Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6084
Title: Особливості розслідування злочинів у сфері торгівлі людьми: криміналістичний аспект
Other Titles: Peculiarities of the investigation of crimes in the sphere of human trafficking: forensic aspect
Authors: Лісіцина, Ю.О.
Lisitsyna, Yu.O.
Серкевич, І.Р.
Serkevych, I.R.
Keywords: злочин
торгівля людьми
криміналістична методика розслідування злочинів
елементи криміналістичної характеристики
crime
human trafficking
criminalistic methods of crime investigation
elements of criminalistic characteristics
Issue Date: 2023
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;3
Abstract: У статті досліджено структуру криміналістичної характеристики торгівлі людьми. Зокрема, виділено такі її елементи: характеристика вихідної інформації; характеристика обстановки скоєння злочину; дані про способи вчинення та приховування злочину; дані про механізм здійснення торгівлі людьми; відомості про типові особистісні особливості потерпілих; відомості про типові особистісні особливості злочинців; узагальнені дані про найпоширеніші мотиви злочину; коло основних обставин, що підлягають встановленню. Акцентовано, що під час розслідування кримінального провадження кожен слідчий має право висловлювати свою думку щодо ключових питань розслідування, але остаточне їх вирішення залишається за керівником групи. Якщо з таких важливих питань як кваліфікація дій злочинців, застосування запобіжного заходу підозрюваному (підозрюваним), керівник не згоден зі слідчим, то виконання свого рішення він доручає або іншому слідчому, чи виконує сам. Зазначено, що розслідуючи кримінальне провадження, збираючи докази, слідчий виконує свої обов’язки в основному за допомогою провадження різноманітних слідчих дій. Підготовка до слідчої дії має винятково важливе значення для правильного вибору тактики її проведення, досягнення найбільшої ефективності. Окрім того, при розслідування торгівлі людьми важливе значення має використання спеціальних знань. Так, при розслідуванні торгівлі людьми слідчі, за участю фахівців та з використанням науково-технічних засобів, проводять обшуки за місцем роботи, проживання підозрюваних з метою виявлення доказів, що свідчать про причетність зазначених осіб до торгівлі людьми. Фахівці можуть надавати слідчим допомогу при проведенні допитів, у вигляді складання переліку питань, які необхідно поставити допитуваному (якщо для цього необхідне застосування спеціальних знань), або роз’яснення тих чи інших термінів, що застосовуються до допитуваного при наданні показів. Зроблено висновок, що умови та хід проведення тієї чи іншої слідчої дії багато в чому визначаються обставинами конкретної кримінальної справи, слідчою ситуацією, що складається на різних етапах розслідування, чинниками, що характеризують учасників слідчої дії. The article deals with the structure of the criminalistic characteristics of human traffcking. The criminalistic characteristics of human traffcking include the following elements: characteristics of the primary information; characteristics of the circumstances of the crime; data on the methods of committing and concealing the crime; data on the mechanism of human traffcking; information about the typical personal characteristics of victims; information about typical personal characteristics of criminals; generalized data on the most common reasons for the crime; a range of main circumstances to be established. It is emphasized that during the case investigation, each investigator has the right to express his opinion on the crucial issues of the investigation, but only the head of the group takes the fnal decision. If the head does not agree with the investigator on such important issues as the qualifcation of the criminals’ actions and the application of precautionary measures to the suspect (suspects), then he either entrusts the execution of his decision to another investigator or does himself. It is noted that within investigating a criminal case and collecting evidence, the investigator fulflls his duties mainly by conducting various investigative actions. Preparation for investigative action is extremely important for the correct choice of tactics for conducting it, achieving the greatest effectiveness. In addition, the use of specialized knowledge is signifcant in investigating human traffcking. Thus, during the investigation of human traffcking, investigators, with the participation of specialists and using scientifc and technical means, conduct searches at the place of work and residence of the suspects to fnd evidence indicating the involvement of the mentioned persons in human traffcking. Specialists can assist investigators during interrogations in the form of compiling a list of questions for the interrogated person (if this requires the use of special knowledge) or clarifying certain terms that are applied to the interrogated person when giving testimony. It is concluded that the conditions and course of the investigative action are largely determined by the circumstances of a specifc criminal case, the investigative situation that develops at various stages of the investigation, and factors characterizing the participants of the investigative action.
Description: Лісіцина Ю.О. Особливості розслідування злочинів у сфері торгівлі людьми: криміналістичний аспект / Лісіцина Ю.О., Серкевич І.Р. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 3. - С. 461-464.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6084
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лісіцина.pdf415,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.