Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5644
Title: Імплементація міжнародного досвіду забезпечення релігійної свободи в Україні
Other Titles: Implementation of international experience in ensuring religious freedom in Ukraine
Authors: Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
ORCID ID: 0000-0002-8645-0701
Шишко, В.В.
Shyshko, V.V.
ORCID ID: 0000-0002-9193-1059
Повалена, М.В.
Povalena, M.V.
ORCID ID: 0000-0001-5638-200X
Keywords: особисті немайнові права особи
права людини
держава
релігія
право на свободу думки
свобода совісті
свобода релігії
міжнародний досвід
Європейський суд з прав людини
personal non-property rights of individual
human rights
state
religion
right to freedom of thought
freedom of conscience
freedom of religion
international experience
European Court of Human Rights
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Юридична;2
Abstract: У статті аналізується проблема імплементації міжнародного досвіду забезпечення релігійної свободи в Україні. З’ясовано, що імплементація міжнародного досвіду нормативного забезпечення прав людини та релігійної свободи в національну правову систему відбувається за принципами: доцільності; органічного поєднання мети і засобів; розбудови законодавчої бази з урахуванням норм, які фіксуються міжнародними документами з прав людини. Зазначено, що поняття «свобода совісті» та «свобода релігії» не є ідентичними, проте між ними наявний тісний взаємозв’язок. З деякою умовністю можна стверджувати, що друге поняття є вужчим різновидом першого. Свободу релігії доцільно поділяти на такі види: свободу віровизнання та свободу віросповідання. Свобода віровизнання як природне (загальносоціальне) право людини – це можливість особи вільно обирати об’єкт своєї віри та визначати особисте внутрішнє ставлення до нього. Ця свобода стосується внутрішньої сфери індивідуума. Свобода віросповідання як природне право людини є можливістю особи вчиняти певні дії або ж утримуватися від них, унаслідок чого об’єктивується її віровизнання. Відзначено, що успішність подальшого шляху України до відповідності її законодавства міжнародним гуманітарним стандартам (свободи думки, совісті та релігії) безпосередньо залежить від того, як швидко Україна буде ратифікувати міжнародно-правові акти, використовувати у власному законодавстві вживану в них термінологію, поширювати судову практику застосування норм міжнародного права, контролювати дотримання основних прав і свобод, проводити відповідні заходи просвітницького характеру. The article analyzes the problem of implementing the international experience of ensuring religious freedom in Ukraine. It has been studied that the implementation of the international experience of regulatory provision of human rights and religious freedom into the national legal system takes place according to the principles of: expediency; an organic combination of goals and means; development of the legislative framework taking into account the norms fxed by international documents on human rights. It is indicated that the concepts of “freedom of conscience” and “freedom of religion” are not identical, but there is a close relationship between them. With a certain convention, it can be argued that the second concept is a narrower variety of the frst. Freedom of religion should be divided into such types as freedom of religion and freedom of religion. Freedom of religion as a natural (universal social) human right is an individual’s ability to freely choose the object of his faith and determine his personal internal attitude towards it. This freedom touches the inner sphere of the individual. Freedom of religion as a natural human right is a person’s ability to perform certain actions or refrain from them, as a result of which his religion is objectifed. It was noted that the success of Ukraine’s further path to compliance of its legislation with international humanitarian standards (freedom of thought, conscience and religion) directly depends on how quickly Ukraine will ratify international legal acts, use the terminology used in them in its own legislation, and spread the judicial practice of applying the norms of international law, control the observance of fundamental rights and freedoms, carry out appropriate educational activities.
Description: Здреник І.В. Імплементація міжнародного досвіду забезпечення релігійної свободи в Україні / Здреник Іванна Василівна, Шишко Валерій Валерійович, Повалена Мар’яна Василівна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія юридична. - 2023. - Вип. 2. - С. 3-9.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5644
ISSN: 2311-8040
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf373,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.