Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5949
Title: Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні
Other Titles: Ways to improve the investment climate in Ukraine
Authors: Гармата, О.В.
Harmata, O.V.
ORCID ID: 0009-0000-0281-6466
Кучер, В.О.
Kucher, V.O.
ORCID ID: 0000-0003-0877-5735
Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
ORCID ID: 0000-0002-8645-0701
Парасюк, В.М.
Parasiuk, V.M.
ORCID ID: 0000-0002-8195-7597
Keywords: інвестиції
інвестиційна діяльність
інвестиційний клімат
захист інвестицій
господарська діяльність
страхування
договір
investment
investment activity
investment climate
investment protection
economic activity
insurance
contract
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ
Series/Report no.: Юридична;3
Abstract: Стаття присвячена дослідженню понять інвестиційної привабливості й інвестиційного клімату в Україні. Інвестиційна політика є системною та цілеспрямованою діяльністю спеціально вповноважених органів державної влади. Чинники, які забезпечують комфортний інвестиційний клімат, є дуже багатогранними, передусім залежними від політичного, економічного, соціального та правового розвитку країни. Потрібно звернути увагу на недоліки національного законодавства у сфері інвестиційної діяльності, зокрема іноземного інвестування. Національне законодавство не повною мірою відповідає міжнародним стандартам із питань охорони прав інвесторів. Найбільш актуальними засобами відновлення інвестиційної привабливості для України в час війни є інститут страхування інвестицій від військових ризиків і програми державно-приватного партнерства. Наявність інституту страхування є однією з основоположних підстав для залучення інвесторів у надійний правовий простір для створення сприятливого інвестиційного клімату. Інститут державно-приватного партнерства спонукає інвестора до довіри до законодавчих, виконавчих і потенційно вигідних реалізацій інвестиційних проєктів. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, додержання прав і законних інтересів приватних партнерів. Безумовним чинником покращення інвестиційної привабливості насамперед є припинення військових дій на території України. Наступним невідʼємним кроком має бути впровадження механізмів захисту інвестиційних ризиків на державному рівні та створення державних програм підтримки іноземних і вітчизняних інвестицій, що сприятиме створенню нових робочих місць, відновленню процесу грошового обігу, налагодження економічних відносин і економічного простору країни загалом. The article is devoted to the study of the concepts of investment attractiveness and investment climate in Ukraine. Investment policy is a systematic and purposeful activity of specially authorized state authorities. The factors that ensure a comfortable investment climate are very multifaceted, primarily dependent on the country’s political, economic, social and legal development. It is necessary to pay attention to the shortcomings of national legislation in the feld of investment activity, in particular foreign investment. National legislation does not fully meet international standards for the protection of investors’ rights. The most relevant means of restoring investment attractiveness for Ukraine during the war are the institute of investment insurance against military risks and the public-private partnership program. The presence of an insurance institute is one of the fundamental reasons for attracting investors to a reliable legal space for creating a favorable investment climate. In turn, the institution of public-private partnership encourages the investor to trust legislative, executive and potentially proftable implementation of investment projects. The state guarantees compliance with the conditions established by the legislation of Ukraine for the conduct of activities of private partners, related to the performance of contracts concluded within the framework of public-private partnership, compliance with the rights and legitimate interests of private partners. An unconditional factor in improving investment attractiveness is, frst of all, the cessation of hostilities on the territory of Ukraine. The next essential step should be the introduction of mechanisms for the protection of investment risks at the state level and the creation of state programs to support foreign and domestic investments, which will contribute to the creation of new jobs, the restoration of the money circulation process, the establishment of economic relations and the economic space of the country as a whole.
Description: Гармата О.В. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні / Гармата Ольга Володимирівна, Кучер Віталій Орестович, Здреник Іванна Василівна, Парасюк Василь Михайлович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія юридична. - 2023. - Вип. 3. - С. 189-196.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5949
ISSN: 2311-8040
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf418,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.