Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6097
Title: Електронний документообіг: приватно-правові та публічно-правові аспекти
Other Titles: Electronic document circulation: private law and public law aspects
Authors: Лепіш, Н.Я.
Lepish, N.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-5754-3511
Грищук, А.Б.
Hryshchuk, A.B.
ORCID ID: 0000-0001-6289-6656
Keywords: документ
інформаційні технології
правове регулювання
електронний документ
електронний підпис
document
information technologies
legal regulation
electronic document
electronic signature
Issue Date: 2023
Publisher: Аналітично-порівняльне правознавство
Series/Report no.: ;1
Abstract: У статті розглянуто електронний документообіг з позиції приватно-правових та публічно-правових аспектів правового регулювання. Комплексний аналіз законодавчих актів України у сфері публічного управління та цивільних правовідносин щодо регулювання електронного документообігу, виявлення ключових моментів, що впливають на прийняття рішень у галузі документаційного управління, здійснювався за допомогою системного підходу та методу порівняльного аналізу, історичного та компаративний методів. Обґрунтування віднесення регламентації організації документообігу щодо взаємодії різних суб’єктів з органами державної влади до об’єктів права, що вимагають спеціального правового врегулювання. Звернено увагу на прямий взаємозв’язок юридичних та технологічних процедур документування, виготовлення та захисту документів. Основою визнання юридичної сили та значення документа є виконання технологічних та юридичних процедур документування інформації та виготовлення документів. Спираючись на комплексний аналіз законодавчих і нормативних документів, наукових досліджень, на матеріали, отримані при вивченні функціонування електронного документообороту, було сформульовано відмінні особливості, що включаються до комплексних документознавчих та архівознавчих функціональних вимоги до інформаційних систем, які автоматизують документообіг і враховують можливість створення та підтримки множинних схем руху документів з метою забезпечення корпоративного потоку документів, необхідність інтеграції систем електронного документообігу з іншими інформаційними системами, можливість застосування технологічних рішень для оптимізації процесів управління документами, підвищення оперативності передачі інформації, виключення помилок під час обробки документів. Вказано, що модульно-інтеграційна модель електронного документообігу в органах влади передбачає можливість технологічного з’єднання певної кількості модулів для підвищення функціоналу системи. Підприємство, що робить акцент на цифровізацію, має впроваджувати електронний документооборот. The article examines electronic document circulation from the standpoint of private law and public law aspects of legal regulation. A comprehensive analysis of legislative acts of Ukraine in the field of public administration and civil legal relations regarding the regulation of electronic document circulation, identification of key points affecting decision-making in the field of documentation management, carried out using a systematic approach and the method of comparative analysis, historical and comparative methods. Justification of the classification of the regulation of the organization of document circulation regarding the interaction of various subjects with state authorities as objects of law requiring special legal regulation. Attention drawn to the direct interrelationship of legal and technological procedures of documentation, production and protection of documents. The basis for recognizing the legal force and significance of a document is the implementation of technological and legal procedures for documenting information and producing documents. Based on the comprehensive analysis of legislative and regulatory documents, scientific research, on the materials obtained during the study of the functioning of electronic document circulation, distinctive features were formulated that are included in the complex documentary and archival functional requirements for information systems that automate document circulation and take into account the possibility of creating and maintaining multiple document movement schemes in order to ensure the corporate flow of documents, the need to integrate electronic document management systems with other information systems, the possibility of using technological solutions to optimize document management processes, increase the efficiency of information transmission, and eliminate errors during document processing. It indicated that the modular integration model of electronic document circulation in the authorities provides for the possibility of technological connection of a certain number of modules to increase the functionality of the system. An enterprise focusing on digitization should implement electronic document management.
Description: Лепіш Н.Я. Електронний документообіг: приватно-правові та публічно-правові аспекти / Лепіш Н.Я., Грищук А.Б. // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2023. - № 1. - С. 353-357.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6097
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепіш 3.pdf202,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.