Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6089
Title: Забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0: дисертація
Other Titles: Ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0: dissertation
Authors: Заверуха, Д.А.
Zaverukha, D.A.
Keywords: безпека
економічна безпека
економічна безпека держави
Індустрія 4.0
цифрова економіка
промислова революція
загроза
небезпека
модель
промисловий сектор
стратегія розвитку
стратегічні напрями
механізм забезпечення економічної безпеки держави
security
economic security
economic security of the state
Industry 4.0
digital economy
industrial revolution
threat
danger
model
industrial sector
development strategy
strategic directions
mechanism for ensuring the economic security of the state
Issue Date: 2023
Publisher: ЛьвДУВС
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці методичних підходів для забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0. У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0» визначено і охарактеризовано основні підходи до розуміння сутності поняття «економічна безпека держави» з акцентом на економічній системі та збереженні її стійкості. На основі послідовного розгляду таких понять як «безпека», «безпека держави», «економічна безпека» та «економічна безпека держави» сформовано матрицю визначень економічної безпеки з метою розвитку теоретикометодичних засад забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0. За результати дослідження запропоновано власне визначення економічної безпеки держави, яке відрізняється обґрунтуванням зв’язків в межах безпекової вертикалі (особа, підприємство, регіон, держава) у розрізі ключових параметрів (основа, масштаб, тип дії, об’єкт дії, кінцева ціль), що, в сукупності із відстеженням еволюції формальних та неформальних інститутів та зміни соціальних паритетів, дало змогу покращити якісне визначення кінцевої мети в безпековій діяльності, зокрема і щодо трансформацій в умовах Індустрії 4.0. Запропоновано під економічною безпекою держави розуміти стан економічної системи країни, при якому існує можливість, без настання кризової ситуації, реалізовувати превентивні та елімінаційні заходи щодо реальних та потенційних ризиків, викликів та загроз, а також який буде сприяти гармонійному життю і розвитку громадян та суспільства в цілому. За результатами контекстного аналізу представлено структуру ті зміст наукової категорії «економічна безпека держави» через призму таких елементів соціально-економічної системи як суб’єкт, об’єкт, завдання, принципи, функції та функціональні складові, які, на відміну від відомих, визначені обґрунтованою необхідністю досягнення актуальних у поточному періоді національних економічних інтересів, що дозволило доповнити етимологічносемантичну складову теоретико-методичної бази забезпечення економічної безпеки держави. На основі характеристики основних особливостей нової промислової революції, розроблено модель впливу Індустрії 4.0 на забезпечення економічної безпеки держави, яка різниться від існуючих початковим вибудовуванням генезису протікання промислових революцій із акцентом на динаміку змін у національноій економікці, що дозволяє встановлювати та використовувати нові можливості щодо кожної функціональної складової економічної безпеки держави через активність суб’єктів безпеки. У другому розділі «Аналіз економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0» доведено важливість цифрової трансформації промисловості. Охарактеризовано досвід провідних країн світу щодо використання переваг Індустрії 4.0 та перспективи впливу Індустрії 4.0 на світовий ринок промисловості. На основі тенденційного аналізу промислового сектору України за 2017-2021 роки виявлено основні проблеми в системі забезпечення економічної безпеки. Виявлені зміни та характер динаміки розвитку Індустрії 4.0 в Україні дозволив сформувати причинно-наслідкову модель розвитку впливу Індустрії 4.0 на світові економічні процеси. Доведено, що субєкти економічної безпеки держави досить часто не готові до переходу на нові стандарти Індустрії 4.0. З’ясовано, що існуючі методики оцінювання не враховують специфіку ключових складових економічної безпеки держави та раніше визначені порогові значення не корелюють з умовами Індустрії 4.0. Розроблено механізм оцінювання готовності складових економічної безпеки України до Індустрії 4.0, який передбачає визначені нові порогові значення та показники за кожною із складових економічної безпеки держави, що дозволило здійснити оцінювання і сформувати модель впливу пандемії та військових дій на систему готовності основних складових економічної безпеки України до Індустрії 4.0. Доведено важливість протидії основним загрозам в системі забезпечення економічної безпеки держави з врахуванням особливостей впливу Індустрії 4.0. Встановлено, що загрози економічній безпеці держави – це ендогенні та екзогенні явища, вектор діяльності яких направлений на певні сектори економіки чи на всю економічну систему країни, та які за умови успішної реалізації виступатимуть негативними і дестабілізуючими чинниками для оптимального функціонування та розвитку економічної системи країни і реалізації національних інтересів та цілей країни. Представлена систематизація внутрішніх і зовнішніх загроз для економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0, яка характеризується встановленням і статистичним підтвердженням переліку цих загроз із подальшим застосуванням методу графів та матричного аналізу, що дозволило побудувати модель та обґрунтувати пріоритетні напрями протидії їх впливу. Представлені ієрархічні моделі багаторівневого впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на систему забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0 уможливлюють підвищення ефеективності протидії негативному впливу з метою недопущення появи нових форм небезпеки. У третьому розділі «Удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0» обґрунтовано