Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6267
Title: Міжнародні стандарти професійної етики поліцейських
Other Titles: International standards of professional ethics of police officers
Authors: Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
Повалена, М.В.
Povalena, M.V.
Савайда, О.І.
Savaida, O.I.
Keywords: міжнародно-правове регулювання
міжнародні стандарти
поліція
права і свободи людини та громадянина
міжнародні стандарти поліцейської діяльності
етика
деонтологія
мораль
international legal regulation
international standards
police
human and citizen rights and freedoms
international standards of police activity
ethics
deontology
morality
Issue Date: 2023
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;3
Abstract: У статті розглядаються основні міжнародно-правові стандарти цінностей та принципів професійної етики поліцейського. Підкреслюється, що у контексті євроінтеграційного курсу України та приведення вітчизняного поліцейського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, а також сучасних тенденцій розвитку принципів міжнародного права у сфері поліцейської діяльності у руслі її гуманізації, соціалізації та етичності, актуалізується подальше вивчення та поглиблення знань щодо міжнародних стандартів професійної етики поліцейських як основи для удосконалення діяльності національної поліції України. Професійна етика співробітника поліції, яка ґрунтується на фундаментальних загальнолюдських та професійних моральних цінностях, передусім, на таких постулатах, як повага до людської гідності та справедливе ставлення до людини, в останні роки закономірно оцінюється вже як частина універсальної системи соціальних норм. Розглядаються керівні положення міжнародно-правових актів, що складають правову основу професійної етики поліцейських, зокрема, Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 р.), Декларації про поліцію (1979 р.), Європейського кодексу поліцейської етики (2001 р.), що стали методологічним і ідеологічним підґрунтям національних кодексів професійної етики поліцейських. Робиться висновок, що сучасні соціально-політичні умови, в яких реалізують свою діяльність співробітники поліції, вимагають вироблення нового типу професійної етики і моралі, що ґрунтується на моральних критеріях та культурно-правових традиціях, а також міжнародних стандартах професійної етики поліцейських, якими продиктована необхідність побудови світогляду співробітників поліції на основі морально-правових цінностей, основними з яких є професійна честь, гідність та ділова репутація, а також сформульована система таких моральних заборон, як упередженість, жорстокість, принизливе ставлення до людей, використання службового становища в особистих цілях, втрата контролю над своїм емоційним станом тощо. Наслідком реалізації цих стандартів має стати високий рівень культури та професіоналізму поліцейських, розвинення практики етичного самоконтролю співробітників поліції, підвищення інформаційної відкритості поліції, удосконалення норм зовнішнього контролю за діяльністю поліцейських, а також підвищення ефективності діяльності поліції в цілому. The article examines the main international legal standards of values and principles of professional ethics of a police offcer. It is emphasized that in the context of the European integration course of Ukraine and bringing domestic police legislation in line with EU legislation, as well as modern trends in the development of the principles of international law in the feld of police activity in the direction of its humanization, socialization and ethics, further study and deepening of knowledge regarding international standards of professional ethics of police offcers as a basis for improving the activities of the national police of Ukraine. The professional ethics of a police offcer, which is based on fundamental human and professional moral values, frst of all, on such postulates as respect for human dignity and fair treatment of a person, in recent years has been naturally evaluated as a part of the universal system of social norms. The guiding provisions of international legal acts that form the legal basis of the professional ethics of police offcers are considered, in particular, the Code of Conduct for Law Enforcement Offcials (1979), the Declaration on the Police (1979), the European Code of Police Ethics (2001), which became the methodological and ideological basis of the national codes of professional ethics of police offcers. It is concluded that the modern social and political conditions in which police offcers carry out their activities require the development of a new type of professional ethics and morality, based on moral criteria and cultural and legal traditions, as well as international standards of professional ethics of police offcers, which dictate the need to build worldview of police offcers based on moral and legal values, the main of which are professional honor, dignity and business reputation, as well as a formulated system of such moral prohibitions as bias, cruelty, humiliating treatment of people, use of offcial position for personal purposes, loss of control over his emotional state, etc. The result of the implementation of these standards should be a high level of culture and professionalism of police offcers, the development of the practice of ethical self-control of police offcers, an increase in the informational openness of the police, an improvement in the norms of external control over the activities of police offcers, as well as an increase in the effectiveness of police activities in general.
Description: Здреник І.В. Міжнародні стандарти професійної етики поліцейських / Здреник І.В., Повалена М.В., Савайда О.І. // Юридичний електронний журнал. - 2023. - № 3. - С. 34-37.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6267
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
здреник.pdf400,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.