Полягає у визначенні напрямів правового управління й регулювання, що стосується саме діяльності професійних учасників на фондовому ринку та розробки механізмів взаємодії професійних учасників із державними органами, заснованих на принципах прозорості, інформативності й конкурентоспроможності. Практична значимість. Запропоновані напрями співпраці та взаємодії професійних учасників із державними органами, зокрема АРІФРУ та НКЗПФР, як складової правового управління та правової підтримки, дасть змогу оптимізувати стандарти біржової діяльності й розвитку фондової торгівлі, знизити рівень корупції та тінізації. Purpose. To assess the effectiveness of legal management and regulation of professional participants based on the analysis of legislative, regulatory and legal documents that ensure the formation, regulation and prevention of illegal actions in the domestic stock market, as well as identify areas of cooperation with government agencies in stock market development and mediation. Methodology. In the process of research, general research methods and techniques were used, in particular: analysis and generalization to identify regulations governing the activities of professional stock market participants; analytical method – to compare the effectiveness of cooperation of the National Securities and Stock Market Commission with anti­corruption organizations, synthesis – to assess the completeness and effectiveness of existing legislation governing the activities of professional participants. Findings. The peculiarity of legal management and regulation of professional participants is determined; the classifcation mark of professional stock market participants and their activities (types of services) is formed in accordance with the National Commission on Securities and Stock Market, namely: investment frms, trade organizers (stock exchanges), clearing institutions, mortgage managers, depository institutions, companies with asset management. An analysis is performed of the effectiveness of certain laws, including the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Terrorist Financing and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, which reduced corruption and sanctions during 2017–2020 and the Law of Ukraine “On licensing of economic activities”, which is a lever in the feld of regulation and maintenance of transparency of professional market participants, prevention of illegal actions. The mechanism of cooperation of professional participants with state bodies as a component of legal management on the basis of SMIDA activity is developed. Originality. It consists in defning the areas of legal management and regulation related to the activities of professional participants in the stock market and developing mechanisms for interaction of professional participants with government agencies based on transparency, information and competitiveness. Practical value. The proposed directions of cooperation and interaction of professional participants with government agencies, in particular SMIDA and NSSMC, as part of legal management and legal support, will optimize the standards of exchange activity and development of stock trading, reduce corruption and shadowing.
Description: Blikhar M. M. Legal management and regulation of the activities of professional participants in the stock market of Ukraine / M. M. Blikhar, N. V. Shevchenko, I. I. Komarnytska, O. S. Zaiats // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. - 2022. - № 6. - С. 147-153.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5605
ISSN: 2223-2362
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заяць 06_2022_Blikhar скопус.pdf166,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.