Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5935
Title: Принципи європейського адміністративного судочинства
Other Titles: Principles of european administrative proceedings
Authors: Грищук, А.Б.
Hryshchuk, A.B.
ORCID ID: 0000-0001-6289-6656
Ярема, О.Г.
Yarema, O.H.
ORCID ID: 0000-0003-3550-0454
Keywords: адміністративний процес
публічне управління
спор
права та свободи
правовий захист
administrative process
public administration
dispute
rights and freedoms
legal protection
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Юридична;3
Abstract: У статті розглянуто принципи європейського адміністративного судочинства в контексті Європейської конвенції з прав людини, рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи та прецедентного права Європейського суду з прав людини, інших міжнародних нормативно-правових актів щодо захисту прав і свобод людини. Методологічну основу становить діалектичний метод пізнання. З огляду на складність предмета дослідження використано системний логічний, історичний, соціологічний, лінгвістичний, порівняльний та інші методи дослідження. Охарактеризовано принципи: ефективного правового захисту, незалежності суду та судів; справедливого розгляду; рівності процесуальних можливостей; розкриття матеріалів, змагальності слухання; публічного оголошення судового рішення, слухань у процесі (право бути почутим); публічного розгляду; обов’язкового виконання судового рішення. Зазначено, що принципи європейського адміністративного судочинства встановлюють закономірності процесу вирішення публічноправових спорів у сфері діяльності публічної адміністрації. Європейські принципи у сфері адміністративного судочинства визначено як принципи, що містяться в різних за правовою природою актах у сфері правосуддя, захисту прав і свобод людини Принцип ефективного правового захисту є основним у системі принципів адміністративного судочинства, оскільки призначений для забезпечення прав і свобод у процесі вирішенні спорів у сфері публічного управління. Принципи європейського адміністративного судочинства є системним утворенням, взаємопов’язані один з одним. Система права є багатовимірним явищем із позиції структури, функціональної спрямованості, розвитку внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Через це вона потребує адекватного понятійного та категоріального визначення. У цьому плані ситуація, що склалася в теорії права, є незадовільною. Це структурована організація правових норм, об’єднаних на основі предмета, методу та принципів правового регулювання у сфері адміністративного судочинства для ефективного впорядкування суспільних відносин у публічному управлінні. The article examines the principles of European administrative justice in the context of the European Convention on Human Rights, the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe and the case law of the European Court of Human Rights and other international legal acts on the protection of human rights and freedoms. The methodological basis is the dialectical method of cognition. Given the complexity of the research subject, systematic logical, historical, sociological, linguistic, comparative and other research methods used. The principles of: effective legal protection, independence of the court and courts are characterized; fair trial; equality of procedural opportunities; disclosure of materials, competitive hearing; public announcement of a court decision, hearings in the process (right to be heard); public hearing; mandatory execution of a court decision. It noted that the principles of European administrative justice establish the regularities of the process of resolving public legal disputes in the feld of public administration. European principles in the feld of administrative proceedings defned as principles contained in acts of different legal nature in the feld of justice, protection of human rights and freedoms. The principle of effective legal protection is fundamental in the system of principles of administrative proceedings, as it intended to ensure rights and freedoms in the process of resolving disputes in the sphere of public administration. The principles of European administrative justice are a systemic entity, interconnected and complementary. The legal system is a multidimensional phenomenon from the standpoint of both structure and functional orientation, development of internal and external relations. Because of this, it needs an adequate conceptual and categorical defnition. In this regard, the situation in the theory of law is unsatisfactory. This is a structured organization of legal norms, united based on the subject, method and principles of legal regulation in the feld of administrative proceedings for the effective regulation of social relations in public administration.
Description: Грищук А.Б. Принципи європейського адміністративного судочинства / Грищук Аліна Борисівна, Ярема Оксана Григорівна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія юридична. - 2023. - Вип. 3. - С. 68-75.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5935
ISSN: 2311-8040
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf398,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.