Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6247
Title: Мовленнєва та поведінкова автентичність майбутніх правоохоронців на заняттях з англійської мови
Other Titles: Speech and behavioral authenticity of future law enforcement ofcers at English classes
Authors: Сковронська, І.Ю.
Skovronska, I.Yu.
Юськів, Б.М.
Yuskiv, B.M.
Keywords: мовленнєва автентичність
фрагмент автентичного тексту
комунікативна компетентність
міжкультурний контакт
мовленнєва поведінка
мовний бар’єр
носій мови
speech authenticity
fragment of an authentic text
communicative competence
intercultural contact
speech behavior
language barrier
native speaker
Issue Date: 2023
Publisher: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Series/Report no.: Філологія;59/3
Abstract: У статті наголошується на формуванні іншомовної особистості здобувача вищої освіти, яка дає йому можливість бути ефективним учасником міжкультурної комунікації у конкретному соціумі. Дотримання автентичності навчального матеріалу і автентичності мовленнєвої поведінки здобувачів вищої освіти є ефективним засобом підвищення мотивації і зацікавлення до вивчення та вживання іншомовної розмовної лексики з урахуванням соціокультурних особливостей, пізнання невідомої мовної культури і в такий спосіб сприяє утворенню і сприйняттю дискурсу в навчально-мовленнєвих і соціальних та соціально-побутових ситуаціях. Автентичним ми називаємо такий дискурс, який є якісним з позиції його функціонування і використання тих мовленнєвих механізмів, які сприяють здійсненню спілкування у природних умовах існування. Автентичний текст характеризується чималим добором автентичної і загальної лексики, а також правильним граматичним оформленням висловлювання. У ньому відображено неповторний колорит країни, мова якої вивчається, а також інформацію, що є цікавою та значущою для здобувачів вищої освіти і відповідає їх професійній спрямованості, потребам та інтересам. Володіючи інформацією про іншомовну культуру користувач легше вступить у міжкультурні контакти з іншою особою. Тому, ефективність спілкування між представниками різних культур полягає не тільки в подоланні мовного бар’єру, а й міжкультурного. Дієвим засобом втілення цих навчальних вимог у практичне використання є ужиток у ході навчання фрагментів автентичних текстів сучасних англомовних періодичних видань, які поєднуються з індивідуальним досвідом здобувачів вищої освіти, розширюють уяву і поглиблюють мислення, включають незнайому лексику, яка використовується носіями мови. Застосування в навчальному процесі іншомовного лінгвокраїнознавчого матеріалу є ефективним засобом підвищення мотивації до вивчення та вживання іншомовної розмовної лексики з урахуванням соціокультурних особливостей, дотримання мовленнєвої автентичності майбутніх фахівців у сфері правоохоронної діяльності. Одним із засобів втілення цих вимог на практиці є застосування у процесі навчання фрагментів автентичних текстів сучасних англомовних друкованих видань, які співвідносяться з особистим досвідом здобувачів вищої освіти, розвивають уяву і мислення, включають незнайому лексику, яка використовується носіями мови. Володіючи знаннями про іншомовну культуру мовець легше вступить у міжкультурні контакти з іншою особою. Тому, ефективність спілкування між представниками різних культур полягає не тільки в подоланні мовного бар’єру, а й міжкультурного. The article emphasizes the formation of a foreign-language personality of a student of higher education, which gives him the opportunity to be an effective participant in intercultural communication in a specifc society. Observing the authenticity of educational material and the authenticity of speech behavior of students of higher education is an effective means of increasing motivation and interest in learning and using foreign language colloquial vocabulary, taking into account socio-cultural features, the knowledge of an unknown language culture, and in this way contributes to the formation and perception of discourse in educational and speech, social and everyday situations. Authentic is what we call such discourse, which is qualitative from the point of view of its functioning and the use of those speech mechanisms that contribute to the implementation of communication in natural conditions of existence. The authentic text is characterized by a considerable selection of authentic and common vocabulary, as well as the correct grammatical design of the statement. It reflects the unique flavor of the country, the language of which is studied, as well as information that is interesting and signifcant for students of higher education and corresponds to their professional direction, needs and interests. Possessing information about a foreign language culture, the user will more easily enter into intercultural contacts with another person. Therefore, the effectiveness of communication between representatives of different cultures lies not only in overcoming the language barrier, but also the intercultural one. One of the means of implementing these requirements in practice is the use in the learning process of fragments of authentic texts of modern English-language periodicals, which correlate with the personal experience of students of higher education, develop imagination and thinking, and include unfamiliar vocabulary used by native speakers. The use of foreign linguistic and regional studies material in the educational process is an effective means of increasing the motivation to study and use of a foreign language colloquial vocabulary, taking into account sociocultural features, observing the speech authenticity of future law enforcement professionals. One of the means of implementing these requirements in practice is the use in the learning process of fragments of authentic texts of modern English-language printed publications, which correlate with the personal experience of students of higher education, develop imagination and thinking, and include unfamiliar vocabulary used by native speakers. Possessing the knowledge about the culture of a foreign language, the speaker will more easily enter into intercultural contacts with another person. Therefore, the effectiveness of communication between representatives of different cultures lies not only in overcoming the language barrier, but also the intercultural one.
Description: Сковронська І. Ю. Мовленнєва та поведінкова автентичність майбутніх правоохоронців на заняттях з англійської мови / Сковронська І. Ю., Юськів Б. М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Серія: Філологія. - 2023. - № 59. - Том 3. -С. 53-56.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6247
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юськів.pdf457,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.