Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6170
Title: The compensation for harm: problems and prospects for further legislative reform
Other Titles: Відшкодування шкоди: проблеми та перспективи подальшого реформування законодавства
Authors: Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
Заяць, О.С.
Zaiats, O.S.
ORCID ID: 0000-0002-8740-8222
ORCID ID: 0000-0003-2872-5567
Keywords: compensation for harm
tort
obligation
damages
harm
moral harm
відшкодування шкоди
делікт
зобов’язання
збитки
шкода
моральна шкода
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Ужгородського національного університету
Series/Report no.: Право;75/1
Abstract: Відшкодування шкоди є одним із найважливіших правових способів захисту порушених цивільних прав та інтересів учасників цивільних відносин. У сучасних ринкових умовах цей спосіб захисту є основним для відновлення матеріального стану чи компенсації моральної шкоди потерпілій особі. У контексті оновлення цивільного законодавства, адаптації його до законодавства ЄС зумовлюється необхідність нових підходів до правового регулювання відшкодування шкоди. У статті досліджуються загальні умови відшкодування шкоди: протиправність поведінки заподіювача шкоди, наявність шкоди, причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкодою, вина заподіювача шкоди. Окрему увагу приділено питанню протиправності (протиправної поведінки) як умови відшкодування шкоди. Аналізуються теорії протиправності: об’єктивна (нормативістська) та об’єктивно-суб’єктивна. Досліджується визначення поняття шкоди. Акцентується увага на співвідношенні понять «шкода» та «збитки». Звертається увага на проблеми правового регулювання поняття моральної шкоди. З’ясовано, що у практиці Європейського суду з прав людини зміст моральної (немайнової) шкоди визначається по-різному стосовно фізичних та юридичних осіб. Крім цього, аналізуються методики визначення розміру відшкодування моральної шкоди, зокрема атестована Мін’юстом в Україні та зареєстрована в Реєстрі методик проведення судових експертиз Методика психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди (реєстраційний номер 14.1.75), яка введена в дію з 18.01.2019. Проаналізовано правове регулювання причинного зв’язку між протиправною поведінкою та шкодою у Принципах європейського деліктного права (PETL). За результатами дослідження зроблено висновок, що у подальшому доцільно й надалі здійснювати вивчення та удосконалення зобов’язань відшкодування шкоди, зокрема, перегляду підлягає система спеціальних деліктів, передбачених главою 82 ЦК України. The compensation for harm is one of the most important legal ways to protect the violated civil rights and interests of the participants in civil relations. In modern market conditions, this method of protection is the main one for restoring the material condition or compensating for moral harm to the injured person. In the context of updating civil legislation and adapting it to EU legislation, there is a need for new approaches to the legal regulation of compensation for harm. The article examines the general terms of compensation for harm: the illegality of the behaviour of the person who caused the harm, the presence of harm, the causal relationship between the illegal behaviour and the harm, and the fault of the person who caused the harm. Special attention is paid to the issue of illegality (illegal behaviour) as a condition for compensation for damage. Here the theories of illegality are analysed: objective (normative) and objective-subjective. The defnition of harm is investigated. The attention is focused on the ratio of the concepts of “harm” and “damages”. Attention is drawn to the problems of legal regulation of the concept of moral harm. It is established that according to the practice of European Court of Human Rights, the content of moral (non-property) harm is determined differently in relation to individuals and legal entities. In addition, the methods of determining the amount of compensation for moral harm are analysed, in particular, the method of psychological research certifed by the Ministry of Justice in Ukraine and registered in the Methodology of Psychological Research in Cases Involving the Infliction of Moral Suffering on a Person and Compensation for Moral Harm (registration number 14.1.75), which was put into effect from 18.01.2019. The article analyses the legal regulation of the causal relationship between illegal behaviour and harm in the Principles of European Tort Law (PETL). Based on the results of the research, it was concluded that in the future it is advisable to continue studying and improving the obligations to compensate for harm, in particular, the system of special torts provided for by Chapter 82 of the Civil Code of Ukraine is subject to revision.
Description: Vovk M.Z. The compensation for harm: problems and prospects for further legislative reform / Vovk M.Z., Zaiats O.S. // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. - Серія: Право. - 2023. - Випуск 75. - Ч. 1. - С. 167-172.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6170
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вовк.pdf355,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.