Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6270
Title: Історичні періоди становлення і розвитку прав людини: міжнародно-правовий аспект
Other Titles: Historical periods of human rights appearance and evolution: the international legal aspect
Authors: Мельник, Н.В.
Melnyk, N.V.
Савайда, О.І.
Savaida, O.I.
Здреник, І.В.
Zdrenyk, I.V.
Keywords: права людини
природне право
позитивне право
свобода прав людини
покоління прав людини
держава
суспільство
демократія
справедливість
human rights
Natural law
Positive law
freedom of human rights
generation of human rights
state
society
democracy
justice
Issue Date: 2023
Publisher: Юридичний науковий електронний журнал
Series/Report no.: ;3
Abstract: Стаття присвячена дослідженню основних поколінь прав людини в міжнародному вимірі, які беруть свій початок ще з античних часів і формуються дотепер. Відповідно, метою статті є розгляд «трьох поколінь» прав людини, які в 1970-х рр. заснував чеський та французький юрист Карел Васак. Проаналізовано основні ідеї формування та розвитку інституту прав людини, які започаткували та розвинули філософи, мислителі, політики та імператори Давньої Греції та Риму. Визначено суть та розуміння поняття основних прав людини, беручи до уваги погляди мислителів античних часів і сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених. Охарактеризовано основні теоретико-правові підходи до розкриття теоретичного змісту поняття «права людини». Опрацьовано основні міжнародно-правові акти, які присвячені правам людини в певних сферах, зокрема, проголошують основні громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права і тим самим встановлюють певні стандарти та ідеали, яких потрібно дотримуватись всім країнам світу. Зазначено, що перше покоління прав людини включає особисті (громадянські) і політичні права; друге покоління – соціально-економічні та культурні права людини; відповідно, третє покоління називається колективним чи солідарним, оскільки, обумовлене розвитком перших двох поколінь прав людини та суспільства загалом. З’ясовано на якому етапі становлення та розвитку знаходиться четверте покоління прав людини. Саме цей період прав людини в різних сферах свого існування на сучасному етапі суспільного та правового розвитку набуває щораз більше критики та дискусій з боку людства. Йдеться про перелік новітніх людських прав, зокрема, право на евтаназію, зміну статі, клонування, одностатеві шлюби і т. д. Беручи до уваги перелік прав четвертого покоління, які є зазначені в науковій праці, вітчизняні та зарубіжні вчені поділяють їх на соматичні права та права пов’язані із розвитком цифрових технологій. Теоретико-методологічну основу даного дослідження становить історико-правовий, порівняльний та структурно-функціональний методи. The paper studied the main generations of human rights in the global dimension, which has their origin since ancient times and is being formed until now. Therefore, the study objective is to consider the «three generations» of human rights, founded in the 1970s by the Czech and French lawyer Karel Vasak. Further, the article analyzed the main ideas of the human rights institution development, which were initiated and developed by philosophers, thinkers, politicians and emperors of Ancient Greece and Rome. Additionally, the authors determined the essence and understanding of the basic human rights concept taking into account the views of ancient scholars, modern domestic and foreign scientists. Besides, researchers characterized the main theoretical and legal approaches to the disclosure of the concept of «human rights». Moreover, the report elaborated on basic international legal acts, which are dedicated to human rights in certain areas, in particular, they declare basic civil, political, socio-economic and cultural rights and thereby establish certain standards and ideals that all countries of the world must adhere to. The paper stated that the frst generation of human rights includes personal (civil) and political rights; the second generation – socio-economic and cultural human rights; accordingly, the third generation is called collective or solidarity because it is due to the development of the frst two generations of human rights and society in general. Also, the investigation clarifed at what stage of formation and development the fourth generation of human rights is. Precisely this period of human rights is increasingly criticized and debated by mankind. It is about the list of the latest human rights, in particular, the right to euthanasia, sex change, cloning, same-sex marriage, etc. Taking into account the list of fourthgeneration rights, which are specifed in the scientifc work, domestic and foreign scientists divide them into somatic rights and rights related to digital technologies development. The study used historical-legal, comparative and structural-functional methods.
Description: Мельник Н.В. Історичні періоди становлення і розвитку прав людини: міжнародно-правовий аспект / Мельник Н.В., Савайда О.І., Здреник І.В. // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 3. - С. 52-56.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6270
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мельник.pdf425,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.