Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6302
Title: The concepts of «goods», «works» and «services» in civil law and public procurement legislation of Ukraine
Other Titles: Поняття «товарів», «робіт» та «послуг» у цивільному праві та за законодавством України про публічні закупівлі
Authors: Заяць, О.С.
Zaiats, O.S.
ORCID ID: 0000-0003-2872-5567
Вовк, М.З.
Vovk, M.Z.
ORCID ID: 0000-0002-8740-8222
Keywords: товари
роботи
послуги
майно
речі
обмежено оборотоздатні об’єкти
«нетипові» об’єкти цивільних прав (енергія, анатомічні матеріали тощо)
реквізиція
публічні закупівлі
цивільне законодавство
goods
works
services
property
things
limited turnover objects
"atypical" objects of civil rights (energy, anatomical materials, etc.),
requisition
public procurement
civil legislation
Issue Date: 2023
Publisher: Наукові перспективи
Series/Report no.: Право;3
Abstract: В Україні правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад урегульовано на рівні спеціального законодавчого акту. При цьому, досягнення мети забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції – є запорукою сталого європейського вектора розвитку нашої держави. Своєю чергою, поняття та терміни, які вжиті у Законі України «Про публічні закупівлі», та позначення «товару», «роботи» та «послуги» є дещо відмінними за суттю та значенням від тих, які зазвичай використовують у національному цивільному законодавстві. З огляду на зазначене, дослідження проблематики співвідношення понять «товари», «роботи» та «послуги» у цивільному праві та за законодавством про публічні закупівлі України є важливим. Законодавчо визначено на які відносини не поширюється сфера дії Закону України «Про публічні закупівлі» за жодних умов (наприклад, якщо предметом закупівлі є: товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю; фінансові послуги, що надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем або передачею цінних паперів чи інших фінансових інструментів; придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю і т.д.). Поняття «товари», «роботи» та «послуги» у цивільному праві та у законодавстві України про публічні закупівлі є відмінними за змістом. Зокрема, значення термінів, які вжиті у Законі України «Про публічні закупівлі» обумовлене винятково метою цього закону і такі не повинні підлягати розширеному тлумаченню шляхом його розповсюдження на інші сфери регулювання суспільних відносин. In Ukraine, the legal and economic principles of procurement of goods, works and services to meet the needs of the state, territorial communities and united territorial communities have been regulated at the level of a special legislative act. At the same time, achieving the goal of ensuring effective and transparent procurement, creating a competitive environment in the field of public procurement, preventing corruption in this area, and developing fair competition are the keys to a sustainable European development vector of our state. In turn, the concepts and terms used in the Law of Ukraine "On Public Procurement" and designations of "goods", "works" and "services" are somewhat different in essence and meaning from those that are usually used in the national civil legislation. In view of the above, it is important to study the problems of the relationship between the concepts of "goods", "works" and "services" in civil law and according to the legislation on public procurement of Ukraine. It has been legislatively determined which relationships are not covered by the Law of Ukraine "On Public Procurement" under any conditions (for example, if the subject of the procurement is: goods, works and services, the procurement of which constitutes a state secret; financial services provided in connection with the emission, purchase, sale or transfer of securities or other financial instruments; purchase, lease of land, buildings, other real estate or property rights to land, etc.). The concepts of "goods", "works" and "services" in civil law and in the legislation of Ukraine on public procurement are different in meaning. In particular, the meaning of the terms used in the Law of Ukraine "On Public Procurement" has been determined exclusively by the purpose of this law and should not be subject to extended interpretation by extending it to other spheres of social relations regulation.
Description: Zaiats O.S. The concepts of «goods», «works» and «services» in civil law and public procurement legislation of Ukraine / Zaiats Olha Stepanivna, Vovk Mariia Zinoviivna // Наукові перспективи. - Серія: Право. - 2023. - № 3 (33). - С. 271-278.
URI: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6302
ISSN: 2708-7530
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заяць.pdf220,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.