роль процесу моделювання при формуванні механізму забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0 та запропоновано сучасну технологію для побудови графічною мовою, ключових етапів механізму забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0. На основі проведеного дослідження визначено, що під механізмом забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0 слід розуміти сукупність життєвоважливих елементів, які через взаємодію та правильне застосування, можуть сприяти позитивному впливу Індустрії 4.0 на економіку держави і усіх її складових. Розроблено науково-практичний підхід до побудови механізму забезпечення економічної безпеки держави, який відрізняється від існуючих застосуванням методу функціонального моделювання IDEF0, що надає чіткості та цілісності дослідження для активності суб’єктів безпеки стосовно виявлення, попередження, протидії та ліквідації наслідків впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Обґрунтувано необхідність дотримання ієрархії, відповідно до якої буде оцінюватися вплив Індустрії 4.0 на рівень економічної безпеки держави. Запропоновано застосування нового методу для моделювання впливу Індустрії 4.0 на економічну безпеку держави, який полягає в оцінюванні сили та характеру дії інтенсивності застосування цифрових технологій на процеси забезпечення безпеки за основними складовими економічної безпеки держави, що складає необхідне інформаційне підґрунтя для розроблення і здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію перешкод щодо подальшої цифровізації національної економіки. Сформовано цілісне уявляення про стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки держави в умовах впливу Індустрії 4.0. Доведено, що стратегія в умовах впливу Індустрії 4.0 являє собою складну позиціональну модель, яка має чітко встановлений план дій та заходів направлений на досягнення чітко визначених цілей в довготривалій перспективі з врахуванням особливостей агресивного середовища та технологій Індустрії 4.0. Розроблено науковий підхід до забезпечення економічної безпеки держави, що різниться визначенням стратегічних напрямів (підтримання життєздатності, досягнення та втримання стабільності та стійкості, створення необхідних умов для розвитку), які, у поєднанні із можливим рівнем безпеки (критичний, низький, задовільний, високий), утворюють необхідну основу для розроблення заходів, що спрямовані на максимально повне використання можливостей, котрі створюються в умовах Індустрії 4.0 для розвитку національної економіки. The dissertation work is devoted to solving the scientific problem, which consists of the theoretical justification and development of methodological approaches to ensure the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0. The first chapter "Theoretical and methodological aspects of ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0" defines and characterizes the main approaches to understanding the essence of the concept of "economic security of the state" with an emphasis on the economic system and maintaining its stability. Based on the consistent consideration of such concepts as "security", "state security", "economic security" and "economic security of the state", a matrix of definitions of economic security has been formed in order to develop the theoretical and methodological foundations for ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0. For the results of the study, the actual definition of the economic security of the state was proposed, which differs in the rationale for links within the security vertical (person, enterprise, region, state) in the context of key parameters (basis, scale, type of action, object of action, ultimate goal), which, together with tracking the evolution of formal and informal institutions and changes in social parities, has made it possible to improve the qualitative definition of the ultimate goal in security activities, including transformations in the context of Industry 4.0. It is proposed to understand the economic security of the state as the state of the country’s economic system, in which it is possible, without the onset of a crisis situation, to implement preventive and elimination measures for real and potential risks, challenges, and threats, as well as to promote harmonious life and development of citizens and society as a whole. Based on the results of contextual analysis, the structure and content of the scientific category "economic security of the state" is presented through the prism of such elements of the socio-economic system as the subject, object, tasks, principles, functions, and functional components, which, unlike the known ones, are determined by the justified need to achieve relevant the current period of national economic interests, which made it possible to supplement the etymologically semantic component of the theoretical and methodological base for ensuring the economic security of the state. Based on the characteristics of the main features of the new industrial revolution, a model of the influence of Industry 4.0 on ensuring the economic security of the state has been developed, which differs from the existing ones in the initial alignment of the genesis of the course of industrial revolutions with an emphasis on the dynamics of changes in the national economy, which allows you to establish and use new opportunities for each functional component of the economic preservation of the country through the activity of the subjects of preservation. The second section "Analysis of the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0" proves the importance of the digital transformation of industry. The experience of the leading countries of the world in using the advantages of Industry 4.0 and the prospects for the influence of Industry 4.0 on the global industrial market is characterized. Based on a biased analysis of the