Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6099
Title: Поняття процесуальної форми адміністративного судочинства
Other Titles: Concept of procedural form of administrative justice
Authors: Грищук, А.Б.
Hryshchuk, A.B.
ORCID ID: 0000-0001-6289-6656
Лепіш, Н.Я.
Lepish, N.Ya.
ORCID ID: 0000-0002-5754-3511
Keywords: адміністративний процес
господарський процес
цивільний процес
публічні правові відносини
адміністративна справа
суб’єкти владних повноважень
не владні суб’єкти
administrative process
economic process
civil process
public legal relations
administrative case
subjects of power
non-power subjects
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Series/Report no.: Право;76/2
Abstract: У статті розглянуто з позиції теорії держави і права та адміністративного права поняття процесуальної форми адміністративного судочинства у контексті чинного законодавства та наукових поглядів на зазначену проблеми в країнах Європейського Союзу. Методологічною основою служать загальнонаукові та спеціальні методи – порівняльного правознавства, формально-логічний, історичний, системно-структурний. Головним елементом судочинства є процесуальні форми в межах яких розглядаються справи, підсудні цій формі судочинства. Поняття «процесуальна форма» ще не має в юридичній науці чіткого змістовного наповнення. Зазначено, з позиції історичних аспектів науково-теоретичного розуміння процесуальної форми та еволюції законодавчих підходів до її диференціації, процесуальну форму судочинства розглядають як встановлений процесуальним законом порядок розгляду та вирішення справ. Розгляд питання зумовлено різними підходами до розуміння поняття «процесуальна форма», та переліком справ, які відповідно до законодавства підлягають розгляду в адміністративному провадженні щодо сутності, особливості та завдань адміністративного судочинства. Проаналізовано особливості процесуальних форм судочинства в адміністративному процесі, їх специфіка в залежності від категорій адміністративно-правових спорів, що витікають з публічних правових відносин між владними та не владними суб’єктами у порівнянні з процесуальними формами в цивільному процесуальному праві та господарському процесуальному праві. Процесуальну форму адміністративного судочинства характеризує правотворчій процес, зумовлений волею законодавця та рішенням суду, спрямований на застосування при вирішенні публічно-правового спору процесуальної процедури, відмінної від загальної, яка має специфічні риси, породжені категорією справи, складністю та суб’єктом звернення. Вказано на необхідність подальшого розвитку теоретико-правових засад категорії «адміністративно-процесуальна форма» адміністративного судочинства, що сприятиме удосконаленню провадження у справах, що виникають із публічних правовідносин. The article examines from the standpoint of the theory of state and law and administrative law, the concept of the procedural form of administrative proceedings in the context of current legislation and scientific views on the mentioned problems in the countries of the European Union. The methodological basis is general scientific and special methods - comparative jurisprudence, formal-logical, historical, systemic-structural. The main element of judicial proceedings are the procedural forms within which cases subject to this form of judicial proceedings are considered. The concept of «procedural form» does not yet have a clear content in legal science. It noted that, from the standpoint of historical aspects of the scientific-theoretical understanding of the procedural form and the evolution of legislative approaches to its differentiation, the procedural form of judicial proceedings considered as the order of consideration and resolution of cases established by the procedural law. Consideration of the issue determined by different approaches to the understanding of the concept of “procedural form” and the list of cases that, according to the legislation, are subject to consideration in administrative proceedings regarding the essence, features and tasks of administrative proceedings. The peculiarities of the procedural forms of judicial proceedings in the administrative process, their specificity depending on the categories of administrative-legal disputes arising from public legal relations between powerful and non-powerful subjects in comparison with procedural forms in civil procedural law and economic procedural law are analyzed. The procedural form of administrative proceedings is characterized by a law-making process determined by the will of the legislator and a court decision, aimed at the application of a procedural procedure, different from the general one, which has specific features generated by the category of the case, the complexity and the subject of the appeal, in the resolution of a public legal dispute. The need for further development of the theoretical and legal foundations of the category «administrative-procedural form» of administrative proceedings is indicated, which will contribute to the improvement of proceedings in cases arising from public legal relations.
Description: Грищук А.Б. Поняття процесуальної форми адміністративного судочинства / Грищук А.Б., Лепіш Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія Право. - 2023. - Випуск 76. - Частина 2. - С. 41-46.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6099
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепіш 5.pdf377,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.