Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5921
Title: Legal aspects of protection of rights to land plots that were transferred to private ownership based on the provisions of Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 15-92 (Scopus)
Other Titles: Юридичні аспекти захисту прав на земельні ділянки, які передавалися в приватну власність на підставі положень Декрету Кабінету Міністрів України № 15-92 (Scopus)
Authors: Забзалюк, Д.Є.
Zabzaliuk, D.Ye.
ORCID ID: 0000-0002-1041-0148
Бесага, І.В.
Besaha, I.V.
ORCID ID: 0000-0002-2736-4985
Keywords: приватизація
захист права власності
права користування на землю
правові позиції Верховного Суду
земельні відносини
Земельний кодекс
privatisation
protection of the right of ownership
use of land
legal positions of the Supreme Court
land relations
Land Code
Issue Date: 2023
Publisher: Соціально-правові студії
Series/Report no.: ;2
Abstract: Через відсутність чіткого регулювання процедури оформлення права власності на землю за різними підставами приватизації, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок» став одним з найбільш проблемних законодавчих актів в Україні. Саме тому виникла потреба розмежувати дві процедури приватизації земельних ділянок: за названим декретом та відповідно до Земельного кодексу. Мета дослідження – висвітлити відмінності в юридичних процедурах приватизації земельних ділянок, що передані у власність громадян на підставі Декрету № 15-92 та в порядку пункту 5 статті 17 Земельного Кодексу України 1990 року в редакції від 13 березня 1992 року, а пізніше ‒ статті 118 Земельного Кодексу України. Пропонована розвідка – аналіз практики Верховного Суду щодо застосування Декрету № 15-92 та Земельного Кодексу України в різних редакціях з виокремленням загальної тенденції в судових рішеннях та описом окремих випадків, які траплялися в судовій практиці вищих інстанцій. У результаті дослідження встановлено, що процедури передачі земельних ділянок у власність громадян на підставі Декрету № 15-92 та Земельного кодексу України мають відмінності. Приватизація на підставі Декрету № 15-92 є специфічною спрощеною формою передання землі у власність. Зазначено, що законодавство не містить чіткої регламентації порядку передачі земельних ділянок у приватну власність, якщо приватизація була розпочата на основі правил Декрету № 15-92, тому існує значна кількість юридичних спорів, які вирішуються в судовому порядку. Обґрунтовано, що численна практика Верховного Суду з питань приватизації не завжди послідовна, а правові висновки не систематизовані; водночас загальна тенденція щодо вирішення подібного роду судових спорів – узгоджена та зрозуміла. На основі висновків Верховного Суду систематизовано порядок приватизації за правилами Декрету, відмежовано процедури приватизації за Декретом та Земельним Кодексом України, визначено документи, які посвідчують право власності та названо способи підтвердження наявності майнових прав / законних інтересів на земельні ділянки, право власності / право користування на які виникло у зв’язку з уведенням у дію Декрету № 15-92. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використати їх для захисту прав громадян на земельні ділянки, а також житлові будинки та споруди, розміщені на таких ділянках, у судовому та адміністративному порядках. Due to the lack of clear regulation of the procedure for registration of land ownership on various grounds of privatisation, the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 26, 1992, No. 15-92 “On privatisation of land plots” has become one of the most problematic legislative acts in Ukraine. That is why there was a need to distinguish between two procedures for the privatisation of land plots: according to the above-mentioned Decree and in accordance with the Land Code. The purpose of the study is to highlight the differences in the legal procedures for privatising land plots transferred to the ownership of citizens based on Decree No. 15-92 and in accordance with paragraph 5 of Article 17 of the Land Code of Ukraine of 1990 as amended on March 13, 1992, and later – Article 118 of the Land Code of Ukraine. The analysis of the practice of the Supreme Court on the application of Decree No. 15-92 and the Land Code of Ukraine in various versions, highlights the general trend in court decisions and describes individual cases that occurred in the judicial practice of higher instances. As a result of the study, it was established that the procedures for transferring land plots to the ownership of citizens based on Decree No. 15-92 and the Land Code of Ukraine differ. Privatisation based on Decree No. 15-92 is a specifc simplifed form of land transfer to ownership. It is noted that the legislation does not contain a clear regulation of the procedure for transferring land plots to private ownership, if privatisation was initiated based on the rules of Decree No. 15-92, there are a substantial number of legal disputes that are resolved in court. It is proved that the vast practice of the Supreme Court on privatisation issues is not always consistent, and legal conclusions are not systematised; simultaneously, the general trend towards resolving such legal disputes is consistent and understandable. Based on the conclusions of the Supreme Court, the procedure for privatisation under the rules of the Decree was systematised, the procedures for privatisation under the Decree and the Land Code of Ukraine were delineated, documents certifying the right of ownership were identifed, and ways to confrm the existence of property rights/legitimate interests to land plots, the right of ownership/use to which arose in connection with the entry into force of Decree No. 15-92 were named. The practical importance of the results obtained lies in the possibility of using them to protect the rights of citizens to land plots, residential buildings and structures located on such plots in judicial and administrative procedures.
Description: Zabzaliuk D. Legal aspects of protection of rights to land plots that were transferred to private ownership based on the provisions of Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 15-92 / Dmytro Zabzaliuk, Iryna Besaha // Social & Legal Studios/Соціально-правові студії. - 2023. - Т. 6. - № 2. - С. 17-24.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5921
ISSN: 2617-4170
Appears in Collections:Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social and Legal Studios. 2023. Vol. 6, No. 2_17-24.pdf369,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.