industrial sector of Ukraine for 2017-2021, the main problems in the system of ensuring economic security have been identified. The identified changes and the nature of the dynamics of the development of Industry 4.0 in Ukraine made it possible to form a cause-andeffect model for the development of the influence of Industry 4.0 on global economic processes. It is proved that the subjects of economic security of the state are often not ready for the transition to the new standards of Industry 4.0. It has been established that the existing assessment methods do not take into account the specifics of the key components of the economic security of the state and the previously defined threshold values do not correlate with the conditions of Industry 4.0. A mechanism for assessing the readiness of the components of Ukraine’s;s economic security for Industry 4.0 has been developed, which provides for certain new threshold values and indicators for each of the components of the economic security of the state, which made it possible to assess and form a model of the impact of the pandemic and military operations on the system of readiness of the main components of Ukraine’s;s economic security to Industry 4.0. The importance of countering the main threats to the system of ensuring the economic security of the state is proved, taking into account the peculiarities of the influence of Industry 4.0. It has been established that threats to the economic security of the state are endogenous and exogenous phenomena, the vector of activity of which is directed to certain sectors of the economy or the entire economic system of the country, and which, if successfully implemented, will act as negative and destabilizing factors for the optimal functioning and development of the country’s economic system and implementation national and country goals. The systematization of internal and external threats to the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0 is presented, which is characterized by the establishment and statistical confirmation of the list of these threats, followed by the use of the graph method and matrix analysis, which made it possible to build a model and substantiate priority areas for countering their influence. The presented hierarchical models of the multilevel influence of external and internal threats on the system of ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0 make it possible to increase the effectiveness of counteracting negative influence in order to prevent the emergence of new forms of danger. In the third section "Improving the mechanism for ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0", the role of the modeling process in the formation of the mechanism for ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0 is substantiated and modern technology is proposed for building in a graphic language, the key stages of the mechanism for ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0. On the basis of the study, it was determined that the mechanism for ensuring the economic security of the state in the conditions of Industry 4.0 should be understood as a set of vital elements that, through interaction and proper application, can contribute to the positive impact of Industry 4.0 on the economy of the state and all its components. A scientific and practical approach has been developed to build a mechanism for ensuring the economic security of the state, which differs from the existing ones by using the IDEF0 functional modeling method, which gives clarity and integrity to the study for the activity of security subjects regarding the identification, prevention, counteraction, and elimination of the consequences of the influence of internal and external threats. The necessity of observing the hierarchy according to which the impact of Industry 4.0 on the level of economic security of the state will be assessed is substantiated. The use of a new method for modeling the impact of Industry 4.0 on the economic security of the state is proposed, which consists in assessing the strength and nature of the effect of the intensity of the use of digital technologies on security processes in the main components of the economic security of the state, which forms the necessary information basis for the development and implementation of measures aimed at elimination of obstacles to the further digitalization of the national economy. A holistic view of the strategic directions for ensuring the economic security of the state under the influence of Industry 4.0 has been formed. It has been proven that the strategy under the influence of Industry 4.0 is a complex positional model that has a clearly defined plan of actions and measures aimed at achieving clearly defined goals in the long term, taking into account the characteristics of the aggressive environment and Industry 4.0 technologies. A scientific approach to ensuring the economic security of the state has been developed, which is distinguished by the definition of strategic directions (maintaining viability, achieving and maintaining stability and sustainability, creating the necessary conditions for development), which, in combination with a possible level of security (critical, low, satisfactory, high), form the necessary a basis for developing measures aimed at maximizing the full use of the opportunities created in the conditions of Industry 4.0 for the development of the national economy.
Description: Заверуха Д.А. Забезпечення економічної безпеки держави в умовах Індустрії 4.0: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка / Заверуха Дмитро Андрійович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2023. - 210 с.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6089
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaveruha_d.pdf18,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.